Съдържание на списание „Илюстрация Илинден“, година XI - XV (1939 - 1943 г.)  

Posted by IllustrationBeloMore in , , ,

Пълното течение на списание „Илюстрация Илинден“ между 1928-1943 г. е достъпно на сайта на Скопската национална и университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ (натисни тук). За улеснение при търсенето в текста може да се ползва клавишната комбинация CTRL + F, която отваря поле за търсене в браузъра. Текстът е осъвременен като буквите Ѫ (юс) и Ѣ (ят) са заменени съответно с е/я и ъ, незначителни промени са нанесени при корекции на правописни или фактологически грешки.


Виж годишнини I - V (1927 - 1932 г.) и VI - X (1933 - 1938 г.)

Година XI.

Клишета:

Кн. 1 (101). Спасъ Мартиновъ — съ Сборните отряди на Хр. Чернопеевъ — Дельо Д. Марковски.

Кн. 2 (102). Ръководното тело на Илинденската Организация — Д-ръ Владимиръ Руменовъ — Тодоръ Лазаровъ — Михаилъ Панайотовъ — Коце Гочевъ — Мишо Бачовъ - содаджията — Христо Иа. Контевъ — Изселеници отъ с. Бутимъ, Драмско — Учителското тело въ гр. Крушово презъ учеб. 1916/17 год.

Кн. 3 (103). Пл. „Върбица“ надъ с. Загоричени, военненъ възстанич. лагеръ - 1903 г. — Юнашко дружество въ Битоля „Пелистерски юнакъ" — Годишния актъ на училище „Св. Св. Кирилъ и Методий“ въ с. Саракиново — Воденско на 11 май 1911 год. — Д-ръ Георги Стрезооъ — Тане Стойчевъ Клянджевъ — Предъ откриване паметника въ Горна Джумая — гр. Струмица — Сцена изъ пиесата „Какъ умира македонски четникъ" — Македонска седенка.

Кн. 4 (104). Гоце Делчевъ — Петъръ Ацевъ на смъртно легло — Йосифъ Ковачевъ — Д-ръ Георги Ннколовъ — Пиринъ местностьта „Главите" съ върха Гадей — Пиринъ, Стражите 2810 - 2840 м. и в. Гадей 2764 м. — Христо Настевъ — гр. Тетово.

Кн. 5 (105). Борисъ Дранговъ — Параскевъ Цветковъ — Стоянка Т, Цветкова, Тодораки Цветковъ, родители на Параскевъ Цветковъ — Коце Джаферовъ — Црънъ Киро и Спиро Калемановъ - терористи отъ Щипъ.

Кн. 6 (106). Мишо Николовъ — Василъ Чакалзровъ — Лазаръ п. Трайковъ — Манолъ Розовъ — Пандо Кляшевъ — Кукушъ, опожаренъ презъ 1913 год. — Юнашко д-во въ Леринъ — Благой Димитровъ — Бежанци отъ с. Бутимъ, Драмско и отъ гр. Енидже-Вардаръ.

Кн. 7 (107). Петъръ Васковъ — Георги Кондоловъ — Лазаръ Маджаровъ — Варненското др-ство „Илинденъ" — Монастирътъ св. Пзнтелеймонъ, Кочанско — гр. Гостиваръ — Иванъ П. Мутафовъ, Илия Димушевъ. Георги Пет. Богдановъ. Борисъ Дим. Диневъ.

Кн. 8 (108). Христо Силяновъ — Изгледъ изъ околностьга на Серъ. — с. Сармусакли, Серско — Свещ. х. Иванъ Кръстевъ гр. Прилепъ — Островското езеро — Монастира Пречиста

Кн. 9 (109). Евстатий Чальовски — Димитъръ Уста Илмевъ — Изгледъ отъ гр. Воденъ — Воденските водопади.

Кн. 10 (110). Даме Груевъ — Христо Силяновъ — Матей Геровъ — П. Хр. Юруковъ — Петъръ Ацевъ — гр. Битоля — Недко Цветковъ — Григоръ Ивановъ (Тотето)

Статии:

Кн. 1 (101). Илинденската организация и илюстрация „Илиндень“ — Възстанически дисциплинаренъ уставъ — Спасъ Мартиновъ — Дельо Д. Марковски — Отчетъ на ръководното тело на Илинденската организация — Славунъ бегъ и Арсемий Логотетъ — Положението — Исторически календаръ за м. Януарий

Кн. 2 (102). Д-ръ Владимиръ Руменовъ — Костурската епопея — Трите бесилки въ Щипъ — Една 30 - годишнина — Радкина неволя, Богданъ и Гроздана — „Искреностьта" на младотурците  —  Една 100-годишнини — Учебното дело въ Крушовска нахия (подоколия) презъ турск. владичество — Истината — Постъпки за уреждане бежанските неволи — Положението.

Кн. 3 (103). Костурска епопея — Лексо Динимишевъ отъ с. Загоричени - Костурско — На гости въ Битоля и Воденъ презъ 1913 год. — Д-ръ Георги Я. Стрезовъ — Андартите въ с. Горничево — Първото освобождение на гр. Г. Джумая презъ 1878 год. — Църковно училищното дело въ Струмишко — Илинденска вечерь въ Варна — Изъ четнишкото движение - единъ неиздаденъ документъ презъ 1895 год. — Положението.

Кн. 4 (104) Гоце Делчевъ — Пророчеството на Вазова— Кулата — Петъръ Ацевъ почина — Костурската епопея — Йосифъ Ковачевъ — Д-ръ Георги Николовъ — Терзи Никола — Николай Павловичь Милюковъ — Виница — Кратковременната свобода на гр. Горна Джумая — гр. Тетово — Изъ четнишкото движениа - единъ неиздаденъ документъ презъ 1895 г. — Положението.

Кн. 5 (105). Величавиятъ Борисъ Дранговъ — Параскевъ Тодораки Цветковъ — Вииица — Кресненското възстание — Юбилейните тържества на българския университетъ „Св. Кли- ментъ Охридски“ — Тържеството въ Македонския наученъ институтъ — Училищното дело въ гр. Кукушъ и Кукушко — Изъ четнишкото движение - единъ неиздаденъ документъ презъ 1895 год. — Положението.

Кн 6 (106). Вождовете на Костурско. Кукушките боеве и разорението на кукушкия български край презъ 1913 г. Български гимнастически дружества „Юнакъ" въ Македония — Майка, Одродени, Чичко ми — Илииденъ - 2 августь 1903 г. — Името на нашия университетъ — Виница — Благой Димитровъ — Учнтельтъ — Положението.

Кн. 7 (107). Илинденската епопея — Странджанската епопея — Чествуване 36 годишнината отъ Илинденското възстание въ Варна — Винишката афера — Соколите отъ Македония — Училищното дело въ Дебърската епархия — Иванъ П. Мутафовъ — Животътъ и дейностите на Илия Димушевъ — Георги Пет. Богдановъ — Едно злощастие — Положението.

Кн. 8 (108). Христо Силяновъ — Константинь Д. Петковичъ — Въ Серъ и Серско — Винишката афера — Прилепъ следъ възстамието — Себеотрицанието на македонския четникъ — Кичево и Кичевско — Положението.

Кн. 9 (109). На творците на илинденската епопея — Тайнописътъ на вътрешната македонска рев. организация — Дебърската чета презъ 1904 г. и избегнатата опастность за живота на Дамянъ Груевъ — Винишката афера — Димитъръ уста Илиевъ — Баба Кръста — Учебното дело въ гр. Прилепъ и Прилепско — Нашата песень — 25 годишната прослава на поета-революционеръ П. К. Яворовъ — Положението.

Кн. 10 (110). Смъртьта на Дамянъ Груевъ — Честита 1940 г. — Родно знаме — Матей Геровъ 1872 - 1918 — Виница следъ аферата — Следъ Илиндень 1902 г. — Нашата песень — Недко Цветковъ Варимесовъ — Григоръ Ивановъ (Тотето) — Македонската шевица — Положението.

Година XII

Клишета:

Кн. 1 (111). ХII — Инженерь Христо Станишевъ — Кръстьо (Ставро) Калабуровъ.

Кн. 2 (112). Антонъ Е. Кецкаровъ — Димитъръ Г. Стефановъ — М. Матовъ. и войводите заедно — Сиропиталище Битоля — Общъ изгледъ отъ гр. Неврокопъ — Неврокопъ, главната улица — Баба Заринка Евт. Тильова.

Кн. 3 (113). Икономъ Тома Николовъ, първиятъ дяконъ въ Битоля — с. Зелениче Леринско.

Кн. 4 (114). Гоце Делчевъ — П. Карагеврековъ — Тодоръ Лазаровъ — Солунската мъжка гимназия Св. Св. Кирилъ и Методий — Ангелъ К. Чалъковъ — Т. Николовъ — Никола Ставревъ Мильовски — Георги Илиевъ Байковъ.

Кн. 5 (115). Св. св. Кирилъ и Методий — гр. Прилепъ — Владимиръ Лютиевъ — Илия Лютиевъ — Василъ Мончевъ съ семейството си — Петъръ Ацевъ — Георги Пешковъ.

Кн. 6 (116). Д-ръ Любомиръ Милетичъ — Фотинка Петрова, Аспасия Димева Якимова, Анета Спирова Сп. Олчева и Василка Стефанова п. Христова — Василка Лазева — Василка попъ Петрова Каранджова — Василъ Чекалеровъ — Санде Спировъ Развигоровъ — Миле П. Раховъ.

Кн. 7 (117). Чествуване 19 августъ 1940 год. — Илиндень въ Албания, Тирана — Полк. Борисъ Дранговъ — Христо Настевъ — Ефремъ Чучковъ — гр. Костуръ — Илиндень въ София — Илинденци, следъ панихидата предъ Макед. домъ въ Варна — Демиръ-Хисаръ.

Кн. 8 (118). гр. Битоля — Спиро Джеровъ — Любомиръ Бобевски — Дяконъ Стефанъ Митеновъ — с. Неволяне, Леринско — Женска носия отъ с. Неволяни.

Кн. 9 (119). Петъръ Стоевъ — Село Желево — Хоро въ с. Желево — Никола Миховъ — Христо Сираковъ — Пане Прошевъ — Семейства Хр. п. Коцеви и Тодоръ Лазарови — Татулъ Зарманянъ.

Кн. 10 (120). Наумъ Христовъ — Четата на Гьорче Петровъ — Лазаръ попъ Трайковъ — Иванъ Поповъ — Четата на Лука Ивановъ — с. Прекопана, Леринско.

Статии:

Кн. 1 (111). XII. Отчетъ на Ръководното тело на Илинденската организация за 1939 год. — Инженеръ Христо Станишевъ — Раздалата ни съ Петъръ Юруковъ — Кръстьо Ставро Калабуровъ — Македония въ своето.културно-просветно развитие — Положението.

Кн. 2 (112). Антонъ Е. Кецкаров — Димитъръ Г. Стефановъ — Революционната епоха въ Костенарията - 1903/1908 год. — Сиропиталище Битоля — Гр. Неврокопъ — Какъ биде изпратена една скромна, но заслужила стружанка — Българи, взели участие въ освобождението на Гърция — Положението.

Кн. 3 (113). Икономъ Тома Николовъ, първиятъ дяконъ въ Битоля — Отъ времето на иай-големата народна редостъ — Революционната епоха въ Костенарията - 1903/1908 год. — I-вия випускъ на Скопското българско мъжко педагогическо училище — Леринско въ цифри — За българските носии — Положението.

Кн. 4 (114). Гоце Делчевъ апостолъ на свободата — Възспоменателно утро за Чипровското възстание — Въ Виница — Документи отъ края на XIV векъ за българите въ Македония — Революционната епоха въ Костенарията - 1903/1908 год. — Чужденци за училищното дело въ Македония — Ангелъ Керезовъ Чалъковъ - единъ отъ забравените — Теофилъ Николовъ — Никола Ставревъ Мильовски — Георги Илиевъ Байковъ — Павелъ Талевъ Ивеновъ — Нашата църкви въ Америка — Дружественъ животъ — Положението.

Кн. 5 (115). Делото на Св. Св. Кирилъ и Методий — Негово Високо Преосв. Неофитъ Видински въ Леринско — Прилепъ въ революционните борби — Подвига на Кузо Илковъ самарджията — Единъ инцидентъ въ Битоля между руския консулъ и полицията — Революционната епоха въ Костенарията 1903/1908 год. — Няколко доброволчески чети — Училищното дело въ Солунската кааза презъ 1911/1912 уч. г. — Положението.

Кн. 6 (116). Д-ръ Любомиръ Милетичъ — За спомените на македонските деятели — Василъ Чекаларовъ въ Кукушъ — Въ Виница — Миле П. Раховъ — Раволюционната епоха въ Костенарията - 1903/1908 г. — Учебното и църковното дело въ Белишко — Положението.

Кн. 7 (117). Велий еси Господи — Илинденъ — Моята молитва — Въ родната земя — Честв. Преображенското възстание 6/9 VIII 1903 г. — Прогимн. „Полковникъ Дранговъ" въ Горна Баня — Винишкиятъ шпионинъ — Революционната епоха въ Костенарията - 1903/1908 г. — Отпразднуването на Илиндень въ София — Чествуване годишнината на Илинденското възстание въ Варна — Илинденъ въ Кърджали — Кратковременната свобода на Пиянець — Демиръ-Хисаръ, Валовища — Положението.

Кн. 8 (118). 0, Добруджански край! День на слава и възторзи — Мисли върху подготовката, проявите и дейностъта на В. М. О. Р. О. въ II ия револ. окръг — Революционни движения на българите въ Македония въ далечното минало — Една тридесетъ и седемь годишнина — Любомиръ Бобевски — Винишния шпионинъ — Нападение на сватбата въ с. Неволяни, Леринско — Кратковременната свобода ма Пиянецъ — Извлечение отъ бележките на четника Ив. Мутафовъ — Положението.

Кн. 9 (119). Българскиятъ духъ — Вардаре! Свободна ще си ти — Въ градината на мъките и страданията — Петъръ Стоевъ — Откриване шифъра на Атинския революционенъ комитетъ и последствията отъ това. Подвигътъ на Желевци — Страници отъ моето тевтерче — Следъ Илинденското възстание — Винишкия щпионинъ — Освещаване паметника на В. Петлешковъ — Едно тържество — Извлечение отъ бележките на четника Ив. Мутафовь — Положението.

Кн. 10 (120). Честита новата 1941 г. — Наумъ Христовъ — Поражението на турците около с. Чанища на върха Маргара 1903 г. — с. Прекопана, Леринско — Откриване шифъра на Атинския революционенъ комитетъ и последствията отъ това — Димитъръ Георгиевъ Загорски - изъ записките му — Винишкия шпионинъ — Извлечение отъ бележките на Ив. Мутафовъ — Положението.

Година XIII

Клишета:

Кн. 1 (121). Петъръ попъ Арсовъ — Стамо Янковъ — Свещеникъ Лазаръ Замфировъ — с. Негорци, Гевгелийско — Игра на русалий въ гр. Гевгели — Игра на русалий въ гр. Гевгели. Споменъ отъ Негорските Русалий — Общъ изгледъ на гр. Петричъ.

Кн. 2 (122). Проф. Добри Христовъ — Мирче Ацевъ — Схема - Крушово и близката му околность — Войводата Гюрчинъ — Митрополитъ Козма Пречистански — Кузо. п. Диневъ Блацки — Участници въ „гръцката чета“, която извърши залавянето и наказанието на шпионите отъ с. Недани и с. Псодери подъ началството на Кузо Блецкн (като „капитаиъ Бельосъ“).

Кн. 3 (123). Димитъръ Ляповъ Гуринъ като ученикъ — Парашкева Ташкова Гърдановска — Митре Влаха — В. Чекаларовъ и Пандо Кляшевъ съ свои — Левъ Василевъ Чиновъ от Охридъ — Хр. Пармаковъ — Хр. Ангеловъ - доктора — Наумъ Анастасовъ Цветиновъ, сега свещеникъ.

Кн. 4 (124). Негово величество Борис III, Царъ на българите — Адолфъ Хитлеръ — Проф. д ръ Филовъ — Селянки отъ с. Кривогащани, Прилепско, посрещатъ първия български офицеръ и гости отъ София — Христо Д. Узуновъ въ свещенически дрехи — Антонъ Д. Узуновъ — Солунските братя Кирилъ и Методий — Лазаръ Г. Топаловъ — Смилевки - манифестиратъ въ София.

Кн. 5 (125). Св. Св. Кирилъ и Методий — Полковникъ Бсрисъ Дранговъ — Петъръ Ацевъ — Лазарополе — Изгледъ отъ Гевгели — Изгледъ отъ Кавала — Трайко Китанчевъ — Изгледъ отъ Гостиваръ — Изгледъ отъ градъ Драма.

Кн. 6 (126). Ръководното тело на Илинденската организация — Царь Симеонъ — Едно пътуване въ Македония — Изгледъ отъ Охридъ — Изгледъ отъ Леринъ — Свещ. Ив. Илиевъ — Изгледъ отъ околностьта на Воденъ — Спасъ Шемовъ.

Кн. 7 (127). Лазаръ Дивленски — Райко Жинзифовъ — Даме Груевъ — Петъръ Кушевъ — Хр. Гавазовъ — Пере Тошевъ — Георче Петровъ — Пар. Цветковъ — Панахидата на общото гробище въ гр. Кавадарци — Общата трапеза на Илиндень въ Кавадарци — Панихида за падналите илинденци на гроба на Мише, Петъръ Грабовъ, Миланъ Кръстевъ и Мите Залчевъ — Шествието за гробищата въ Щипъ.

Кн. 8 (128). Аце Доревъ — Изгледъ отъ Охридъ — Св. „Иванъ Канео“ — Охридъ изгледъ — Църквата „Св. Климентъ“ — Анастасия Узунова — Христо Узуновъ — Харалампий Ст. Радичевъ — Архимандритъ Теодосий Синаитски — Църквата св. Илия въ развалини — Стариятъ Дойранъ - панорама — Дойр. у-ще „Екз. Йосифъ“ въ развалини — Войводата Милань Гюрлуковъ говори на Илиндень вь Прилепъ — Събрание въ Прилепъ — Илинденското тържество въ гр. Прилепъ — Часть отъ Илинденци въ Македонския домъ Варна.

Кк. 9 (129). Царево село — Живите илинденци взели живо участие на Крушовското възстание презъ 1903 г. — Янко Дим. Добриновъ — П. Цветковъ — Аристидъ Дамяновъ — Трайко Теохоровъ Поповъ — Мнтрополитъ Софроний и Протойерей Анани попъ Анастасовъ въ Куманово — Ламбо Василевъ.

Кн. 10 (130). Дамянъ Груевъ — Христо Ангеловъ — А. Е. Кецкаровъ говори за подвига на освободения българинъ за свободата на Македония — При костницата въ черквата св. Констатинъ и Елена — Охридското братство св. Кпиментъ въ София праздиуаа патронния си праздникъ въ Охридъ — Следъ сказката на Симеонъ Радевъ.

Статии:

Кн. 1 (121). VIII. Отчетъ на Ръководното тело на Илинденската организация за 1940 год. — Положението на сметките на Илинденската организация отъ 1. I. 1940 г. до 1. I. 1941 г. — Петъръ попъ Арсовъ — Стамо Янковъ — Свещ. Лазаръ Замфировъ — Бъдни вечерь — Народни обичаи въ Боймия — За примеръ и похвала — Положението.

Кн. 2 (122). Професоръ Добри Христовъ — Последните дии на възстанието въ Охридско презъ 1903 год. — Първата ми среща съ Йорданъ Пиперката — Св. Дебърския Мнтрополитъ Козма Пречистански — Македоно-одримекото опълчение — Допълнителни дани по откриване шифъра на Атинския гръцки върховенъ Революциоиенъ комитетъ отъ Костурските районни войводи Пандо Кляшевъ и Атанвсъ Кършаковъ — Легенда за свещения огънь — Положението.

Кн. 3 (123). Молитва на Илинденеца — Димитъръ Ляповъ Гуринъ — Крушовската баба Тонка - баба Пара Матева Гърдановска — Презъ Илинденското възстание — Последните дни на възстанието въ Охридско — Ще дойдемъ ний — Юнаци — Бешикъ гьолъ — Положението.

Кн. 4 (124). Царътъ на Българите — Адолфъ Хитлеръ — На фюрера Адолфъ Хитлеръ — Проф. д-ръ Богданъ Филовъ — Свободна Македония — Декларацията — Освободителното движение въ Македония и Одринско — Великъ денъ — Последните дни на възстанието въ Охридско — Въ горящото с. Арменско, Леринско — Лазаръ Г. Топаловъ — Иванъ Ст. Чековъ — Драма. Драмското поле — О-въ Тасосъ и Самотраки — Положението.

Кн. 5 (125). Къмъ новоосвободените българ. граждани — Светите братя — Панихидата за полковникъ Дранговъ въ Скопие — Революционната организация — Очакване — Нашиятъ царь би могълъ да рече — Съюзниците и ние — Прилепската революционна организация преди възстанието — Мъченикъ — Учителката отъ Конско — Стопанската мощъ на освободените отъ Гърция бълг.земи — Село Саракиново — Положението.

Кн. 6 (126). Илинденъ 1903 г. — Първата българска радостъ — Македония и мак. българи — Изненадата — Чужденци за черковно-учебн. дело въ Македония — Едно пътуване въ Македония — Илинденци въ новите земи — Ода на св. Климентъ — За свободно Крушово — Ключъ на бьлгарщ. въ зап. Македония - Битоля — Съобщения — Едно послание — Положението

Кн. 7 (127). Илинденъ — Сбъцнати мечти — Най-после — Препорецъ надъ Охридъ — Разменени телеграф. поздрави — Изгревъ — Последна граната — Илиндень въ Битоля — Илинденъ вь Кавадарци — Илинденъ въ Щипъ.

Кн. 8 (128). Аце Доревъ — Въ Охридъ — Охридъ синъ — А. Е. Кецкаровъ къмъ охридчани — Почить на илинденци къмъ майката на Хр. и Андонъ Узунови — 3 октомврий 1941 г. въ гр. Крушаво — Харалампий Ст. Радичевъ — Крушово — На св. Илия въ Дойрань — Огпразднуването на Илинденското вьзстание вь Прилепъ — Между освободените прилепчани — Презъ векове веднажъ бива — Огпразднуваие годишн. на Илинденското възстание въ Варна — Държавенъ нар. театърь въ Скопие — Положението.

Кн. 9 (129). Ньой — Победното шедствие на правдата — Позивъ — Две славни дати — Народностниятъ обликъ въ Македония — Янко Димитровъ Добриновъ — Едно писмо — Братя — Аристидъ Дамяновъ — Хриетосъ Възкресе — Теохаръ Поповъ и Трайко Т. Поповъ — Македония е свободна — Протоиерей Анани п. Анстасовъ — Поменъ за трима бъл. мъченици въ Битоля — Из Македония — Илинденъ въ Радовишъ — Прослава — Ламбо Василевъ — Съобщения — Починали другари — 1903 - Илинденъ — Дарители — Положението.

Кн. 10 (130). Честита нова година — Честита ни нова година — Дамянъ Груевъ — Дамяну Груеву — Дамянъ Груевъ — Отчетъ за 1941 год. на организацията — Положение на сметките — Христо Ангеловъ — Илиндень нъ Охридъ — Духъ и месианство на Македония — Съобщения,

Година XIV


Клишета:

Кн. 1 (131). Христо Матовъ — Н. В. Цорь Борисъ III — Илия, Бано и Тодоръ Кушеви — Изъ светите места — Фоти Николовъ Кирчевъ — Тодоръ Златковъ — Ламбе Йоановъ Арнаудовъ — Христо Стояновъ Настевъ — Стоянъ Настевъ Опейнчанецъ — Секула Ристовъ Алексовъ — Зафиръ Димковъ.

Кн. 2 (132).  Пере Тошевъ — Мара Бунева — Василъ Левски — Сребра Апостолова — Д. п. Георгиевъ — Воденъ — Д-ръ Недко и Лалка Семенови — Илнденци и опълченци въ Крушово. Учениците и ученичките отъ Крушово въ София  — Иванъ Ристовъ Киселиновъ — Антонъ Веляновъ Шибаковъ — Свещ. Петъръ Петровъ Коджабашиевъ — Георги Петровъ Поповъ — Д-ръ Тренчевъ, Л. Ивановъ, Ал. Трифоновъ Хр. Киселички и Чорбаджийски.

Кн. 3 (133). гр. Кавала — Поглавникътъ Д-ръ Анте Старчевичъ —. Христо Матовъ — Българскиятъ посланикъ г-нъ Мечкаровъ полага венецъ върху гроба на незнайния воинъ въ Загребъ — Димитъръ Гощановъ — 3 мартъ въ гр. Крушово — Никола Атанасовъ попъ Стефановъ.

Кн. 4 (134). Полковникъ Янковъ — Гоце Делчевъ — Негово Високо преосвещенство Григорий, Митрополитъ Пелагонийски — Кръстю Трайковъ - ресенски войвода — Семейството на Николе Спасовъ отъ с. Крушеяни — Иванъ Нелчиновъ — Христо Ил. Лапайковъ — Лазо Бицановъ и Христо Ивановъ майсторчето — Стойчо Куновъ отъ гр. Крушово — Дим. (Митре) Г. Аржанецъ — Живи дейци отъ Илинденското възстание въ Крушово — Свещеникъ Кирилъ Трайчевъ.

Кн. 5 (135). Солун - Беасъ куле — Гоце Делчевъ — Панихида въ Крушово за Г. Делчевъ, Хр. Узуновъ, Никола Каревъ.

Кн. 6 (136). Параскев Цветковъ — Македонски носии — Подп. Б. Сугаревъ — Дедо Ильо — Гоце Делчевъ — Кръстю Лазаровъ, Кумановски войвода — Драма - общъ изгледъ.

Кн. 7-8 (137-8). Монастира св. Якимъ Осоговски — Г.г. делегатите — Посрещачите на гарата вь Битоля — Обл. директоръ г. Ан. Козаровъ поздравлява илинденци съ добре дошли — председ. на Ил. Орг. г. Л. Томовъ отговаря на приветствията — Красиви девойки поднасятъ разкошни букети цветя — Кметътъ на Битоля г. Ил. Ненчевъ говори предъ делегатите на I конгресъ на Илинденци — г. К. Христовъ отговаря на приветствията — Предъ общината въ Битоля — На панихидата въ черквата св. Богородица — На лобното место на А. Турунджовъ г. Л. Томовъ говори за подвига на героя — г. коменд. на дивизията поднася венци на германските и бъл. воини загинали за свободата на Македония — Илинденци на конгреса — На пътъ за с. Смилево.

Кн. 9 (139). Митрополитъ Натанаилъ — Четата на Бончо Василевъ.

Кн. 10 (140). гр. Щипъ — Илинденци въ къщата на Георги Чурановъ на 5 августъ 1942 г. въ с. Смилево — Илинденци на гробищата въ Щипъ — Стоянъ Йовевъ — Градъ Крушово — Г-жа Мария Дяконъ Ив. Младенова — Спиро Ивановъ Цветковски — Софрония Гавриловъ — Неданъ Богоевъ Соколовъ — Алексо Настевъ Наумовъ — Веле Георгиевъ Саторотъ — Стоянъ Секуловъ Таралинга.

Статии:

Кн. 1 (131). Негово Величество Царътъ — Възкресение — Свободата — Вечна благодарность — Едно героично семейство — Добри Христовъ — Изъ светите места— Коппежъ — Второ пътуване въ Македония — Фоти Николовъ Кирчевъ — Тодоръ Златковъ — Лямбе Йоановъ Арнаудовъ — Христо Стояновъ Настевъ — Евтимъ К. Апоче — Секула Ристовъ Алексовъ — Зафиръ Димковъ.

Кн. 2 (132). Левски -  апостолътъ — Мара Бунева — Сребра Апостолова Ушлиновска — Единъ забравенъ родолюбецъ — Песань за Димитра войвода — Д-ръ Недко Семеновъ — Крушово — Иванъ Ристовъ Киселиновъ — Антонъ Веляновъ Шибаковъ — Свещеникъ Петъръ Петровъ Коджебашиевъ — 14 г. илюстрация Илиндень — Съобщения на Ръководното тело — Ново дружество — Списъкъ — Положението.

Кн. 3 (133). Поглавникътъ — Свободата иде пакъ — Братята хървати — Христо Матовъ — 31 мартъ 1941 г.  —Хърватската държава — Песенъ на освободените — Дим. Гощановъ — Македония по сръбски свидетелства — Есенни сълзи — Съобщения отъ Македония — Николай попъ Стефановъ — Положението.

Кн. 4 (134). Гоце Делчевъ — Пелагонийски митрополитъ Григорий — Преди една година - поуката — На връхъ Великденъ — Пробуждане — Кръстю Трайковъ — Георги Радевъ — Една сватба — Христо Илиевъ Лапайковъ — Христо Ив. Майсторчето — Жертвите при потушаване Илинденското възстание — Стойчо Куновъ Кецкаровъ — Димитъръ Георг. Аржанецъ — Любословие — Свещеникъ Кирилъ Трайчевъ — Положението,

Кн. 5 (135). Свободна Македония — Гоце Делчевъ — Българската екзархия — Тъга отъ 1914 год. — Какъ се появиха първите револ. чети въ Битолския револ. окръгъ — Издадените свидетелства за храбростъ отъ В. М. О. Р. О. — Жертви при потушаване на Илин. възстание. София - Кавала - о-въ Тасосъ и обратно — Положението.

Кн. 6 (136). Илинденъ и конгреса на Илинденци — Единъ важенъ исторически документъ — Христо Узуновъ — Предсмъртното писмо на Хр. Д. Узуновъ — Павелъ Христовъ — Подпоручикъ Борисъ Сугаревъ — Срещата на Ильо войвода съ Радовишкия мюдюринъ — Гоце Делчевъ — Панихида за Гоце Делчевъ въ Охридъ — За падналите въ Царево село — Освещаване на паметникъ въ Крушовско — Общо годишно събрание на д-во Илиндень въ Куманово — Концертна вечерь на Охридските трубадури — Жертвите при потушаване на Илинденското възстоние — Късни признания — Положението.

Кн. 7-8 (137-8). Височайше внимание къмъ илинденци — Вдъхновения поздравъ на м-ра на вътр. работи — Първиятъ ни конгресъ — На конгреса въ Битоля — Илинденъ въ Битоля — Величествениятъ ни конгресъ — Следъ конгреса — Резолюция на конгреса — Поздравителни телеграми до конгреса.

Кн. 9 (139). Илинденъ и единъ заслужилъ деецъ — Моето участие въ революц. движение въ Македония — Одисеята на Охрид. горско революц. началство въ Албания — На поклонение въ с. Могила — Бончо Василевъ — Тракийци на конгреса въ Битоля — Жертвите при потушаване на Ил. възстание — Братя Наки и Никола Паскалеви Догенарови — Положението.

Кн. 10 (140). Денътъ на народните будители — Двете епопеи — Макед. наученъ институтъ на конгреса вь Битоля — Презъ време но учителствуването ми въ Солунъ — Впечатления и констатации отъ конгреса на Илинденци — Илинденци въ Щипъ следъ конгреса въ Битоля — Поздравително писмо отъ полк. Ламушъ — Чевствуване войводата Кръстю Лазоровъ и другарите му — Крушево и неговите технико-стопански задачи — Животописни бележки за отличили се илинденци — Жертвите при потушаване на Илин. възстание — Положението.

Година XV

Клишета:


Кн. 1(141).  Миланъ А. Геновъ и неговата съпруга — Мито Ковачевъ — Борисъ Сарафовъ — Стоянъ Лазовъ — Атанасъ Йововъ.

Кн. 2 (142). Старите ветерани: Лука Джеровъ, Анаст. Лозанчевъ и Георги Чурановъ — Силянъ Пардовъ — Поетична сбирка на поручикъ Василъ Н. Мутафовъ — Гоорги К. Минковъ — Якимъ Василевъ — Арестувани кочански българи въ Скопие, пуснати на свобода презъ 1910 г.

Кн. 3 (143). гр. Велесъ — Христо Шикаловъ — Славка Евтимъ Джерова — Костадинъ Самарджиевъ — Ал. Стефановъ Милевъ — Тома Петровъ Лятовъ и Христо Янчевъ — Живи Охридски революционери.

Кн. 4 (144). Мише Развигоровъ — Хр. Настевъ, секретаръ на ревизионната чета — Георги Петровъ, другарь на Т. Давидовъ — Дим. Апостоловъ — Полагане основния камъкъ на училището Св. Кирилъ и Методий въ гр. Крушово 1941 год. — баба Ангя, Ал. Джиковъ и Ташко Арсовъ.

Кн. 5-6 (145-6). Гоце Делчевъ — Димитъръ Гощановъ — Атанасъ Тешаволията — Яне Сандански — майоръ Думбалаковь — Камбанарията на черквата въ с. Баница —  Сестрите на Гоце на лобното му место — Областниятъ директоръ г. Никола Коларовъ държи пламенна речъ — Илинденци около паметната плоча на Гоце и другарите му — Селянки палятъ свещи предъ кръста на лобното место на Гоце — Илинденци въ Кавала — Илинденци въ Ксанти — Деде Агачъ съ пристанището — Параскевъ Цветковъ — Христо Костовъ Ангеловъ.

Кн. 7 (147). 0’Бозе починалиятъ Царъ-обединителъ Борисъ III — Делегация на Варненското д-во Илиндень съ венеца — Н. В. Симеонъ II, Царъ на българите — Н. В. Царица Йоанна — Н. Ц. Височество Князъ Кирилъ Преславски — Венецътъ, който Ръководното тело на Илинд. организация поднесе предъ тленните останки на 0’Бозе починалия Царь Борисъ III — Борисъ В. Мончевъ — Атанасъ Делевъ.

Кн. 8 (148). Н. В. Симеонъ II, Царь на българите — Н. В. Царица Иоанна — 0’Бозе починалиятъ Царъ-обединителъ Борисъ III — Илиндень въ Варна — Никола М. Дръдаловъ — Симеонъ Драговчевъ — Ив. Ал. Сугаревъ.

Кн. 9 (149). Венецътъ — Ръководното тело на Илинд. орган. предъ паметната плоча, издигната отъ Съюза на бълг. учители въ честъ на патрона на бълг. учителство Неофитъ Рилски — Хр. Настевъ — Л. Джеровъ — свещеноикономъ Тома Николовъ — Ат. Лозанчевъ, Георги п. Христовъ и Йор. Тренковъ снети въ с. Смилево на 5. VIII. 1942 год. — Евстатий Аврамъ Чальовски.

Кн. 10 (150). Н. В. Симеон II. Царъ на Българите — Тодоринъ връхъ

Статии:

Кн. 1 (141). Честита новата 1943 г. — XV годишнина на ил. Илинденъ — Предъ гроба на Миланъ А. Геновъ — Борисъ Сарафовъ — Стоянъ Лазовъ — Жертвите при потушаване на Илинд възстание.

Кн. 2 142. Пенсиите — Законъ за отпускане на народ. пенсии на особено заслужилите въ освоб. борби дейци — Сражението въ Бигла презъ време на възстанието 1903 г. — Ангелъ Винишки — Силянъ Пардовъ — Поетична сбирка на поручикъ Василъ Н. Мутафовъ — Георги К. Минковъ — Якимъ Василевъ — Края на ренегата Коте отъ с. Руля — Поменъ за Петъръ Арсовъ — Жертвите при потушаване на Илин. възстание.

Кн. 3 (143). Илинденъ — Илинденъ и илинденци — Жертвите въ Льджакьой, Деде Агачко — Духътъ на свободата — Славка Евтимъ Джерова — Василъ Яневъ Зимба — Конгресътъ на Битолския революционенъ окръгъ презъ м. юлий 1907 г. — Александъръ Стефановъ Милевъ — Загребъ - София — Ревизионната чета въ Битолския революционенъ окръгъ — Жертвите при потушаване на Илинд. възстание — Съобщение отъ Охридъ.

Кн. 4 (144). Гоце Делчевъ, апостольтъ на свободата — Мише Развигоровъ — Ревизионната чета въ Битолския революционенъ окръгъ — Пано Ангеловъ и Ник. Рввашоловъ — Забравени мъченици — Мила другарска среща следъ 38 г. — Учителствуването ми въ Гумендже и интернирането ми въ родното село — Възпевъ на Битоля — Жертвите при потушаване на Илинденското възстание.

Кн. 5-6 (145-6). На поклонение на лобното место на Гоце Делчевъ — 40 години отъ героичния край на войводата Параскевъ Цветковъ — Ревизионната чета въ Битолския революционенъ окръгъ — Поздравителни телеграми по случай Гоцевите тържества — Христо Костовъ Ангеловъ — Жертвите при потушаване на Илинденското възстание.

Кн. 7 (147). За Царя Освободителъ и Обединителъ — Великиятъ покойникъ — Траурно заседание на Илинд организация — Плаче народътъ — Скръбната весть — Траурната процесия — Благодарностите на Царицата — Нашиятъ дългъ — Борисъ В. Мончевъ — И Елъ тепе плаче за царя — Ревизионната чета въ Битолския револ. окръгъ — Кузманъ Ник. Траяновъ — Единъ преданъ рев. деецъ — Паметникъ за Гоце Делчевъ — Българска земя — Кузо Манякски — Жертвите при потушаване на Илинденското възстание.

Кн. 8 (148). Разменени телеграми — 40-те дни — Илиндень 1903 г. — Почина Дамянъ Георгиевъ — 40 годишнината отъ Илинд. възстание — Илинденъ 2 августъ 1942 г. въ Г. Джумая — Пишатъ ни отъ Битоля — Илиндень въ Крушово — Въ Варна — Ролята на куриерите въ революционните борби — Ревизионната чета въ Битолския революц. окръгъ — Арсо Цветковъ — Статистически листъ за жертвите презъ време на Илинд. възстание.

Кн. 9 (149). Македонското поклонение — Мише Развигоровъ — Щипъ и Щипско за своя синъ М. Развигоровъ и другарите му — Отъ София до Св. Наумъ — Ревизионната чета въ Битолския революционенъ окръгъ — Евстатий Аврамъ Чальовски — Кузо Манякски.

Кн. 10 (150). Честита новата 1944 година — Георги Кандиларов — Ревизионната чета въ Битолския револ. окръгъ — Отъ София до Свети Наумъ — Тодоринъ връхъ — Цанко Нушевъ Златевъ.


This entry was posted on неделя, декември 27, 2015 at неделя, декември 27, 2015 and is filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 коментара

Публикуване на коментар

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...