Съдържание на списание „Илюстрация Илинден“, година VI - X (1933 - 1938 г.)  

Posted by IllustrationBeloMore in , , ,Пълното течение на списание „Илюстрация Илинден“ между 1928-1943 г. е достъпно на сайта на Скопската национална и университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ (натисни тук). За улеснение при търсенето в текста може да се ползва клавишната комбинация CTRL + F, която отваря поле за търсене в браузъра. Текстът е осъвременен като буквите Ѫ (юс) и Ѣ (ят) са заменени съответно с е/я и ъ, незначителни промени са нанесени при корекции на правописни или фактологически грешки.


Виж годишнини I - V (1927 - 1932 г.) и XI - XV (1939 - 1943 г.)

Година VI.

Клишета:

Кн. 1-2 (51-52). VIII редовенъ конгресъ на Илинд. организация — Бюрото на VIII конгресъ — Ръководното тело на Илин. организация — Освещаване новопостроеното село Дрангово — Отпразднуване 30 годишнината отъ Илинд. възстание въ гр. Русе — с. Гопешъ (Битолско) — Никола Кировъ — Военното училище въ Битоля — Пиринъ пл. — Харамийска поляна — Климентъ Шокевъ отъ Охридъ — с. Годивле (Крушовско) - селяни — Марко Симеоновъ — Плешка — гр. Разлогъ — Киро Краевъ отъ с. Екши-су — Свещенникъ Иванъ Маркузовъ - попъ Ваче отъ Екши-су — Василъ Ив. Поповъ отъ с. Добърско - Разложко — Яврамъ Сараевъ Кузмановъ отъ с. Обоки (Дебърско) — Войводи Павелъ Христовъ, Леко Джорлевъ, Марко Ивановъ, Дино Дзековъ. Дамянъ Груевъ и Сандо Китановъ отъ с. Лешко (Г. Джумайско) — Младоженци отъ с. Церь, Демиръ Хисаръ - Битолско — Дзоле Гергеаъ отъ с. Баница -   Леринско — с. Добринище — Монастиръ Св. Пантелеймонъ - Кочанско — Боянъ Д. Биолчевь отъ Прилепъ.

Кн. 3 (53). Д-ръ Любомиръ Милетичъ — Мара Бунева — Кузманъ Я. Шапкаревъ — с. Доленъ - Неврокопско — Тосе Трайчевъ отъ с. Горни Балванъ — Монастиръ Св. Наумъ - Охридско — Щерю Димитровь отъ с. Царевъ дворъ - Ресенско — Развалини отъ монастира Св. Арахангелъ при помашкото село Дъбница - Неврокопско — Шакиръ Кахърмановъ, албанецъ, отъ с. Франгово, Стружко — Пандилъ Шишковъ отъ с. Екши-су, Леринско — Сребренъ попъ Петровъ и 5-те му сестри — Мино Г. Пържолевъ отъ с. Баровица — Мостъ надъ р. Места въ Неврокопско.

Кн. 4 (54). Делегатите на XII редовенъ конгресъ на Македонските благотворит. братства въ Царството — Тома К. Марковъ — Професоръ Я. Иширковъ — Спиро Ив. Джиковъ — Коца Костова Негревска — Баба Каля Т. Кукюровска, отъ гр. Крушово — Четникъ бомбохвъргачь — Женско хоро въ Цапари - Битолско — с. Мало Сърпци - Битолско — Рибарски къщи при Канео на брега на Охридско езеро — Носия отъ с. Сърпци — Апостолъ Г. Дошлаковъ отъ с. Сърпци — Марко Ивановъ  16. XII. 1933 г.

Кн. 5 - 6 (55 - 56). Гоно Пейковъ отъ Гумендже — Аркъ (дъскорезачница) въ Малешевска пл. — Царь Самуилова крепость въ Преспанско - остатъкъ — Атанасъ Я. Марковски отъ с. Бабчоръ (Костурско) — с. Бабчоръ — Димитъръ Стояновъ Нановъ отъ с. Мокрени - Костурско — Митю х. Ивановъ Ченковъ отъ Долна Ореховица — Сборна чета на Хр. Чернопеевъ — Никола Д. Главиновъ отъ с. Сничепи - Костурско — Хр. Бучковъ, отъ Кукушъ — Железенъ мостъ надъ Вардаръ при Велесъ — Миячка носия — Миячки па селска чешма — Атанасъ Шарковъ, Киро Ванчо Унковъ и Ванчо Джоневъ отъ Крушово — Санта Каранта - въ Албания — Стари черкви край Бератъ - Албания, построени по типа на черкв. Св. Климетъ въ Охридъ — Одрински заточеници въ Измиръ — гр. Пехчево — Проходъ Безгащево отъ Струмица за Берово — с. Владимирово — Зографски монастиръ въ Св. Гора — Четата на Колю Лефтеровъ — гр. Бератъ - Албания — Константинъ Антоновъ - Вълчо, отъ Ст. Загора — Бежанчета — Гробищата въ с. Цапари - Битолско.

Кн. 7 (57). Ив. Караджовъ — Наградени свещеници въ с. Цапари - Битолско — Ученици въ с. Цапари — Анастасъ Ст. Матлиевъ отъ Охридъ — К. Шаховъ отъ Охридъ — Трайко Китанчевъ — Хр. Върбеновъ отъ с. Ембере — Каменниятъ мостъ надъ Вардаръ въ Скопие — Сборните чети на капитанъ Стояновъ и поручикъ Любо Стоенчевъ — Гоно Бигининъ, кукушки войвода съ жена си.

Кн. 8 (58). Борисъ Сарафовъ — Дамянъ Груевъ — Четнишки упражнения въ стрелба — Ив. х. Николовъ — Четници - затворници, отъ четата на В. Чекаларовь — х. попъ Теофилъ Аврамовъ — с. Лазаро поле — Селянки отъ с. Тресонче (Галичко) — Антонъ Наследниковъ — Катедр. черква въ Скопие — Учители и ученици отъ IV кл. уч-ще въ Битоля — Първенци отъ Еиидже-Вардаръ — Детска Миячка носия — Григорь Ивановъ Тотевъ отъ с. Сехово - Гевгелийско — Свещ. Георги Ангеловъ Личевъ огь с. Церъ - Битолски Демиръ Хисаръ, съ домочадието - 32 души.

Кн. 9 (59). Антимъ I. Мише Николовъ Розовъ отъ с. Бобища - Костурско — Илия Димушевъ отъ Леринъ — Василъ Пасковъ отъ с. Осиково, Неврокопско — Василъ Чекаларовъ въ с. Коритенъ - Кукушко, съ четата си — Мойсо Арсовъ отъ Дебъръ — Гимнастическо др-ство „Пелистерски юнакъ“ въ Битоля — Апостолъ Петковъ Терзиевъ съ четата си — Полагане венецъ на Братската могила въ София — Струга — Български войски - освободители на Македония — Махалата „Йордовци“ на с. Тресонче.

Кн. 10 (60). Несторъ Ивановъ отъ Одринъ — Монастирътъ Св. Спасъ - край гр. Крушово — Хр. Арнаудовъ - войвода въ Одринско.

Статии:

Кн. 1 - 2 (51 - 52). VIII редовенъ конгресъ на Илинд. организация — Основаване културно-просветното др-ство въ с. Екши-су (Върбени) — Спомени за Пере Тошевъ — Климентъ Шокевъ - споменъ — Революционни борби изъ Бабуна планина — Марко Симеоновъ Плешка — Свещ. Костадинь Марковъ Любиновъ — Основаване революц. организац. въ с. Върбени - Екши-су — Василъ Ив. Поповъ — Какъ Р. О. въ Солунъ се снабдява съ пушки и патрони — Н. Пасховь - автобиографични бележки — Боянъ Д. Биолчевъ — Отчетъ за дейностьта на ръков. тело на Илинд. организация за времето отъ 1. X. 32 до 1. X. 1933 г.

Кн. 3 (53). Единъ именитъ юбиляръ - проф. д-ръ Милетичъ — Подвигътъ на Мара Бунева — Кузманъ А. Шапкаревъ — Крушовските куриери - светци — Изъ живота ма четите — Назиръ Кахърмановъ — Паидилъ Шишковъ — Мино Г. Пържолевъ — Андрея Д. Докурчевъ.

Кн. 4 (54). XII ред. конгресъ на братствените организации въ България — Юбилеятъ на проф. д-ръ А. Иширковъ — Крушовски ученици - революционери —  Стефанъ Димитровъ — Ильо войвода — Андрея Д. Докурчевъ (продължение) — Марко Иванова Петровъ.

Кн. 5 - 6 (55 - 56). Единъ заслужилъ покойникъ - учительтъ Гоно Пейковъ — Македония въ стопанско отношение — Атанасъ Янакиевъ Марковски — Борисъ Сарафовъ въ Леринско — Единъ отъ забравените - Хр. Бучковъ, учитель и общественикъ — 19 февруарий 1913 г. въ гр. Гевгели — Изъ живота на четите - споменъ — Мерджановъ - Соколовъ — Одринските заточеници въ Измиръ — Дедо Ильо войвода - продължение — Константинъ Антоновъ (Вълчо).

Кн. 7 (57). Иванъ Караджовъ — Пелистерското сражение - 22. IX. 1903 г.  — Макед. дело преди и презъ 1895 г. вь България — Изъ живота на четите (споменъ) — Никола п. Филиповъ (очеркъ).

Кн. 8 (58). Илинденски химнъ (Т. Траяновъ) — Илиндень — Иванъ х. Николовъ — Хаджи попъ Теофилъ Аврамовъ (по случай 50 год. отъ трагичната му смърть) — Антонъ Наследниковъ — Григорь Ивановъ Тотевъ (Тотето) —  Никола п. Филиповъ (продължение).

Кн. 9 (59). Антимъ I — Михаилъ Николовъ Розовъ — Мише Николовъ (споменъ) — Илия Димушевъ Търпеновъ — Василъ Пасковъ — Изъ живота на четите — Въ битолския затворъ — Защо? — Изъ дневника на Никола Пасховъ (продължение отъ кн. 51-52) — гр. Крушово и борбите му за свобода.

Кн. 10 (60). Несторъ Иванавъ — гр. Крушово и борбите му за свобода (продълж.) — Отчетъ за дейностьта на ръков. тело на Илинд. организ. за времето отъ 1. X. 1933 до 1. X. 1934 г

Година VII

Клишета:

Кн. 1 (61). Мориовските планини — Охридъ — Също — Прилепски еснафъ на поклонение въ монастира Трескавецъ — Дамянъ Груевъ — Чифлишка къща въ с. Бърдовци — Носия и типь отъ източна Македония — Прибиране хармана — Селска носия изъ Петричко — Копринена фабрика въ Гумендже — Крушовска къща — Крушово - изгледъ — Предене вълна — Приготвяне зимно гориво — Ръчна мелница — Мелница за добиване шарланъ — Биволски кола — Монастира „Св. Арахангелъ" вь Скопско — Пазаръ въ Щипъ.

Кн. 2 - 3 (62 - 63). Христо Матовъ — гр. Струга — гр. Воденъ — р. Бистрица - Берско — Черквата ,,Св. Климентъ" въ Охридъ — Монастира ,,Св. Наумъ“ гр. Беръ — Горно-Бродска къща — р. Струма въ Серско поле — Празднуване ,,Св. Кирилъ и Методи“ въ Сересъ (1911 г.) — Козма П. Погончевъ — Монаст. „Св. Иванъ“ надъ гр. Сересъ — Мичманъ Тодоръ Саевъ съ четата си — Туристическа хижа въ Пиринъ пл. „Куличе“ - местностъ край Крушово — Стерю Николовъ Дамянски,  Ангелъ Кръстевъ Житошанецъ, Ристе Велевъ Карчевъ и Йовче Аврамовъ Люба — гр. Прилепъ — Трайко Павловъ — Четата на Никола Дечевъ — Учредит. конгресъ на макед. женски дружби — Църквата ,.Св. Богородица“ въ Крушово — Коста Христовъ Попето отъ с. Смоквица - Гевгелийско — Дедо Димо Христовъ отъ Ст. Загора.

Кн. 4 - 5 (64 - 65). Проф. Никола Милевъ — Рила пл. - изгледъ — Шаръ пл. съ Люботрънъ — Вардаръ при полите на Шаръ — Дяконъ Евстатий — Островското езеро — Дойранското езеро — Рупелски проходъ — Никола Ив. Даскаловъ отъ Разлогъ — Крушовското знаме — „Гуменя“ - местность край гр. Крушово — Паметникъ - чешма при „Мечкинъ Каменъ“ - Крушовско — р. Тополка — Ташо Ивановъ отъ с. Видраре, Маринъ Георгиевъ отъ Ст. Загора, Велко Миковъ отъ Кула, загинали за свободата на Македония — п. Н. Зографовъ — Стефанъ Петковь - Сиркето, велешки войвода — Хр. Чернопеевъ, Мих. Чаковъ и Ник. Божковъ — Наумъ Йосифовъ, Георги Ацевъ и Петъръ Георгиевъ - Пецо — Стефанъ Стойчевъ отъ Карлово и Дим. Шумналиеаъ отъ Чирпанъ — Димо Жслевъ отъ с. Еркечъ - Анхиалско и Делчо Коцевъ отъ Харманли — Гробове на незнайни четници-герои — Св. Гора -Атонъ — Дяконъ Евстатий - черния войвода.

Кн. 6 (66). Георги Кондовъ — Параходътъ „Гвадалкивиръ“ — Г. Богдановъ — Марко Бошнаковъ — Генералъ Иванъ Цончевь отъ гр. Дряново — Съставъ на Върховния комитетъ при Борисъ Сарафовъ — Стоянъ Михайловски — Генералъ Цончевъ съ Б. Тагеевъ и Хайлсъ, английски кореспонденти въ Пиринъ пл. — Полагане клетва на Генералъ Цончевъ съ четата си и англ. кореспонденти въ Пиринъ пл. — Подполковникъ Стефанъ Николови отъ Припепъ — Генерал Цончевъ съ другарите си — Георги Ивановъ Белевъ отъ Охридъ — Дяконъ Евстатий — Ефремъ Карановъ — Погребение въ с. Папрадища (Азотъ - Велешко) — Връхъ Пелистеръ.

Кн. 7 - 8 (67 - 68). Стружкото илинд. знаме — Гоце Делчевъ — Дамянъ Груевъ — Христо Матовъ — Борисъ Сарафовъ — Пере Тошевъ — Дамянъ Груевъ — Тодоръ Александровъ — П. К. Яворовъ — Малешевската чета на Христо Димитровъ - Кутрулята — Петъръ и Сандо Китанови — Константинъ Кирковъ — Иванъ хаджи Николовъ — Илия Тръчковъ — Христо Чернопеевъ — Елъ-тепе - Пирински връхъ — Лазаръ попъ Трайковъ — Марко Лерински — Костурската чета на Митре влаха и Атанасъ Кьршаковъ — Преспанското езеро съ о-въ Ахилъ — гр. Струга — Тома Давидовъ — Христо Узуновъ — Проломътъ на р. Треска край с. Матка - Скопско — Никола Каревъ и Анастасъ Лозанчевъ — Охридската чета па Деянъ Димитровъ — Борисъ Дранговъ — Петъръ Васковъ — Кичевската чета на Пешо Радевъ - пашата — Телените мрежи край границата — Пито Гулевъ — Гого Ацевъ - прилепски войвода — Панахида надъ гроба на Дамянъ Груевъ въ с. Русииово — Изпращене Велешкия доброволч. отряди подъ войводството па Даме Маргиновъ (1912 г.) — Женска Крушовска носия — Свещ. Методий Ст. Чековъ — Мирчо Божковъ Кочовъ.

Кн. 9 - 10 (69 - 70). Отецъ Паисий — Дамянъ Груевъ — Мише Развигоровъ и Атанасъ Бабата си четници — Василъ Евстатиевъ - Априловъ — Хаджи Димитъръ — Сава Доброплодни — Иванъ Доновски — Д-ръ Г. В Мирковичъ — Д-ръ Ив. Селимински — Добри Чинтуловъ — Антонъ Ивановъ — Панайтъ Хитовъ — Георги Икономовъ — Кръстю Асеновъ, вмукъ на Хаджи Димитъръ — Родопите — Клетвата на Хаджи Димитровата чета — Миланъ Матовъ, Илия и Михаилъ Ив. Станоеви, Кръстю Германовъ - Шакирчето и Никола Стояновъ — Майоръ Димитъръ Атанасовъ Думбалаковъ — Свещ. Методий Ст. Чековъ съ семейството си.

Статии:

Кн. 1 (61). Македония - Име — Св. Климентъ — Светлиятъ образъ на Даме — Спомени отъ Илинд. възстание — гр. Крушово и борбите му за свобода.

Кн. 2 - 3 (62 - 63). Хр. Матовъ — Валандовска песень — Македония - големина, граници — Свети Наумъ — Серското поле и гр. Серъ — Козма П. Погончевъ — Възстанието въ североизточна Македония презъ 1895 г. — Изъ дневника на Н. Пасковъ — гр. Крушово и борбите му за свобода — Дедо Димо Христовъ.

Кн.4 - 5 (64 - 65). Проф. Никола Милевъ — Македония - повърхнина и климатич. зони — Дяконъ Евстатий — Трите стихотворения на Хр. Матовъ — Никола Ив. Даскаловъ — гр. Крушово и борбите му за свобода — Изъ дневника на Н. Пасковъ — Изъ спомените на дяконъ Евстатий.

Кн. 6 (66). Георги Кондовъ — Молба и проклятие къмъ незнайните богове — Генералъ - войвода Ив. Цончевь — Освобождение на Съботската околия — Изъ дневника на Н. Тасковъ.

Кн. 7 - 8 (67 - 68). Македонски псаломъ — Илинденъ — Духътъ на Македония — Напредъ, къмъ идеала на Илинденъ! — Младежки революционни копнежи — Македония - Напояване и подобласти — Нашиятъ великдень — Мирчо Найдовъ — Вместо ревизии - приключения — Хроника.

Кн. 9 - 10 (69 - 70). Паисий — Десетъ заповеди на Паисий Хилендарски — Василий Евст. Априловъ — Хаджи Димитъръ — Македония - население — „Пиши грешка“ — Майоръ Димитъръ Атанасовъ Думбалаковъ — Изъ дейностьта на Ив. X. Николовъ — Политическите събития на Балканите — Отчетъ на ръководн. тело на Илинд. организация за дейностьта му за времето отъ I. X 1934 до 1. X 1935 г.

Година VIII

Клишета:

Кн. 1 (71). Монастирътъ Калище край Охридъ — Дамянъ Груевъ — Иванъ Хаджи Николовъ — Д-ръ Христо Татарчевъ — Антонъ Димитровъ — Христо Батанджиевъ — Петъръ п. Арсовъ — Аутопсия на телата на Борисъ Сарафовъ и Иванъ Гарвановъ — Григорь Д. Божиновъ отъ Крушово - съ жена си Зица - Куриерка на комитета — с. Церь въ Битолски Демиръ - Хисаръ - лобното место на Христо Узуновъ — Янко Василевъ - Чука отъ с. Осничани - Костурско — Кътъ отъ Пиринъ пл. — Ичо Траяновъ отъ с. Тушилово - Енидже Вардарско.

Кн. 2 (72). Христо Матовъ — Екзархъ Йосифъ I — Старото здание на Екзархията въ Орта-Кьой — Историческиятъ Метохъ въ Фенеръ — Черквата Св. Св. Кир. и Методий въ Ресенъ — Освещаване същата черква (1894 г.) — Ламбо Автовъ участникъ въ охридското движение -1881 г. — Студенчища - въ Охридъ — Охр. езеро въ лунна нощь — Антонъ Д. Узуновъ — Параскева Д. Лозанчева.

Кн. 3 - 4 (73 - 74). Сцени изъ драмата „Македонска кървава сватба“ — Бюрото на IV ред. конгресъ на илинд. организ. — Делегатите на конгреса — Екзархията въ Орта-Кьой — Младенъ Й. Костовь, отъ с. Лесково - Мъгленско — Празднуване св. св. Кир. и Мет. въ с. Саракиново — Черквата въ гр. Паланка — Горна Джумая — Войданъ Чернодрински — Край Велесъ — Г-жа М. В. Чернодринска — Мъгленки — Анастасъ Лозанчевъ съ семейството си — Историч. черква „Св. Неделя“ край Битоля — Островското езеро — Полковникъ А. Янковъ — Костуръ — Банско.

Кн. 5 (75). Ръководи. тело на Илинд. организ. — Гоце Делчевъ — Христо Делчевъ — Никола Хр. Делчевъ — Пренасяне костите на Гоце Делчевъ — Костите на Гоце Делчевъ въ илинд. организ.  —Велесъ - пазарень день — Ташко Й. Арсовъ отъ Охридъ — Битоля - житни пазаръ — с. Буфъ - Леринско - хоро — Черква „Св. Димитъръ“ въ Скопие.

Кн. 6 (76). Пере Тошевъ — Смилево — Борисъ Дранговъ — Д-ръ Александъръ П. Радевъ — Марко Ивановъ и Никола Андреевъ — Прилепските войводи.

Кн. 7 (77). Митрополитъ Генадий — Същия на смъртно легло — Проф. Д-ръ Ив. Д. Георговъ — Христо Пасковъ отъ с. Пътеле — Алексо Стефановъ - Демиръ Хисарски войвода — Клише съ шифърь — Генералния щабъ на Илинд. възстание — Македонски женски носии — Хоръ „Родни звуци".

Кн. 8 (78). Методий Кусевъ — Прилепъ — Черкв. Св. Благовещение въ Прилепъ — Струга — Коста Василевъ отъ с. Българска Блаца — Василь Калуца отъ с. Загоричени.

Кн. 9 (79). Войводи и монаси — Свещ. Тома Николовъ — Даме Груевъ — Анастасъ Лозанчевъ — Георги Пешковъ — Ив. X. Николовъ — Пиринъ — Изъ Пирина — Пандилъ Шишковъ — Овчари въ Пиринъ — Мориховско хоро — Дебранки.

Кн. 10 (80). Царевна Миладинова Алексиева — Велесъ — Овчеполски носии — Кичевска носия — Тресонче - Галичко, Булка за вода — Сушене Тютюнъ — Македонска манифестация.

Статии:

Кн. 1 (71). Братство — Нашата борба — Основаването па В. М. О. Р. О. — Епизодь изъ вьоръжените борби презъ 1880/1 г. — Петре Мукевъ Шенделъ — Предтечи на револ. орг. въ Охридско — Христо Трайковъ — Драмчевската афера.

Кн. 2 (72). Христо Матовъ — Екзархъ Иосифъ I — Мерки за засилване на рев. организ. — Прасето ни спаси — Четническото движение въ Охридско — Антонъ В. Узуновъ — Параскева А. Лозанчева — Политически прегледъ.

Кн. 3 - 4 (73 - 74). Дебъръ — IX. редовенъ конгресъ на Илинденската организ. — Екзархъ Иосифъ I (продължение) — 35 годишниятъ юбилей на Войданъ Чернодрински — Нашате борба — гр. Битоля — За нашите солунски Книжарници — Мехди бей и охридската болница — Четнишкото движение въ Охридско (продължение) — Политически събития презъ I тримесечие на 1936 г.  — Отчетъ на Ръководното тело на Илинд. организация.

Кн. 5 (75). Св. Кирилъ и Методи обединители — Гоце Делчевъ — Запасните подофицери — Екзархъ Йосифъ I (продължение) — Становището на Централния комитетъ спрямо Върховния Макед. к-тетъ въ България — Четническото движение въ Охридско (продължение) — Телата гаснатъ, спомените и духътъ живятъ — Съръ Едуардъ Боилъ — Майските тържества — Изъ вестниците и печата — Съобщение отъ ръков. тело на Илинд. организация.

Кн. 6 (76). Илинденското възстание — Пере Тошевъ — Турското робство въ Макодония и апостолите на свободата й' — Борисъ Дранговъ — Д-ръ Алексаидьръ П Радевъ — Основаване на четнишкия институтъ — Екзархъ Иосифъ 1 (продължение) — Презъ месеца — Изъ вестниците и печата.

Кн. 7 (77). Отецъ Паисий — Велешкиятъ Митрополитъ Генадий — Професоръ Д-ръ Ив. А. Георговъ — Екзархъ Йосифъ I (продължение) — Христо Пасховъ — Алексо Стефановъ — Пощенската служба при В. М. О. Р. О. преди Илинденъ — Прослава на Илинденъ.

Кн. 8 (78). Книга посветена на Методи Кусевъ, Митрополитъ Старо-Загорски — Димитъръ Миновъ Станишевъ — Сражението надъ с. Щърково — Коста Василевъ — Изъ живота на четите — Пощенската служба при В. М. О. Р. О. (продължение)

Кн. 9 (79). Екзархъ Йосифъ I (продължение) — Какъ се дойде до Илинд. възстание — Изъ записките на Ив. х. Николовъ — Освещаване паметника на падналите разложки граждани — Борбата за гробищата въ Битоля — Пандилъ Шишковъ — Близките и по-далечни събития презъ последните два месеца — Ниязи ефенди — Велибеговата пещера (легенда).

Кн. 10 (80). Даме Груевъ — Царевна Миладинова Алексиева — На Царевна Миладинова Алексиева — Отчетъ на Ръковдн. тело на Илинд. организация отъ 1. IV. 1936 до 31. XII. 1936 г. — Екз. Йосифъ I (продължение) — Свктославъ Мерджановъ и Бедросъ Серемджиянъ — Алексо Турунджовъ — Политическото положение въ Европа — Защо св. Клименть е патронъ на нашия университетъ — Молитвенъ химнъ къмъ св. Климента отъ неговите ученици.

Година IX

Клишета:

Кн. 1 (81). Димитъръ и Константинъ Миладинови — къщата на бр. Миладинови — Селянки отъ Стружко — Струга - даляните — Стружки носии — Струга - изгледъ — Стружанки наливатъ вода отъ бунара — Струга - паркътъ край езерото.

Кн. 2 (82). Хр. Матовъ — Василъ Левски — Макед. девойки — Ламбо Илиевъ Мурговъ — Изгледъ отъ Гевгелийско — Семейството на Хр. Матовъ — Мостъ - водопроводи при с. Екши-су — Дойранъ — Благой Ив. Тодевъ.

Кн. 3 (83). Делегатите на X конгресъ — Камилски керванъ край Одринь — Райко Жинзифовъ — Майка съ дъщеря и синъ — Велесъ — Гробътъ на Р. Жинзифовъ — Селска стая — с. Субашъ- Кьой — Пчеловъдъ — Туристи въ Пиринъ — Тодоръ Стеф. Якововъ (Русимъ) — Трайко Благоевъ — Стефанъ Апост. Ивановъ — Солунъ.

Кн. 4 (84). Мише Развигоровъ — Тома Давидовъ — с. Мирковци - Скопско - селяни — Антонъ Янакиевъ — Ангелъ Дончевъ — Бежанци отъ с. Драглище - Разложко — Коста Ципушевъ въ София — Бъжанци отъ с. Годлево - Разложко — Проф. Анастасъ Иширковъ.

Кн. 5 (85). Гоце Делчевъ — Пере Тошевъ — Лазаръ Димитровъ — Монаст. Св. Панталеймонъ — Братството на Монастира — Стефанъ Илиевъ Кондаковъ — Коста Д. Божиновъ — Гого Ив. Кехайовъ.

Кн. 6 (86). X. Профес — Д-ръ Л. Милетичъ — Христо Николовъ Усталъковъ.

Кн. 7 (87). Крушово — Макед. българи въ Тирана — Макед.- бълг. колония въ Тирана — с. Влашка Клисура — Охридъ - есенно време — Черкв. ,, Св. София“ въ Охридъ — Наумъ Чакъровъ — Стаменъ Петровъ отъ с. Лагино - Леринско.

Кн. 8 (88). Трайко Китанчевъ — Даме Груевъ — П. К. Яворовъ — Кореща — Крушово - изгледъ — Тана Вас. Кировска. Героиня отъ с. Осничани - Костурско — Донка Ставрева - Комитката.

Кн. 9 (89). Ив. Гарвановъ — Мъгленъ - карта — Василъ Чекаларовъ — Солунъ - изгледъ — Черкв. „Св. Спасъ“ - Скопие — Апостолъ и Сребра Угренови отъ с. Лера (Битолско).

Кн. 10 (90) Воденъ — Четата на подпоручикъ Хр. Танушевъ — Кольо Рашайковъ - Вишенски — Марко Лазаровъ — Тодоръ Шикалевъ.

Статии:

Кн. 1 (81). Книга посветена на Братя Миладинови — Политическа Европа презъ януарий 1937 г. — Изъ вест. и печата.

Кн. 2 (82). Христо Матовъ — Апостолътъ на свободата — Презъ втората половина на възст. въ Охридско — Изъ записките на Ив. х. Николовъ — Въ Леринъ — Учебното дело въ Дойранско — Предъ прага на една бележита стогодишнина — Благой Ив. Тодевъ — Събитията презъ февруарий — Изъ вестниците и печата.

Кн. 3 (83). Нашиятъ X. редовенъ конгресъ — Одринъ — Райко Жинзифовъ — Раняването на Даме Груевъ въ с. Слатино — Защо бехъ за възстанието — Учебното дело въ Кратовско — Тодоръ Стефановъ — Събитията въ Европа — Изъ вестниците и печата — Мориховска рударска область — Хаилидическа рударска областъ.

Кн. 4 (84). Мише Развигоровъ — Капитанъ Тома Давидовъ — Нашиятъ X ред. Конгресъ — Изъ Дневника на Ник. Петровъ — Професоръ Ан. Иширковъ — Изъ в-ците и списанията — Явна благодарностъ — Съобщение.

Кн. 5 (85). Гоце Делчевъ — Една 25 годишнина — Участието на Дебърско въ Илинденското възстание — Неканени гости — Мегленъ и с. Лесково — Монастиръ „Св. Пантелеймонъ" — Учебното дело въ Леринско — Стефанъ Илиевъ Кондаковъ — Къде е истината — Коста Д. Божиновъ — Гого Ив. Кехейовъ — Изъ в-ците и печата — Разпятието въ Долни Порой.

Кн. 6 (86). Книга посветена на Професоръ Д-ръ Любомиръ Милетичъ — Витязи на бълг. народъ — Прослава на Гоце Делчевъ — Химнъ на Костурчани — Революционно Костурско (спомени) — Учебното дело въ Тетовско — Христо Ник. Усталъковъ — Утро за Г. Делчевъ въ Варна — Хрисанта Патерова - щедра дарителка — Политич. отделъ — Изъ вестн. и печата — Окръжно.

Кн. 7 (87). Илиндень — Също — Също — Също — Също — На Македонската героиня (стихове) — Отпразднуване Илиндень — Оригинални протоколи отъ смилевския конгресъ — Единъ отзвукъ оттатъкъ океана — Охридскиятъ войвода Деянъ Димитровъ — Учебното дело въ Кочанско.

Кн. 8 (88). Трайко Китанчевъ — Последния часъ на Даме Груевъ — Съ Яворовъ отъ Пиринъ до Рилския монастиръ — Едно пояснение — Изпращане доброволци отъ Кукушъ — Учебното дело въ Охридско — Изъ живота на четите — Тима Икономова — Донка Ставрева — И каурките станали комити — Последните събития въ света — Тъга за родината.

Кн. 9 (89). Иванъ Гарвановъ — Една печална 30 годишнина — Василъ Чекаларовъ „гръцки андартинъ“ — Дуко Тасевъ — Учебното дело въ Скопско — И каурките станали комити (продължение) — Положението — Нашиятъ календаръ.

Кн. 10 (90). Сонетенъ венецъ „Изъ акордите иа вечностьта“ — Ревизия на договорите и малцинствения въпросъ — Камбаната въ Кронцелево — Гевгелийско въ освободителното движение — Въ служба на отечеството — Гърците за освободит. борба на македонските българи — Битолското сиропиталище — Кольо Рашайковъ - Вишенски — Войвода Марко Лазаровъ — Тодоръ Шикалевъ — Българска история въ нашите и чуждите училища — Положението.

Година X

Клишета:

Кн. 1 (91). Попъ Христо - Крушово — Гумендже — Анте Колевъ Драгалевски.

Кн. 2 (92). Скопский Митрополитъ Неофитъ — Клише - разписка отъ Ц. М. Р. К. — Също отъ Атинското революционно др-ство — Клишета сметкоразписки — Македонски културенъ домъ.

Кн. 3 (93). Райко Жинзифовъ — Банско — с. Могила - Битолско — Захария Шумлянска — Юлиянъ Шумлянски — Димитъръ Андоновъ — Сотиръ Бойновъ Теневъ — Георги Хр. Стайковъ — Първенци оть с. Лесково - Мегленско.

Кн. 4 (94). с. Айтосъ - Леринско — Прилепъ.

Кн. 5 (95). Гоце Делчевъ — Венко Марковски — Лазаръ Маджаровъ — Петъръ Васковъ — Кръстю Българията — Строителенъ комит. на Мокедонския домъ въ Варна — Любителска театр. група при дома — Наст-ство на д-во Илинденъ - Варна — Макед. домъ въ Варна — Ездра Исакъ Флоренитинъ — Клише - разписка.

Кн. 6 (96). Бойко Чавдаровъ, Георги Гешаковъ и Конст. Ненчовъ — Бежанци отъ с. Бутимъ - Драмско — Попъ Янко Георгиевъ отъ Гумендже — Баба Кера Пазвантова отъ с. Монастиръ - Гюмюрджинско — Пор. Софр. Стояновъ — Тодоръ Дим. Миневъ — Подпор. Борисъ Сугаревъ.

Кн. 7 (97). Илннденци въ София — Илиндень въ Варна — Също Илинденъ въ Тирана — 15 год. на Илинд. възст. въ Скопие — Христо, Наумъ, Григоръ, Иванъ и Стефанъ Спространови — Бежанци отъ с. Бутимъ, Драмско — Изгнаници отъ Енидже - вардарските села — Свещ. Хр. Ивановъ.

Кн 8 (98). Учителите въ Битолската бълг. класич. гимназия (1902/3 г.) — Михаилъ Чаковъ — Бежанци отъ Разлога — Също — Също — Беж. отъ с. Драглище — Тодоръ Станковъ — Бежанци въ Свиленградъ - гарата — Също — Българи първенци отъ източ. Макед.

Ки. 9 (99). Ничо Каранджуловъ — Изселници на гара Свиленградъ — Майки съ децата си на същата гара — Изселници отъ с. Лесково и Черешово.

Кн. 10 (100). Ахилъ Минджовъ — Пътя къмъ гара Воденъ за грьда — Чети подъ общата команда на полковникъ Янковъ — Охридския хилядогодишенъ чинаръ — гр. Гостиваръ — Страшимиръ Радивоевъ.

Статии:

Кн. 1 (91). Изгора (стихове) — Изъ Поемата „Вардаръ“ — Отчетъ на ръководното тело на Илинденската организ. — Попъ Христо отъ Крушово — Учебното дело въ Енидже-Вардарско — Анто Колевъ Драгалевски — Иностранните училища у насъ — Положението.

Кн. 2 (92). Неофитъ, митрополитъ Скопски — Паричните средства и счетоводните операции на В. М. О. Р. О. преди Илинденъ — Македоно-Одринското опълчение — Учебното дело вь Воденско — Положението — Бълг. училища въ Добруджа закрити.

Кн. 3 (93). Райко Жинзифовъ — Отецъ Паисий — Революц. движение въ Одринския виляетъ — Маршъ — Приветствие къмъ Г-жа Шумлянска — Захария Юл. Шумлянска — Дим. Андоновъ — Ник. Вълчевъ, Несторъ Байновъ Таневъ и Георги Хр. Стайновъ — Етнографски прегледъ върху една часть макед. българи — Положението.

Кн. 4 (94). Изъ хайдушката лирика - Меракотъ (стихове) — Първите дни на възстан. въ Костурско — Револ. движение въ Одринския виляетъ (продължение) — Съ Пере Тошевъ отъ Битоля до София — Учебното дело въ Серско.

Кн. 5 (95). Човекътъ и революционеръ Гоце Делчевъ — Нова струя въ бълг. поезия — Великденски даръ отъ родината — Великд. разказъ Окървавенъ Гергьовдень — Списъкъ на осъдените и изпратените на заточение учители, свещеници, граждани и селяни въ началото на 1901 год. — Револ. движение въ Одринско (продължение) — Съ Пере Тошевъ (продължение) — Освещаване македонския домъ вь Варна — Тържеството на прилепското братство — Ездра Исакъ Флорентинъ — Положението.

Кн. 6 (96). Стоянъ войвода (стихове) — Св Кирилъ и Методи - животъ и дела — Костенарийски рев. районъ — Съ Пере Тошевъ (продължение) — Габровскиятъ бой — Учебното дело въ Кайлярско — Положението — Идеята за отечество.

Кн. 7 (97). Илинденъ — Отпразднунане Илиндень въ София, Варна, Тирана — Копнежа на бежанчето — Задъ Пирина (стихове) — Българския духъ въ Македония следъ Илинд. възстание — Наумъ Хр. Спространовъ — Предъ каймакамина (песенъ) — Съ Пере Тошевъ (продължение) — Положението.

Кн. 8 (98). Айдушко либе — Чорбаджи Спиро и жетварите (стихотворения) — Битоля и възраждането й — Бълг. училища въ Одринъ — Какъ превзехме черквата „Св. Илия“ въ Дойранъ — Михаилъ Чаковъ и участието му въ Илинд. възстание — Тодоръ Станковъ — Дейность на Никола Петковъ въ битолско поле и Мориховско — Бележки върху спомените на Алексо Стефановъ — Положението.

Кн. 9 (99). Книжнината и възраждането — Братоубиецъ — На родниотъ работникъ - на Стрика Алекса — Патриотъ - на Зафира и на Спира (стихотворение) — Емборски спомени — Как загубихме Ничо Каранджуловъ и Найдо Пещалевецъ — Дейностъ на Ник. Петровъ (продължение) — Хр. И. Сираковъ — Учебното дело въ Демиръ-Хисарско — Положението.

Кн. 10 (100). 10 години илюстр. „Илинденъ“ — На меана, Леярите, Амалотъ - стихотворения — Ахилъ Минджовъ — Емборски спомени отъ 1895 год. — Какь изгубихме Ничо Каранджуловъ и Найдо Пещалевецъ — Моята дейностъ въ Битолското поле и въ Морихово — La qunestion de Macedoine et la Deplomatie Europeanne — Изъ живота на четите — Положението.  

This entry was posted on петък, ноември 27, 2015 at петък, ноември 27, 2015 and is filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 коментара

Публикуване на коментар

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...