Илинденската организация и „Илюстрация Илинден“  

Posted by IllustrationBeloMore in , , , ,


Освободителната война създаде Сан-Стефанска България, която в Берлин бе унищожена. Надеждите на македонските българи да се видят и те най-после освободени се съкрушиха. Вместо прилагане реформите предвидени в чл. 23 по Берлинския договор, отговори се от страна на турската империя с нечувани до тогава издевателства върху останалата в робство 1/3 част от българското население. Откъсна се Македония от останалите части на нашето отечество и се изостави на произвола на съдбата. Подемът на българския народ, създаден след възраждането, бе прекъснат. Новата държава требваше да се устройва вътрешно и политически. Това погълна всичките грижи на упоеното от свободата гражданство, изоставило вече идеалите, които стимулираха борците за свободата. Последната, дошла неочаквано, завари българското общество съвършено неподготвено за нея. Пълното робство отстъпи местото си на ослепителната светлина, що донесе новото положение. Физиологическият закон, за бавно и постепенно нагаждане организъма на човека на противоположни за живот условия, бе нарушен. Промената бе крута и даде своите последствия. Враждите и партизанщината почнаха да разяждат обществото.

В същото това време българина в Македония остана да изплаща с мъките и страданията си волността на освободения брат. Всичките опити да се усмири разярения сатрап останаха напраздни. Тези опити предприемани поотделнно от личности и организации не достигнаха до положителни резултати. Напротив, те усилваха ожесточението на владетеля и от ден на ден положението ставаше все повече непоносимо, а жаждата за избавление от поругание националната чест с всеки нов ден нарастваше и се достигна до решението „по добре ужасен край, отколкото ужас без край“. И се прибегна до общото организиране на масите, до създаването на В. М. О. Р. О. Опиянението беше общо. Ентусиазъмът бе достигнал до пароксизъм. Героизъмът и патриотичното чувство на борците за политическо освобождение на България намериха всред македонските българи най-горещи привърженици. Левски, Ботев, Караджата беха оживели в сърцата на останалите в робство българи. Тук се възпеваха техните подвизи. Пред техната памет и пред ликовете им кълнеше се младежта да сподели техната участ и в лицето на Гоце, Даме и плеядата техни другари създадоха се също така достойни апостоли за на-родна свобода.

Жестоките опити на властта да сломи съпротивата увеличаваха все повече и повече броя на решилите се да умрат за свободата на Македония. Турчинът се виде в чудо. Положението беше нетърпимо. Слаб да срине величавата организация, той прибегна до съдействието на застрашените чужди интереси. Всичко се обедини против българина в Македония, който, пропит в целото свое същество от желанието да изгради с костите си величието на своя род, да умие с потта си нанесения му в Берлин позор, устоя непоклатим и записа с кръвта си светли страници в историята на освободителните борби на човечеството, страници каквито никой друг народ не е записал. И свободата проблесна в заробената земя и разбунтувалият се народ протегна обятия да я прегърне, да я стисне о гърдите си и с нея да осветлява пътя към своя възторг и възход.

Но превратност на съдбата. Крепостта бе превзета отвътре. Съдействува се чужди жених да похити възрадвалата се невеста, да я присвои и да узакони с международни грозни и ужасно несправедливи договори нейното завладяване. И всичко се съкруши. Добитото с непоносими страдания и жертви бе разорено, а борците — голема част от тех беха унищожени, друга част прогонени от бащино огнище.

Уцелелите подириха убежище из разните страни на света и почнаха да си създават ново поприще, за да изкарат останалата част от живота си, та по-лесно да понесатъ тъгата по разорени идеали. Захвърлени като изсъхнали отломки от буйна вихрушка настанилите се в освободената част на българското отечество илинденци се събраха въ едно — така по-лесно биха понесли разочарованието си.

Създаде се илинденската организация, образ и подобие на организацията на поборниците за българско освобождение, на най-патриотичните организации в страната.

Техният орган „Илинден“, „Пирин“, „20 юлий“ и пак „И линден“ — седмични листове — по-късно илюстрация „Илинден“, която влиза вече в своята XI годишнина. — за разлика от останалите в страната издания, създаде си за своя свещена задача, не да бъде орган за защита интересите на илинденци, а да бъде фар, който да осветлява сърцата на поколенията за верна предана служба на род и отечество, без каквато служба невъзможен е напредък, съществуванието, и благоденствието на който и да е народ; да служи за камбана над родната земя, която да буди заспалата съвест на тези, които хвърлиха свещената наша земя в най-грозно опогромление и робство; да бъде лампа, която да осиява пророческото прозрение на създателите на революционната организация; тръбач, разпространител и агитатор на идеите и на идеалите на нашите предци, които имаха едно единствено оръжие — волята да дадат всичко — душата и кръвта си — за народното освобождение, които скромно, тихо, без претенции, без никакви себични пожелания разораха дом и челяд за величието на българския народ.

Всичките тези задачи постигат ли се успешно отъ нашия орган? Може ли той да задоволи всестранно желанията на нашите читатели? Македонският въпрос, който има свое минало, настояще и бъдеще, намира ли достатъчна подкрепа и всестранно осветление на забъркаността, в която събитията го поставиха?

Стремленията на редакция и редакционен комитет не с напускали никой път желанията им да издигнат Илюстрация „Илинден", именно на тази висота — да бъде тя огледалото, в което се отражават всичките пътеки, които ще доведат до възможното правилно разрешение на македонския въпрос, — да бъде Македония звено за обединението на балканските държави около нея, а не тя да служи за раздор и за разорение на тези държави — без да си правят илюзията, че със средствата с които разполагат и условията в които живеят, могат да изиграят тази така важна роля.

Било е време, когато Илюстрация „Илинден“, е била достатъчно подкрепяна от читающето общество, но съ настаналото общо бедствено положение, в което изпадна нашата книжнина, слабата подкрепа лишава илюстрацията ни от възможността да се издигне тя на висотата, която й подобава.

Ето защо ние се обръщаме къмъ членове, дружества и абонати, да развият по-голема дейности за разпространението на списанието ни, та по тоя начин да влезне то в ролята, която му предлежи, роля каквато имахме случай да изложим по-горе.

Ние молим също илинденци, които не може да немат спомени и преживелици, както и извлечени изводи от продължителните люти борби, да ги изложат по начин къкъвто им е удобен, за да намерят те место в страниците на илюстрацията. Всички образи и снимки на лица, места и околности да бъдат изпратени в редакцията за клиширането им. Въобще никой да не занесе в гроба си моментите, които с го въодушевявали и го подтиквали към най-светли подвизи.

Само така, с общи усилия, с усилията които създадоха славната илинденска епопея, ще можем да създадем от Илюстрация „Илинден“, светилникът, който ще отразява изминатия славен път на безбройно падналите за чест и отечество наши светци, които ще служат за образ на подражение от тези, които идват след нас и които ще изградят величието на българския народ, на общото българско отечество.

Илюстрация Илинден, 1939, година 11, книга 1 (101), стр.1-2. 

Съдържание на списание „Илюстрация Илинден“, година XI - XV (1939 - 1943 г.)  

Posted by IllustrationBeloMore in , , ,

Пълното течение на списание „Илюстрация Илинден“ между 1928-1943 г. е достъпно на сайта на Скопската национална и университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ (натисни тук). За улеснение при търсенето в текста може да се ползва клавишната комбинация CTRL + F, която отваря поле за търсене в браузъра. Текстът е осъвременен като буквите Ѫ (юс) и Ѣ (ят) са заменени съответно с е/я и ъ, незначителни промени са нанесени при корекции на правописни или фактологически грешки.


Виж годишнини I - V (1927 - 1932 г.) и VI - X (1933 - 1938 г.)

Година XI.

Клишета:

Кн. 1 (101). Спасъ Мартиновъ — съ Сборните отряди на Хр. Чернопеевъ — Дельо Д. Марковски.

Кн. 2 (102). Ръководното тело на Илинденската Организация — Д-ръ Владимиръ Руменовъ — Тодоръ Лазаровъ — Михаилъ Панайотовъ — Коце Гочевъ — Мишо Бачовъ - содаджията — Христо Иа. Контевъ — Изселеници отъ с. Бутимъ, Драмско — Учителското тело въ гр. Крушово презъ учеб. 1916/17 год.

Кн. 3 (103). Пл. „Върбица“ надъ с. Загоричени, военненъ възстанич. лагеръ - 1903 г. — Юнашко дружество въ Битоля „Пелистерски юнакъ" — Годишния актъ на училище „Св. Св. Кирилъ и Методий“ въ с. Саракиново — Воденско на 11 май 1911 год. — Д-ръ Георги Стрезооъ — Тане Стойчевъ Клянджевъ — Предъ откриване паметника въ Горна Джумая — гр. Струмица — Сцена изъ пиесата „Какъ умира македонски четникъ" — Македонска седенка.

Кн. 4 (104). Гоце Делчевъ — Петъръ Ацевъ на смъртно легло — Йосифъ Ковачевъ — Д-ръ Георги Ннколовъ — Пиринъ местностьта „Главите" съ върха Гадей — Пиринъ, Стражите 2810 - 2840 м. и в. Гадей 2764 м. — Христо Настевъ — гр. Тетово.

Кн. 5 (105). Борисъ Дранговъ — Параскевъ Цветковъ — Стоянка Т, Цветкова, Тодораки Цветковъ, родители на Параскевъ Цветковъ — Коце Джаферовъ — Црънъ Киро и Спиро Калемановъ - терористи отъ Щипъ.

Кн. 6 (106). Мишо Николовъ — Василъ Чакалзровъ — Лазаръ п. Трайковъ — Манолъ Розовъ — Пандо Кляшевъ — Кукушъ, опожаренъ презъ 1913 год. — Юнашко д-во въ Леринъ — Благой Димитровъ — Бежанци отъ с. Бутимъ, Драмско и отъ гр. Енидже-Вардаръ.

Кн. 7 (107). Петъръ Васковъ — Георги Кондоловъ — Лазаръ Маджаровъ — Варненското др-ство „Илинденъ" — Монастирътъ св. Пзнтелеймонъ, Кочанско — гр. Гостиваръ — Иванъ П. Мутафовъ, Илия Димушевъ. Георги Пет. Богдановъ. Борисъ Дим. Диневъ.

Кн. 8 (108). Христо Силяновъ — Изгледъ изъ околностьга на Серъ. — с. Сармусакли, Серско — Свещ. х. Иванъ Кръстевъ гр. Прилепъ — Островското езеро — Монастира Пречиста

Кн. 9 (109). Евстатий Чальовски — Димитъръ Уста Илмевъ — Изгледъ отъ гр. Воденъ — Воденските водопади.

Кн. 10 (110). Даме Груевъ — Христо Силяновъ — Матей Геровъ — П. Хр. Юруковъ — Петъръ Ацевъ — гр. Битоля — Недко Цветковъ — Григоръ Ивановъ (Тотето)

Статии:

Кн. 1 (101). Илинденската организация и илюстрация „Илиндень“ — Възстанически дисциплинаренъ уставъ — Спасъ Мартиновъ — Дельо Д. Марковски — Отчетъ на ръководното тело на Илинденската организация — Славунъ бегъ и Арсемий Логотетъ — Положението — Исторически календаръ за м. Януарий

Кн. 2 (102). Д-ръ Владимиръ Руменовъ — Костурската епопея — Трите бесилки въ Щипъ — Една 30 - годишнина — Радкина неволя, Богданъ и Гроздана — „Искреностьта" на младотурците  —  Една 100-годишнини — Учебното дело въ Крушовска нахия (подоколия) презъ турск. владичество — Истината — Постъпки за уреждане бежанските неволи — Положението.

Кн. 3 (103). Костурска епопея — Лексо Динимишевъ отъ с. Загоричени - Костурско — На гости въ Битоля и Воденъ презъ 1913 год. — Д-ръ Георги Я. Стрезовъ — Андартите въ с. Горничево — Първото освобождение на гр. Г. Джумая презъ 1878 год. — Църковно училищното дело въ Струмишко — Илинденска вечерь въ Варна — Изъ четнишкото движение - единъ неиздаденъ документъ презъ 1895 год. — Положението.

Кн. 4 (104) Гоце Делчевъ — Пророчеството на Вазова— Кулата — Петъръ Ацевъ почина — Костурската епопея — Йосифъ Ковачевъ — Д-ръ Георги Николовъ — Терзи Никола — Николай Павловичь Милюковъ — Виница — Кратковременната свобода на гр. Горна Джумая — гр. Тетово — Изъ четнишкото движениа - единъ неиздаденъ документъ презъ 1895 г. — Положението.

Кн. 5 (105). Величавиятъ Борисъ Дранговъ — Параскевъ Тодораки Цветковъ — Вииица — Кресненското възстание — Юбилейните тържества на българския университетъ „Св. Кли- ментъ Охридски“ — Тържеството въ Македонския наученъ институтъ — Училищното дело въ гр. Кукушъ и Кукушко — Изъ четнишкото движение - единъ неиздаденъ документъ презъ 1895 год. — Положението.

Кн 6 (106). Вождовете на Костурско. Кукушките боеве и разорението на кукушкия български край презъ 1913 г. Български гимнастически дружества „Юнакъ" въ Македония — Майка, Одродени, Чичко ми — Илииденъ - 2 августь 1903 г. — Името на нашия университетъ — Виница — Благой Димитровъ — Учнтельтъ — Положението.

Кн. 7 (107). Илинденската епопея — Странджанската епопея — Чествуване 36 годишнината отъ Илинденското възстание въ Варна — Винишката афера — Соколите отъ Македония — Училищното дело въ Дебърската епархия — Иванъ П. Мутафовъ — Животътъ и дейностите на Илия Димушевъ — Георги Пет. Богдановъ — Едно злощастие — Положението.

Кн. 8 (108). Христо Силяновъ — Константинь Д. Петковичъ — Въ Серъ и Серско — Винишката афера — Прилепъ следъ възстамието — Себеотрицанието на македонския четникъ — Кичево и Кичевско — Положението.

Кн. 9 (109). На творците на илинденската епопея — Тайнописътъ на вътрешната македонска рев. организация — Дебърската чета презъ 1904 г. и избегнатата опастность за живота на Дамянъ Груевъ — Винишката афера — Димитъръ уста Илиевъ — Баба Кръста — Учебното дело въ гр. Прилепъ и Прилепско — Нашата песень — 25 годишната прослава на поета-революционеръ П. К. Яворовъ — Положението.

Кн. 10 (110). Смъртьта на Дамянъ Груевъ — Честита 1940 г. — Родно знаме — Матей Геровъ 1872 - 1918 — Виница следъ аферата — Следъ Илиндень 1902 г. — Нашата песень — Недко Цветковъ Варимесовъ — Григоръ Ивановъ (Тотето) — Македонската шевица — Положението.

Година XII

Клишета:

Кн. 1 (111). ХII — Инженерь Христо Станишевъ — Кръстьо (Ставро) Калабуровъ.

Кн. 2 (112). Антонъ Е. Кецкаровъ — Димитъръ Г. Стефановъ — М. Матовъ. и войводите заедно — Сиропиталище Битоля — Общъ изгледъ отъ гр. Неврокопъ — Неврокопъ, главната улица — Баба Заринка Евт. Тильова.

Кн. 3 (113). Икономъ Тома Николовъ, първиятъ дяконъ въ Битоля — с. Зелениче Леринско.

Кн. 4 (114). Гоце Делчевъ — П. Карагеврековъ — Тодоръ Лазаровъ — Солунската мъжка гимназия Св. Св. Кирилъ и Методий — Ангелъ К. Чалъковъ — Т. Николовъ — Никола Ставревъ Мильовски — Георги Илиевъ Байковъ.

Кн. 5 (115). Св. св. Кирилъ и Методий — гр. Прилепъ — Владимиръ Лютиевъ — Илия Лютиевъ — Василъ Мончевъ съ семейството си — Петъръ Ацевъ — Георги Пешковъ.

Кн. 6 (116). Д-ръ Любомиръ Милетичъ — Фотинка Петрова, Аспасия Димева Якимова, Анета Спирова Сп. Олчева и Василка Стефанова п. Христова — Василка Лазева — Василка попъ Петрова Каранджова — Василъ Чекалеровъ — Санде Спировъ Развигоровъ — Миле П. Раховъ.

Кн. 7 (117). Чествуване 19 августъ 1940 год. — Илиндень въ Албания, Тирана — Полк. Борисъ Дранговъ — Христо Настевъ — Ефремъ Чучковъ — гр. Костуръ — Илиндень въ София — Илинденци, следъ панихидата предъ Макед. домъ въ Варна — Демиръ-Хисаръ.

Кн. 8 (118). гр. Битоля — Спиро Джеровъ — Любомиръ Бобевски — Дяконъ Стефанъ Митеновъ — с. Неволяне, Леринско — Женска носия отъ с. Неволяни.

Кн. 9 (119). Петъръ Стоевъ — Село Желево — Хоро въ с. Желево — Никола Миховъ — Христо Сираковъ — Пане Прошевъ — Семейства Хр. п. Коцеви и Тодоръ Лазарови — Татулъ Зарманянъ.

Кн. 10 (120). Наумъ Христовъ — Четата на Гьорче Петровъ — Лазаръ попъ Трайковъ — Иванъ Поповъ — Четата на Лука Ивановъ — с. Прекопана, Леринско.

Статии:

Кн. 1 (111). XII. Отчетъ на Ръководното тело на Илинденската организация за 1939 год. — Инженеръ Христо Станишевъ — Раздалата ни съ Петъръ Юруковъ — Кръстьо Ставро Калабуровъ — Македония въ своето.културно-просветно развитие — Положението.

Кн. 2 (112). Антонъ Е. Кецкаров — Димитъръ Г. Стефановъ — Революционната епоха въ Костенарията - 1903/1908 год. — Сиропиталище Битоля — Гр. Неврокопъ — Какъ биде изпратена една скромна, но заслужила стружанка — Българи, взели участие въ освобождението на Гърция — Положението.

Кн. 3 (113). Икономъ Тома Николовъ, първиятъ дяконъ въ Битоля — Отъ времето на иай-големата народна редостъ — Революционната епоха въ Костенарията - 1903/1908 год. — I-вия випускъ на Скопското българско мъжко педагогическо училище — Леринско въ цифри — За българските носии — Положението.

Кн. 4 (114). Гоце Делчевъ апостолъ на свободата — Възспоменателно утро за Чипровското възстание — Въ Виница — Документи отъ края на XIV векъ за българите въ Македония — Революционната епоха въ Костенарията - 1903/1908 год. — Чужденци за училищното дело въ Македония — Ангелъ Керезовъ Чалъковъ - единъ отъ забравените — Теофилъ Николовъ — Никола Ставревъ Мильовски — Георги Илиевъ Байковъ — Павелъ Талевъ Ивеновъ — Нашата църкви въ Америка — Дружественъ животъ — Положението.

Кн. 5 (115). Делото на Св. Св. Кирилъ и Методий — Негово Високо Преосв. Неофитъ Видински въ Леринско — Прилепъ въ революционните борби — Подвига на Кузо Илковъ самарджията — Единъ инцидентъ въ Битоля между руския консулъ и полицията — Революционната епоха въ Костенарията 1903/1908 год. — Няколко доброволчески чети — Училищното дело въ Солунската кааза презъ 1911/1912 уч. г. — Положението.

Кн. 6 (116). Д-ръ Любомиръ Милетичъ — За спомените на македонските деятели — Василъ Чекаларовъ въ Кукушъ — Въ Виница — Миле П. Раховъ — Раволюционната епоха въ Костенарията - 1903/1908 г. — Учебното и църковното дело въ Белишко — Положението.

Кн. 7 (117). Велий еси Господи — Илинденъ — Моята молитва — Въ родната земя — Честв. Преображенското възстание 6/9 VIII 1903 г. — Прогимн. „Полковникъ Дранговъ" въ Горна Баня — Винишкиятъ шпионинъ — Революционната епоха въ Костенарията - 1903/1908 г. — Отпразднуването на Илиндень въ София — Чествуване годишнината на Илинденското възстание въ Варна — Илинденъ въ Кърджали — Кратковременната свобода на Пиянець — Демиръ-Хисаръ, Валовища — Положението.

Кн. 8 (118). 0, Добруджански край! День на слава и възторзи — Мисли върху подготовката, проявите и дейностъта на В. М. О. Р. О. въ II ия револ. окръг — Революционни движения на българите въ Македония въ далечното минало — Една тридесетъ и седемь годишнина — Любомиръ Бобевски — Винишния шпионинъ — Нападение на сватбата въ с. Неволяни, Леринско — Кратковременната свобода ма Пиянецъ — Извлечение отъ бележките на четника Ив. Мутафовъ — Положението.

Кн. 9 (119). Българскиятъ духъ — Вардаре! Свободна ще си ти — Въ градината на мъките и страданията — Петъръ Стоевъ — Откриване шифъра на Атинския революционенъ комитетъ и последствията отъ това. Подвигътъ на Желевци — Страници отъ моето тевтерче — Следъ Илинденското възстание — Винишкия щпионинъ — Освещаване паметника на В. Петлешковъ — Едно тържество — Извлечение отъ бележките на четника Ив. Мутафовь — Положението.

Кн. 10 (120). Честита новата 1941 г. — Наумъ Христовъ — Поражението на турците около с. Чанища на върха Маргара 1903 г. — с. Прекопана, Леринско — Откриване шифъра на Атинския революционенъ комитетъ и последствията отъ това — Димитъръ Георгиевъ Загорски - изъ записките му — Винишкия шпионинъ — Извлечение отъ бележките на Ив. Мутафовъ — Положението.

Година XIII

Клишета:

Кн. 1 (121). Петъръ попъ Арсовъ — Стамо Янковъ — Свещеникъ Лазаръ Замфировъ — с. Негорци, Гевгелийско — Игра на русалий въ гр. Гевгели — Игра на русалий въ гр. Гевгели. Споменъ отъ Негорските Русалий — Общъ изгледъ на гр. Петричъ.

Кн. 2 (122). Проф. Добри Христовъ — Мирче Ацевъ — Схема - Крушово и близката му околность — Войводата Гюрчинъ — Митрополитъ Козма Пречистански — Кузо. п. Диневъ Блацки — Участници въ „гръцката чета“, която извърши залавянето и наказанието на шпионите отъ с. Недани и с. Псодери подъ началството на Кузо Блецкн (като „капитаиъ Бельосъ“).

Кн. 3 (123). Димитъръ Ляповъ Гуринъ като ученикъ — Парашкева Ташкова Гърдановска — Митре Влаха — В. Чекаларовъ и Пандо Кляшевъ съ свои — Левъ Василевъ Чиновъ от Охридъ — Хр. Пармаковъ — Хр. Ангеловъ - доктора — Наумъ Анастасовъ Цветиновъ, сега свещеникъ.

Кн. 4 (124). Негово величество Борис III, Царъ на българите — Адолфъ Хитлеръ — Проф. д ръ Филовъ — Селянки отъ с. Кривогащани, Прилепско, посрещатъ първия български офицеръ и гости отъ София — Христо Д. Узуновъ въ свещенически дрехи — Антонъ Д. Узуновъ — Солунските братя Кирилъ и Методий — Лазаръ Г. Топаловъ — Смилевки - манифестиратъ въ София.

Кн. 5 (125). Св. Св. Кирилъ и Методий — Полковникъ Бсрисъ Дранговъ — Петъръ Ацевъ — Лазарополе — Изгледъ отъ Гевгели — Изгледъ отъ Кавала — Трайко Китанчевъ — Изгледъ отъ Гостиваръ — Изгледъ отъ градъ Драма.

Кн. 6 (126). Ръководното тело на Илинденската организация — Царь Симеонъ — Едно пътуване въ Македония — Изгледъ отъ Охридъ — Изгледъ отъ Леринъ — Свещ. Ив. Илиевъ — Изгледъ отъ околностьта на Воденъ — Спасъ Шемовъ.

Кн. 7 (127). Лазаръ Дивленски — Райко Жинзифовъ — Даме Груевъ — Петъръ Кушевъ — Хр. Гавазовъ — Пере Тошевъ — Георче Петровъ — Пар. Цветковъ — Панахидата на общото гробище въ гр. Кавадарци — Общата трапеза на Илиндень въ Кавадарци — Панихида за падналите илинденци на гроба на Мише, Петъръ Грабовъ, Миланъ Кръстевъ и Мите Залчевъ — Шествието за гробищата въ Щипъ.

Кн. 8 (128). Аце Доревъ — Изгледъ отъ Охридъ — Св. „Иванъ Канео“ — Охридъ изгледъ — Църквата „Св. Климентъ“ — Анастасия Узунова — Христо Узуновъ — Харалампий Ст. Радичевъ — Архимандритъ Теодосий Синаитски — Църквата св. Илия въ развалини — Стариятъ Дойранъ - панорама — Дойр. у-ще „Екз. Йосифъ“ въ развалини — Войводата Милань Гюрлуковъ говори на Илиндень вь Прилепъ — Събрание въ Прилепъ — Илинденското тържество въ гр. Прилепъ — Часть отъ Илинденци въ Македонския домъ Варна.

Кк. 9 (129). Царево село — Живите илинденци взели живо участие на Крушовското възстание презъ 1903 г. — Янко Дим. Добриновъ — П. Цветковъ — Аристидъ Дамяновъ — Трайко Теохоровъ Поповъ — Мнтрополитъ Софроний и Протойерей Анани попъ Анастасовъ въ Куманово — Ламбо Василевъ.

Кн. 10 (130). Дамянъ Груевъ — Христо Ангеловъ — А. Е. Кецкаровъ говори за подвига на освободения българинъ за свободата на Македония — При костницата въ черквата св. Констатинъ и Елена — Охридското братство св. Кпиментъ въ София праздиуаа патронния си праздникъ въ Охридъ — Следъ сказката на Симеонъ Радевъ.

Статии:

Кн. 1 (121). VIII. Отчетъ на Ръководното тело на Илинденската организация за 1940 год. — Положението на сметките на Илинденската организация отъ 1. I. 1940 г. до 1. I. 1941 г. — Петъръ попъ Арсовъ — Стамо Янковъ — Свещ. Лазаръ Замфировъ — Бъдни вечерь — Народни обичаи въ Боймия — За примеръ и похвала — Положението.

Кн. 2 (122). Професоръ Добри Христовъ — Последните дии на възстанието въ Охридско презъ 1903 год. — Първата ми среща съ Йорданъ Пиперката — Св. Дебърския Мнтрополитъ Козма Пречистански — Македоно-одримекото опълчение — Допълнителни дани по откриване шифъра на Атинския гръцки върховенъ Революциоиенъ комитетъ отъ Костурските районни войводи Пандо Кляшевъ и Атанвсъ Кършаковъ — Легенда за свещения огънь — Положението.

Кн. 3 (123). Молитва на Илинденеца — Димитъръ Ляповъ Гуринъ — Крушовската баба Тонка - баба Пара Матева Гърдановска — Презъ Илинденското възстание — Последните дни на възстанието въ Охридско — Ще дойдемъ ний — Юнаци — Бешикъ гьолъ — Положението.

Кн. 4 (124). Царътъ на Българите — Адолфъ Хитлеръ — На фюрера Адолфъ Хитлеръ — Проф. д-ръ Богданъ Филовъ — Свободна Македония — Декларацията — Освободителното движение въ Македония и Одринско — Великъ денъ — Последните дни на възстанието въ Охридско — Въ горящото с. Арменско, Леринско — Лазаръ Г. Топаловъ — Иванъ Ст. Чековъ — Драма. Драмското поле — О-въ Тасосъ и Самотраки — Положението.

Кн. 5 (125). Къмъ новоосвободените българ. граждани — Светите братя — Панихидата за полковникъ Дранговъ въ Скопие — Революционната организация — Очакване — Нашиятъ царь би могълъ да рече — Съюзниците и ние — Прилепската революционна организация преди възстанието — Мъченикъ — Учителката отъ Конско — Стопанската мощъ на освободените отъ Гърция бълг.земи — Село Саракиново — Положението.

Кн. 6 (126). Илинденъ 1903 г. — Първата българска радостъ — Македония и мак. българи — Изненадата — Чужденци за черковно-учебн. дело въ Македония — Едно пътуване въ Македония — Илинденци въ новите земи — Ода на св. Климентъ — За свободно Крушово — Ключъ на бьлгарщ. въ зап. Македония - Битоля — Съобщения — Едно послание — Положението

Кн. 7 (127). Илинденъ — Сбъцнати мечти — Най-после — Препорецъ надъ Охридъ — Разменени телеграф. поздрави — Изгревъ — Последна граната — Илиндень въ Битоля — Илинденъ вь Кавадарци — Илинденъ въ Щипъ.

Кн. 8 (128). Аце Доревъ — Въ Охридъ — Охридъ синъ — А. Е. Кецкаровъ къмъ охридчани — Почить на илинденци къмъ майката на Хр. и Андонъ Узунови — 3 октомврий 1941 г. въ гр. Крушаво — Харалампий Ст. Радичевъ — Крушово — На св. Илия въ Дойрань — Огпразднуването на Илинденското вьзстание вь Прилепъ — Между освободените прилепчани — Презъ векове веднажъ бива — Огпразднуваие годишн. на Илинденското възстание въ Варна — Държавенъ нар. театърь въ Скопие — Положението.

Кн. 9 (129). Ньой — Победното шедствие на правдата — Позивъ — Две славни дати — Народностниятъ обликъ въ Македония — Янко Димитровъ Добриновъ — Едно писмо — Братя — Аристидъ Дамяновъ — Хриетосъ Възкресе — Теохаръ Поповъ и Трайко Т. Поповъ — Македония е свободна — Протоиерей Анани п. Анстасовъ — Поменъ за трима бъл. мъченици въ Битоля — Из Македония — Илинденъ въ Радовишъ — Прослава — Ламбо Василевъ — Съобщения — Починали другари — 1903 - Илинденъ — Дарители — Положението.

Кн. 10 (130). Честита нова година — Честита ни нова година — Дамянъ Груевъ — Дамяну Груеву — Дамянъ Груевъ — Отчетъ за 1941 год. на организацията — Положение на сметките — Христо Ангеловъ — Илиндень нъ Охридъ — Духъ и месианство на Македония — Съобщения,

Година XIV


Клишета:

Кн. 1 (131). Христо Матовъ — Н. В. Цорь Борисъ III — Илия, Бано и Тодоръ Кушеви — Изъ светите места — Фоти Николовъ Кирчевъ — Тодоръ Златковъ — Ламбе Йоановъ Арнаудовъ — Христо Стояновъ Настевъ — Стоянъ Настевъ Опейнчанецъ — Секула Ристовъ Алексовъ — Зафиръ Димковъ.

Кн. 2 (132).  Пере Тошевъ — Мара Бунева — Василъ Левски — Сребра Апостолова — Д. п. Георгиевъ — Воденъ — Д-ръ Недко и Лалка Семенови — Илнденци и опълченци въ Крушово. Учениците и ученичките отъ Крушово въ София  — Иванъ Ристовъ Киселиновъ — Антонъ Веляновъ Шибаковъ — Свещ. Петъръ Петровъ Коджабашиевъ — Георги Петровъ Поповъ — Д-ръ Тренчевъ, Л. Ивановъ, Ал. Трифоновъ Хр. Киселички и Чорбаджийски.

Кн. 3 (133). гр. Кавала — Поглавникътъ Д-ръ Анте Старчевичъ —. Христо Матовъ — Българскиятъ посланикъ г-нъ Мечкаровъ полага венецъ върху гроба на незнайния воинъ въ Загребъ — Димитъръ Гощановъ — 3 мартъ въ гр. Крушово — Никола Атанасовъ попъ Стефановъ.

Кн. 4 (134). Полковникъ Янковъ — Гоце Делчевъ — Негово Високо преосвещенство Григорий, Митрополитъ Пелагонийски — Кръстю Трайковъ - ресенски войвода — Семейството на Николе Спасовъ отъ с. Крушеяни — Иванъ Нелчиновъ — Христо Ил. Лапайковъ — Лазо Бицановъ и Христо Ивановъ майсторчето — Стойчо Куновъ отъ гр. Крушово — Дим. (Митре) Г. Аржанецъ — Живи дейци отъ Илинденското възстание въ Крушово — Свещеникъ Кирилъ Трайчевъ.

Кн. 5 (135). Солун - Беасъ куле — Гоце Делчевъ — Панихида въ Крушово за Г. Делчевъ, Хр. Узуновъ, Никола Каревъ.

Кн. 6 (136). Параскев Цветковъ — Македонски носии — Подп. Б. Сугаревъ — Дедо Ильо — Гоце Делчевъ — Кръстю Лазаровъ, Кумановски войвода — Драма - общъ изгледъ.

Кн. 7-8 (137-8). Монастира св. Якимъ Осоговски — Г.г. делегатите — Посрещачите на гарата вь Битоля — Обл. директоръ г. Ан. Козаровъ поздравлява илинденци съ добре дошли — председ. на Ил. Орг. г. Л. Томовъ отговаря на приветствията — Красиви девойки поднасятъ разкошни букети цветя — Кметътъ на Битоля г. Ил. Ненчевъ говори предъ делегатите на I конгресъ на Илинденци — г. К. Христовъ отговаря на приветствията — Предъ общината въ Битоля — На панихидата въ черквата св. Богородица — На лобното место на А. Турунджовъ г. Л. Томовъ говори за подвига на героя — г. коменд. на дивизията поднася венци на германските и бъл. воини загинали за свободата на Македония — Илинденци на конгреса — На пътъ за с. Смилево.

Кн. 9 (139). Митрополитъ Натанаилъ — Четата на Бончо Василевъ.

Кн. 10 (140). гр. Щипъ — Илинденци въ къщата на Георги Чурановъ на 5 августъ 1942 г. въ с. Смилево — Илинденци на гробищата въ Щипъ — Стоянъ Йовевъ — Градъ Крушово — Г-жа Мария Дяконъ Ив. Младенова — Спиро Ивановъ Цветковски — Софрония Гавриловъ — Неданъ Богоевъ Соколовъ — Алексо Настевъ Наумовъ — Веле Георгиевъ Саторотъ — Стоянъ Секуловъ Таралинга.

Статии:

Кн. 1 (131). Негово Величество Царътъ — Възкресение — Свободата — Вечна благодарность — Едно героично семейство — Добри Христовъ — Изъ светите места— Коппежъ — Второ пътуване въ Македония — Фоти Николовъ Кирчевъ — Тодоръ Златковъ — Лямбе Йоановъ Арнаудовъ — Христо Стояновъ Настевъ — Евтимъ К. Апоче — Секула Ристовъ Алексовъ — Зафиръ Димковъ.

Кн. 2 (132). Левски -  апостолътъ — Мара Бунева — Сребра Апостолова Ушлиновска — Единъ забравенъ родолюбецъ — Песань за Димитра войвода — Д-ръ Недко Семеновъ — Крушово — Иванъ Ристовъ Киселиновъ — Антонъ Веляновъ Шибаковъ — Свещеникъ Петъръ Петровъ Коджебашиевъ — 14 г. илюстрация Илиндень — Съобщения на Ръководното тело — Ново дружество — Списъкъ — Положението.

Кн. 3 (133). Поглавникътъ — Свободата иде пакъ — Братята хървати — Христо Матовъ — 31 мартъ 1941 г.  —Хърватската държава — Песенъ на освободените — Дим. Гощановъ — Македония по сръбски свидетелства — Есенни сълзи — Съобщения отъ Македония — Николай попъ Стефановъ — Положението.

Кн. 4 (134). Гоце Делчевъ — Пелагонийски митрополитъ Григорий — Преди една година - поуката — На връхъ Великденъ — Пробуждане — Кръстю Трайковъ — Георги Радевъ — Една сватба — Христо Илиевъ Лапайковъ — Христо Ив. Майсторчето — Жертвите при потушаване Илинденското възстание — Стойчо Куновъ Кецкаровъ — Димитъръ Георг. Аржанецъ — Любословие — Свещеникъ Кирилъ Трайчевъ — Положението,

Кн. 5 (135). Свободна Македония — Гоце Делчевъ — Българската екзархия — Тъга отъ 1914 год. — Какъ се появиха първите револ. чети въ Битолския револ. окръгъ — Издадените свидетелства за храбростъ отъ В. М. О. Р. О. — Жертви при потушаване на Илин. възстание. София - Кавала - о-въ Тасосъ и обратно — Положението.

Кн. 6 (136). Илинденъ и конгреса на Илинденци — Единъ важенъ исторически документъ — Христо Узуновъ — Предсмъртното писмо на Хр. Д. Узуновъ — Павелъ Христовъ — Подпоручикъ Борисъ Сугаревъ — Срещата на Ильо войвода съ Радовишкия мюдюринъ — Гоце Делчевъ — Панихида за Гоце Делчевъ въ Охридъ — За падналите въ Царево село — Освещаване на паметникъ въ Крушовско — Общо годишно събрание на д-во Илиндень въ Куманово — Концертна вечерь на Охридските трубадури — Жертвите при потушаване на Илинденското възстоние — Късни признания — Положението.

Кн. 7-8 (137-8). Височайше внимание къмъ илинденци — Вдъхновения поздравъ на м-ра на вътр. работи — Първиятъ ни конгресъ — На конгреса въ Битоля — Илинденъ въ Битоля — Величествениятъ ни конгресъ — Следъ конгреса — Резолюция на конгреса — Поздравителни телеграми до конгреса.

Кн. 9 (139). Илинденъ и единъ заслужилъ деецъ — Моето участие въ революц. движение въ Македония — Одисеята на Охрид. горско революц. началство въ Албания — На поклонение въ с. Могила — Бончо Василевъ — Тракийци на конгреса въ Битоля — Жертвите при потушаване на Ил. възстание — Братя Наки и Никола Паскалеви Догенарови — Положението.

Кн. 10 (140). Денътъ на народните будители — Двете епопеи — Макед. наученъ институтъ на конгреса вь Битоля — Презъ време но учителствуването ми въ Солунъ — Впечатления и констатации отъ конгреса на Илинденци — Илинденци въ Щипъ следъ конгреса въ Битоля — Поздравително писмо отъ полк. Ламушъ — Чевствуване войводата Кръстю Лазоровъ и другарите му — Крушево и неговите технико-стопански задачи — Животописни бележки за отличили се илинденци — Жертвите при потушаване на Илин. възстание — Положението.

Година XV

Клишета:


Кн. 1(141).  Миланъ А. Геновъ и неговата съпруга — Мито Ковачевъ — Борисъ Сарафовъ — Стоянъ Лазовъ — Атанасъ Йововъ.

Кн. 2 (142). Старите ветерани: Лука Джеровъ, Анаст. Лозанчевъ и Георги Чурановъ — Силянъ Пардовъ — Поетична сбирка на поручикъ Василъ Н. Мутафовъ — Гоорги К. Минковъ — Якимъ Василевъ — Арестувани кочански българи въ Скопие, пуснати на свобода презъ 1910 г.

Кн. 3 (143). гр. Велесъ — Христо Шикаловъ — Славка Евтимъ Джерова — Костадинъ Самарджиевъ — Ал. Стефановъ Милевъ — Тома Петровъ Лятовъ и Христо Янчевъ — Живи Охридски революционери.

Кн. 4 (144). Мише Развигоровъ — Хр. Настевъ, секретаръ на ревизионната чета — Георги Петровъ, другарь на Т. Давидовъ — Дим. Апостоловъ — Полагане основния камъкъ на училището Св. Кирилъ и Методий въ гр. Крушово 1941 год. — баба Ангя, Ал. Джиковъ и Ташко Арсовъ.

Кн. 5-6 (145-6). Гоце Делчевъ — Димитъръ Гощановъ — Атанасъ Тешаволията — Яне Сандански — майоръ Думбалаковь — Камбанарията на черквата въ с. Баница —  Сестрите на Гоце на лобното му место — Областниятъ директоръ г. Никола Коларовъ държи пламенна речъ — Илинденци около паметната плоча на Гоце и другарите му — Селянки палятъ свещи предъ кръста на лобното место на Гоце — Илинденци въ Кавала — Илинденци въ Ксанти — Деде Агачъ съ пристанището — Параскевъ Цветковъ — Христо Костовъ Ангеловъ.

Кн. 7 (147). 0’Бозе починалиятъ Царъ-обединителъ Борисъ III — Делегация на Варненското д-во Илиндень съ венеца — Н. В. Симеонъ II, Царъ на българите — Н. В. Царица Йоанна — Н. Ц. Височество Князъ Кирилъ Преславски — Венецътъ, който Ръководното тело на Илинд. организация поднесе предъ тленните останки на 0’Бозе починалия Царь Борисъ III — Борисъ В. Мончевъ — Атанасъ Делевъ.

Кн. 8 (148). Н. В. Симеонъ II, Царь на българите — Н. В. Царица Иоанна — 0’Бозе починалиятъ Царъ-обединителъ Борисъ III — Илиндень въ Варна — Никола М. Дръдаловъ — Симеонъ Драговчевъ — Ив. Ал. Сугаревъ.

Кн. 9 (149). Венецътъ — Ръководното тело на Илинд. орган. предъ паметната плоча, издигната отъ Съюза на бълг. учители въ честъ на патрона на бълг. учителство Неофитъ Рилски — Хр. Настевъ — Л. Джеровъ — свещеноикономъ Тома Николовъ — Ат. Лозанчевъ, Георги п. Христовъ и Йор. Тренковъ снети въ с. Смилево на 5. VIII. 1942 год. — Евстатий Аврамъ Чальовски.

Кн. 10 (150). Н. В. Симеон II. Царъ на Българите — Тодоринъ връхъ

Статии:

Кн. 1 (141). Честита новата 1943 г. — XV годишнина на ил. Илинденъ — Предъ гроба на Миланъ А. Геновъ — Борисъ Сарафовъ — Стоянъ Лазовъ — Жертвите при потушаване на Илинд възстание.

Кн. 2 142. Пенсиите — Законъ за отпускане на народ. пенсии на особено заслужилите въ освоб. борби дейци — Сражението въ Бигла презъ време на възстанието 1903 г. — Ангелъ Винишки — Силянъ Пардовъ — Поетична сбирка на поручикъ Василъ Н. Мутафовъ — Георги К. Минковъ — Якимъ Василевъ — Края на ренегата Коте отъ с. Руля — Поменъ за Петъръ Арсовъ — Жертвите при потушаване на Илин. възстание.

Кн. 3 (143). Илинденъ — Илинденъ и илинденци — Жертвите въ Льджакьой, Деде Агачко — Духътъ на свободата — Славка Евтимъ Джерова — Василъ Яневъ Зимба — Конгресътъ на Битолския революционенъ окръгъ презъ м. юлий 1907 г. — Александъръ Стефановъ Милевъ — Загребъ - София — Ревизионната чета въ Битолския революционенъ окръгъ — Жертвите при потушаване на Илинд. възстание — Съобщение отъ Охридъ.

Кн. 4 (144). Гоце Делчевъ, апостольтъ на свободата — Мише Развигоровъ — Ревизионната чета въ Битолския революционенъ окръгъ — Пано Ангеловъ и Ник. Рввашоловъ — Забравени мъченици — Мила другарска среща следъ 38 г. — Учителствуването ми въ Гумендже и интернирането ми въ родното село — Възпевъ на Битоля — Жертвите при потушаване на Илинденското възстание.

Кн. 5-6 (145-6). На поклонение на лобното место на Гоце Делчевъ — 40 години отъ героичния край на войводата Параскевъ Цветковъ — Ревизионната чета въ Битолския революционенъ окръгъ — Поздравителни телеграми по случай Гоцевите тържества — Христо Костовъ Ангеловъ — Жертвите при потушаване на Илинденското възстание.

Кн. 7 (147). За Царя Освободителъ и Обединителъ — Великиятъ покойникъ — Траурно заседание на Илинд организация — Плаче народътъ — Скръбната весть — Траурната процесия — Благодарностите на Царицата — Нашиятъ дългъ — Борисъ В. Мончевъ — И Елъ тепе плаче за царя — Ревизионната чета въ Битолския револ. окръгъ — Кузманъ Ник. Траяновъ — Единъ преданъ рев. деецъ — Паметникъ за Гоце Делчевъ — Българска земя — Кузо Манякски — Жертвите при потушаване на Илинденското възстание.

Кн. 8 (148). Разменени телеграми — 40-те дни — Илиндень 1903 г. — Почина Дамянъ Георгиевъ — 40 годишнината отъ Илинд. възстание — Илинденъ 2 августъ 1942 г. въ Г. Джумая — Пишатъ ни отъ Битоля — Илиндень въ Крушово — Въ Варна — Ролята на куриерите въ революционните борби — Ревизионната чета въ Битолския революц. окръгъ — Арсо Цветковъ — Статистически листъ за жертвите презъ време на Илинд. възстание.

Кн. 9 (149). Македонското поклонение — Мише Развигоровъ — Щипъ и Щипско за своя синъ М. Развигоровъ и другарите му — Отъ София до Св. Наумъ — Ревизионната чета въ Битолския революционенъ окръгъ — Евстатий Аврамъ Чальовски — Кузо Манякски.

Кн. 10 (150). Честита новата 1944 година — Георги Кандиларов — Ревизионната чета въ Битолския револ. окръгъ — Отъ София до Свети Наумъ — Тодоринъ връхъ — Цанко Нушевъ Златевъ.


Русалии  

Posted by IllustrationBeloMore in , , , , ,

Народни обичаи в Боймия, Христо Шалдев

В Боймия са запазени много битови обичаи, които се извършват в определени дни и с определена цел. Най-характерен отъ тех, който е подържал борческия и свободолюбив дух на населението в Боймия, е русалийските игри.

Русалии от Петрич от 30-те години на XX век. Снимка предоставена ни от Тодор Тараков
                                                                      
                                                            Русалии.

Русалийските игри се извършват от възрастни хора, които при специално облекло и въоръжение обикалят селата в Боймия с цел да съберат средства в натура и пари за обществени нужди: направа на училище, черква, манастирче и пр. Русалийските игри се почват на първия или най-късно на втория ден на Коледа и траят до Богоявление, през тъй наречените „Погани дни“, когато жените нито перат, нито къпятъ децата си. Обичая Русалии, се извършва по българските села между Енидже Вардар и Кукуш.


Русалийските дружини се състоят от 25—40 души. Църковните настоятели определят ръководителите на дружината или дружините, ако са повече и района им, който ще обходят. Всека дружина има двама ръководители : „прот“ и „балтаджия“ и един водач — „главатар“, с двама помощници „кеседжии“. Протът „стареят“ и балтаджията само съпровождат дружината и събират подаръците от населението. Главатарят е най-личният човек в дружината : нему са под¬чинени всички русалии. Двамата кеседжии са помощници на главатаря, — единият застава до него, а другият в средата на редицата и наблюдават да се спазва безупречна стъпка и ред. Всека русалийска дружина избира по двама „калаузи“ (патраул), и води с себе си двама гайдарджии или доуладжии.

Русалиите се обличатъ с нови долни дрехи, нови цървули и навои, с бела и къса до колени плисирана фустанела отъ памучно платно, минтан, червенъ пояс, а надъ него отъ раменете до подмишниците си завързват кръстообразно две червени кърпи, подъ които се закачат разни сребърни украшения: на главата пък носят фес, обвит с пъстра или червена кърпа.

Въоръжението на русалията се състои само от една сабя или ятаган, които при играта се дигат в десната ръка. Балтаджията е въоръжен със секира, с която чрез дигане на горе дава знак на дружината да почне или да свърши играта. Протът носи тояга, върху която дарите¬лите поставят дрехи, кърпи, чорапи и др. подобни неща. Огнестрелни оръжия по обичая на русалиите е забранено да носят. Така облечена и въоръжена русалийската дружина е внушителна и всева респект и възхищение у зрителите.

Всеки русалия се прощава с роднините и близките си приятели, като че тръгва на война, отъ гдето не се знае дали ще се върне жив. Дружината отива в селския мегдан за първа игра и заминава за определеното близко село, изпратена отъ целия народ с оглед да стигне в набелязаното село преди залез слънце.Дружината спира край селото, а протът и балтаджията отиват да запитат селските старей, дали ще приемат дружината им, и следъ утвърдителен отговор последната се отправя към селския мегдан, гдето вече се е насъбрал народ. Тук те играят известно време и се разотиват. Русалиите се преследвали отъ самовили, та всекога требвало да бъдат най-малко двама, да се пазят, махайки във въздуха с гола сабя. Сутринта рано, при първото удряне на тъпаните, всички русалии са готови и, след като добре закусят, при второ удряне на тъпаните се събиратъ в къщата, гдето са протът и балтаджията и отъ гдето почват да играят по една игра въ всека селска къща. При даден знак от балтаджията дружината е в пълен ред: главатарят застава начело, до него отъ лево е първият кеседжия, а в средата на редицата — вторият. При втор подаден знак от балтаджията свирците засвирват, а дигне ли секирата високо, дружината с саби въ ръце почва играта, вървейки след своя главатар и подъ такт и правейки всички движения, които главатарят й прави: подскачане на един крак, завъртване наляво и на десно, подклекване : а кеседжиите, спирайки се сегизъ-тогиз с насочени саби към играещите от съответната половина, наблюдават и напомнят да пазят образцов ред и дисциплина. Когато играта требва да се прекрати, балтаджията дава знак, и всички единодушно и високо извикват: „ееее!“ и се отправят към вратата на къщата, на която по ред всеки прави кръстообразен знак; а ако има болни, такъв знак правят върху всеки болник, за да оздравее. След получения подарък дружината прескача плета и навлиза въ двора на съседната къща, и така по ред изрежда всички селски къщи, пропускайки само тези, въ които има родилки.


Презъ време на играта никому не се позво¬лява да мине пред или през редицата на дружината. Ако пред дружината би си позволила да мине друга русалийска дружина, ставало сбиване съ сопи. Русалийските дружини са избягвали среща и когато пътуват от едно село в друго. Заради това всека дружина имала по двама „калаузи", които вървели пред дружината, и когато забелязвали, че насреща им идва друга русалийска дружина, съобщавали нв главатарите едната да се отбие от пътя и да тръгне въ друга посока. При неразбирателство настъпвали сбивания, при които са били давани и жертви. Убитите се заравяли на местото, гдето е станало сбиването - без да бъдат опети от свещеник, а върху гробовете им са натрупвани грамадни камъне. Гробища „русалийски“ има между селата Кониково и Кошиново, между Средно и долно Куфалово, между Мустачево и Еледжиево, до с. Постол, между Бугариево и Каваклиево.


На „неядка" — деня преди Богоявление — след обща игра на селския мегдан дружината отива в черква, влизайки през женската врата и нареждайки се пред северната олтарна врата. Свещеникът чете молитва по отделно на всеки руселия, и от владишкия трон поръсва всички и те целуват по ред всички икони на иконостаса и излизат през южните врага на притвора, дето оставят оръжието си, и гологлави повторно влизат в черквата, запалват по неколко свещи, правят три метения и излизат от черква като чисти христиани. Сега те вече могат да си отидат в къщи, събличат всичките си дрехи, горни и долни, които требва да се изперат вън от селото. На Богоявление стареите дават гостба на всички русалии, събранитe пари преброяват, даренията сортируват и продават чрез наддаване. В Боймия русалийските дружини се формироваха до 90-те години на миналия век, Апостолъ Петков, като войвода, се обличаше в русалийско облекло.

Оригиналната статия като pdf документ: Илюстрация Илинден, 1941, година 13, книга 1 (121), стр.18-19.
Русалийска група, съставена от бежанци от Егейска Македония по време на карнавал в Горни Воден, днес квартал на Асеновград, с гайдаря Крум Танков.
Снимката ни е предоставена за ползване от личния архив на г-н Никола Филипов, за което му благодарим!

Допълнителна литература:

Съдържание на списание „Илюстрация Илинден“, година VI - X (1933 - 1938 г.)  

Posted by IllustrationBeloMore in , , ,Пълното течение на списание „Илюстрация Илинден“ между 1928-1943 г. е достъпно на сайта на Скопската национална и университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ (натисни тук). За улеснение при търсенето в текста може да се ползва клавишната комбинация CTRL + F, която отваря поле за търсене в браузъра. Текстът е осъвременен като буквите Ѫ (юс) и Ѣ (ят) са заменени съответно с е/я и ъ, незначителни промени са нанесени при корекции на правописни или фактологически грешки.


Виж годишнини I - V (1927 - 1932 г.) и XI - XV (1939 - 1943 г.)

Година VI.

Клишета:

Кн. 1-2 (51-52). VIII редовенъ конгресъ на Илинд. организация — Бюрото на VIII конгресъ — Ръководното тело на Илин. организация — Освещаване новопостроеното село Дрангово — Отпразднуване 30 годишнината отъ Илинд. възстание въ гр. Русе — с. Гопешъ (Битолско) — Никола Кировъ — Военното училище въ Битоля — Пиринъ пл. — Харамийска поляна — Климентъ Шокевъ отъ Охридъ — с. Годивле (Крушовско) - селяни — Марко Симеоновъ — Плешка — гр. Разлогъ — Киро Краевъ отъ с. Екши-су — Свещенникъ Иванъ Маркузовъ - попъ Ваче отъ Екши-су — Василъ Ив. Поповъ отъ с. Добърско - Разложко — Яврамъ Сараевъ Кузмановъ отъ с. Обоки (Дебърско) — Войводи Павелъ Христовъ, Леко Джорлевъ, Марко Ивановъ, Дино Дзековъ. Дамянъ Груевъ и Сандо Китановъ отъ с. Лешко (Г. Джумайско) — Младоженци отъ с. Церь, Демиръ Хисаръ - Битолско — Дзоле Гергеаъ отъ с. Баница -   Леринско — с. Добринище — Монастиръ Св. Пантелеймонъ - Кочанско — Боянъ Д. Биолчевь отъ Прилепъ.

Кн. 3 (53). Д-ръ Любомиръ Милетичъ — Мара Бунева — Кузманъ Я. Шапкаревъ — с. Доленъ - Неврокопско — Тосе Трайчевъ отъ с. Горни Балванъ — Монастиръ Св. Наумъ - Охридско — Щерю Димитровь отъ с. Царевъ дворъ - Ресенско — Развалини отъ монастира Св. Арахангелъ при помашкото село Дъбница - Неврокопско — Шакиръ Кахърмановъ, албанецъ, отъ с. Франгово, Стружко — Пандилъ Шишковъ отъ с. Екши-су, Леринско — Сребренъ попъ Петровъ и 5-те му сестри — Мино Г. Пържолевъ отъ с. Баровица — Мостъ надъ р. Места въ Неврокопско.

Кн. 4 (54). Делегатите на XII редовенъ конгресъ на Македонските благотворит. братства въ Царството — Тома К. Марковъ — Професоръ Я. Иширковъ — Спиро Ив. Джиковъ — Коца Костова Негревска — Баба Каля Т. Кукюровска, отъ гр. Крушово — Четникъ бомбохвъргачь — Женско хоро въ Цапари - Битолско — с. Мало Сърпци - Битолско — Рибарски къщи при Канео на брега на Охридско езеро — Носия отъ с. Сърпци — Апостолъ Г. Дошлаковъ отъ с. Сърпци — Марко Ивановъ  16. XII. 1933 г.

Кн. 5 - 6 (55 - 56). Гоно Пейковъ отъ Гумендже — Аркъ (дъскорезачница) въ Малешевска пл. — Царь Самуилова крепость въ Преспанско - остатъкъ — Атанасъ Я. Марковски отъ с. Бабчоръ (Костурско) — с. Бабчоръ — Димитъръ Стояновъ Нановъ отъ с. Мокрени - Костурско — Митю х. Ивановъ Ченковъ отъ Долна Ореховица — Сборна чета на Хр. Чернопеевъ — Никола Д. Главиновъ отъ с. Сничепи - Костурско — Хр. Бучковъ, отъ Кукушъ — Железенъ мостъ надъ Вардаръ при Велесъ — Миячка носия — Миячки па селска чешма — Атанасъ Шарковъ, Киро Ванчо Унковъ и Ванчо Джоневъ отъ Крушово — Санта Каранта - въ Албания — Стари черкви край Бератъ - Албания, построени по типа на черкв. Св. Климетъ въ Охридъ — Одрински заточеници въ Измиръ — гр. Пехчево — Проходъ Безгащево отъ Струмица за Берово — с. Владимирово — Зографски монастиръ въ Св. Гора — Четата на Колю Лефтеровъ — гр. Бератъ - Албания — Константинъ Антоновъ - Вълчо, отъ Ст. Загора — Бежанчета — Гробищата въ с. Цапари - Битолско.

Кн. 7 (57). Ив. Караджовъ — Наградени свещеници въ с. Цапари - Битолско — Ученици въ с. Цапари — Анастасъ Ст. Матлиевъ отъ Охридъ — К. Шаховъ отъ Охридъ — Трайко Китанчевъ — Хр. Върбеновъ отъ с. Ембере — Каменниятъ мостъ надъ Вардаръ въ Скопие — Сборните чети на капитанъ Стояновъ и поручикъ Любо Стоенчевъ — Гоно Бигининъ, кукушки войвода съ жена си.

Кн. 8 (58). Борисъ Сарафовъ — Дамянъ Груевъ — Четнишки упражнения въ стрелба — Ив. х. Николовъ — Четници - затворници, отъ четата на В. Чекаларовь — х. попъ Теофилъ Аврамовъ — с. Лазаро поле — Селянки отъ с. Тресонче (Галичко) — Антонъ Наследниковъ — Катедр. черква въ Скопие — Учители и ученици отъ IV кл. уч-ще въ Битоля — Първенци отъ Еиидже-Вардаръ — Детска Миячка носия — Григорь Ивановъ Тотевъ отъ с. Сехово - Гевгелийско — Свещ. Георги Ангеловъ Личевъ огь с. Церъ - Битолски Демиръ Хисаръ, съ домочадието - 32 души.

Кн. 9 (59). Антимъ I. Мише Николовъ Розовъ отъ с. Бобища - Костурско — Илия Димушевъ отъ Леринъ — Василъ Пасковъ отъ с. Осиково, Неврокопско — Василъ Чекаларовъ въ с. Коритенъ - Кукушко, съ четата си — Мойсо Арсовъ отъ Дебъръ — Гимнастическо др-ство „Пелистерски юнакъ“ въ Битоля — Апостолъ Петковъ Терзиевъ съ четата си — Полагане венецъ на Братската могила въ София — Струга — Български войски - освободители на Македония — Махалата „Йордовци“ на с. Тресонче.

Кн. 10 (60). Несторъ Ивановъ отъ Одринъ — Монастирътъ Св. Спасъ - край гр. Крушово — Хр. Арнаудовъ - войвода въ Одринско.

Статии:

Кн. 1 - 2 (51 - 52). VIII редовенъ конгресъ на Илинд. организация — Основаване културно-просветното др-ство въ с. Екши-су (Върбени) — Спомени за Пере Тошевъ — Климентъ Шокевъ - споменъ — Революционни борби изъ Бабуна планина — Марко Симеоновъ Плешка — Свещ. Костадинь Марковъ Любиновъ — Основаване революц. организац. въ с. Върбени - Екши-су — Василъ Ив. Поповъ — Какъ Р. О. въ Солунъ се снабдява съ пушки и патрони — Н. Пасховь - автобиографични бележки — Боянъ Д. Биолчевъ — Отчетъ за дейностьта на ръков. тело на Илинд. организация за времето отъ 1. X. 32 до 1. X. 1933 г.

Кн. 3 (53). Единъ именитъ юбиляръ - проф. д-ръ Милетичъ — Подвигътъ на Мара Бунева — Кузманъ А. Шапкаревъ — Крушовските куриери - светци — Изъ живота ма четите — Назиръ Кахърмановъ — Паидилъ Шишковъ — Мино Г. Пържолевъ — Андрея Д. Докурчевъ.

Кн. 4 (54). XII ред. конгресъ на братствените организации въ България — Юбилеятъ на проф. д-ръ А. Иширковъ — Крушовски ученици - революционери —  Стефанъ Димитровъ — Ильо войвода — Андрея Д. Докурчевъ (продължение) — Марко Иванова Петровъ.

Кн. 5 - 6 (55 - 56). Единъ заслужилъ покойникъ - учительтъ Гоно Пейковъ — Македония въ стопанско отношение — Атанасъ Янакиевъ Марковски — Борисъ Сарафовъ въ Леринско — Единъ отъ забравените - Хр. Бучковъ, учитель и общественикъ — 19 февруарий 1913 г. въ гр. Гевгели — Изъ живота на четите - споменъ — Мерджановъ - Соколовъ — Одринските заточеници въ Измиръ — Дедо Ильо войвода - продължение — Константинъ Антоновъ (Вълчо).

Кн. 7 (57). Иванъ Караджовъ — Пелистерското сражение - 22. IX. 1903 г.  — Макед. дело преди и презъ 1895 г. вь България — Изъ живота на четите (споменъ) — Никола п. Филиповъ (очеркъ).

Кн. 8 (58). Илинденски химнъ (Т. Траяновъ) — Илиндень — Иванъ х. Николовъ — Хаджи попъ Теофилъ Аврамовъ (по случай 50 год. отъ трагичната му смърть) — Антонъ Наследниковъ — Григорь Ивановъ Тотевъ (Тотето) —  Никола п. Филиповъ (продължение).

Кн. 9 (59). Антимъ I — Михаилъ Николовъ Розовъ — Мише Николовъ (споменъ) — Илия Димушевъ Търпеновъ — Василъ Пасковъ — Изъ живота на четите — Въ битолския затворъ — Защо? — Изъ дневника на Никола Пасховъ (продължение отъ кн. 51-52) — гр. Крушово и борбите му за свобода.

Кн. 10 (60). Несторъ Иванавъ — гр. Крушово и борбите му за свобода (продълж.) — Отчетъ за дейностьта на ръков. тело на Илинд. организ. за времето отъ 1. X. 1933 до 1. X. 1934 г

Година VII

Клишета:

Кн. 1 (61). Мориовските планини — Охридъ — Също — Прилепски еснафъ на поклонение въ монастира Трескавецъ — Дамянъ Груевъ — Чифлишка къща въ с. Бърдовци — Носия и типь отъ източна Македония — Прибиране хармана — Селска носия изъ Петричко — Копринена фабрика въ Гумендже — Крушовска къща — Крушово - изгледъ — Предене вълна — Приготвяне зимно гориво — Ръчна мелница — Мелница за добиване шарланъ — Биволски кола — Монастира „Св. Арахангелъ" вь Скопско — Пазаръ въ Щипъ.

Кн. 2 - 3 (62 - 63). Христо Матовъ — гр. Струга — гр. Воденъ — р. Бистрица - Берско — Черквата ,,Св. Климентъ" въ Охридъ — Монастира ,,Св. Наумъ“ гр. Беръ — Горно-Бродска къща — р. Струма въ Серско поле — Празднуване ,,Св. Кирилъ и Методи“ въ Сересъ (1911 г.) — Козма П. Погончевъ — Монаст. „Св. Иванъ“ надъ гр. Сересъ — Мичманъ Тодоръ Саевъ съ четата си — Туристическа хижа въ Пиринъ пл. „Куличе“ - местностъ край Крушово — Стерю Николовъ Дамянски,  Ангелъ Кръстевъ Житошанецъ, Ристе Велевъ Карчевъ и Йовче Аврамовъ Люба — гр. Прилепъ — Трайко Павловъ — Четата на Никола Дечевъ — Учредит. конгресъ на макед. женски дружби — Църквата ,.Св. Богородица“ въ Крушово — Коста Христовъ Попето отъ с. Смоквица - Гевгелийско — Дедо Димо Христовъ отъ Ст. Загора.

Кн. 4 - 5 (64 - 65). Проф. Никола Милевъ — Рила пл. - изгледъ — Шаръ пл. съ Люботрънъ — Вардаръ при полите на Шаръ — Дяконъ Евстатий — Островското езеро — Дойранското езеро — Рупелски проходъ — Никола Ив. Даскаловъ отъ Разлогъ — Крушовското знаме — „Гуменя“ - местность край гр. Крушово — Паметникъ - чешма при „Мечкинъ Каменъ“ - Крушовско — р. Тополка — Ташо Ивановъ отъ с. Видраре, Маринъ Георгиевъ отъ Ст. Загора, Велко Миковъ отъ Кула, загинали за свободата на Македония — п. Н. Зографовъ — Стефанъ Петковь - Сиркето, велешки войвода — Хр. Чернопеевъ, Мих. Чаковъ и Ник. Божковъ — Наумъ Йосифовъ, Георги Ацевъ и Петъръ Георгиевъ - Пецо — Стефанъ Стойчевъ отъ Карлово и Дим. Шумналиеаъ отъ Чирпанъ — Димо Жслевъ отъ с. Еркечъ - Анхиалско и Делчо Коцевъ отъ Харманли — Гробове на незнайни четници-герои — Св. Гора -Атонъ — Дяконъ Евстатий - черния войвода.

Кн. 6 (66). Георги Кондовъ — Параходътъ „Гвадалкивиръ“ — Г. Богдановъ — Марко Бошнаковъ — Генералъ Иванъ Цончевь отъ гр. Дряново — Съставъ на Върховния комитетъ при Борисъ Сарафовъ — Стоянъ Михайловски — Генералъ Цончевъ съ Б. Тагеевъ и Хайлсъ, английски кореспонденти въ Пиринъ пл. — Полагане клетва на Генералъ Цончевъ съ четата си и англ. кореспонденти въ Пиринъ пл. — Подполковникъ Стефанъ Николови отъ Припепъ — Генерал Цончевъ съ другарите си — Георги Ивановъ Белевъ отъ Охридъ — Дяконъ Евстатий — Ефремъ Карановъ — Погребение въ с. Папрадища (Азотъ - Велешко) — Връхъ Пелистеръ.

Кн. 7 - 8 (67 - 68). Стружкото илинд. знаме — Гоце Делчевъ — Дамянъ Груевъ — Христо Матовъ — Борисъ Сарафовъ — Пере Тошевъ — Дамянъ Груевъ — Тодоръ Александровъ — П. К. Яворовъ — Малешевската чета на Христо Димитровъ - Кутрулята — Петъръ и Сандо Китанови — Константинъ Кирковъ — Иванъ хаджи Николовъ — Илия Тръчковъ — Христо Чернопеевъ — Елъ-тепе - Пирински връхъ — Лазаръ попъ Трайковъ — Марко Лерински — Костурската чета на Митре влаха и Атанасъ Кьршаковъ — Преспанското езеро съ о-въ Ахилъ — гр. Струга — Тома Давидовъ — Христо Узуновъ — Проломътъ на р. Треска край с. Матка - Скопско — Никола Каревъ и Анастасъ Лозанчевъ — Охридската чета па Деянъ Димитровъ — Борисъ Дранговъ — Петъръ Васковъ — Кичевската чета на Пешо Радевъ - пашата — Телените мрежи край границата — Пито Гулевъ — Гого Ацевъ - прилепски войвода — Панахида надъ гроба на Дамянъ Груевъ въ с. Русииово — Изпращене Велешкия доброволч. отряди подъ войводството па Даме Маргиновъ (1912 г.) — Женска Крушовска носия — Свещ. Методий Ст. Чековъ — Мирчо Божковъ Кочовъ.

Кн. 9 - 10 (69 - 70). Отецъ Паисий — Дамянъ Груевъ — Мише Развигоровъ и Атанасъ Бабата си четници — Василъ Евстатиевъ - Априловъ — Хаджи Димитъръ — Сава Доброплодни — Иванъ Доновски — Д-ръ Г. В Мирковичъ — Д-ръ Ив. Селимински — Добри Чинтуловъ — Антонъ Ивановъ — Панайтъ Хитовъ — Георги Икономовъ — Кръстю Асеновъ, вмукъ на Хаджи Димитъръ — Родопите — Клетвата на Хаджи Димитровата чета — Миланъ Матовъ, Илия и Михаилъ Ив. Станоеви, Кръстю Германовъ - Шакирчето и Никола Стояновъ — Майоръ Димитъръ Атанасовъ Думбалаковъ — Свещ. Методий Ст. Чековъ съ семейството си.

Статии:

Кн. 1 (61). Македония - Име — Св. Климентъ — Светлиятъ образъ на Даме — Спомени отъ Илинд. възстание — гр. Крушово и борбите му за свобода.

Кн. 2 - 3 (62 - 63). Хр. Матовъ — Валандовска песень — Македония - големина, граници — Свети Наумъ — Серското поле и гр. Серъ — Козма П. Погончевъ — Възстанието въ североизточна Македония презъ 1895 г. — Изъ дневника на Н. Пасковъ — гр. Крушово и борбите му за свобода — Дедо Димо Христовъ.

Кн.4 - 5 (64 - 65). Проф. Никола Милевъ — Македония - повърхнина и климатич. зони — Дяконъ Евстатий — Трите стихотворения на Хр. Матовъ — Никола Ив. Даскаловъ — гр. Крушово и борбите му за свобода — Изъ дневника на Н. Пасковъ — Изъ спомените на дяконъ Евстатий.

Кн. 6 (66). Георги Кондовъ — Молба и проклятие къмъ незнайните богове — Генералъ - войвода Ив. Цончевь — Освобождение на Съботската околия — Изъ дневника на Н. Тасковъ.

Кн. 7 - 8 (67 - 68). Македонски псаломъ — Илинденъ — Духътъ на Македония — Напредъ, къмъ идеала на Илинденъ! — Младежки революционни копнежи — Македония - Напояване и подобласти — Нашиятъ великдень — Мирчо Найдовъ — Вместо ревизии - приключения — Хроника.

Кн. 9 - 10 (69 - 70). Паисий — Десетъ заповеди на Паисий Хилендарски — Василий Евст. Априловъ — Хаджи Димитъръ — Македония - население — „Пиши грешка“ — Майоръ Димитъръ Атанасовъ Думбалаковъ — Изъ дейностьта на Ив. X. Николовъ — Политическите събития на Балканите — Отчетъ на ръководн. тело на Илинд. организация за дейностьта му за времето отъ I. X 1934 до 1. X 1935 г.

Година VIII

Клишета:

Кн. 1 (71). Монастирътъ Калище край Охридъ — Дамянъ Груевъ — Иванъ Хаджи Николовъ — Д-ръ Христо Татарчевъ — Антонъ Димитровъ — Христо Батанджиевъ — Петъръ п. Арсовъ — Аутопсия на телата на Борисъ Сарафовъ и Иванъ Гарвановъ — Григорь Д. Божиновъ отъ Крушово - съ жена си Зица - Куриерка на комитета — с. Церь въ Битолски Демиръ - Хисаръ - лобното место на Христо Узуновъ — Янко Василевъ - Чука отъ с. Осничани - Костурско — Кътъ отъ Пиринъ пл. — Ичо Траяновъ отъ с. Тушилово - Енидже Вардарско.

Кн. 2 (72). Христо Матовъ — Екзархъ Йосифъ I — Старото здание на Екзархията въ Орта-Кьой — Историческиятъ Метохъ въ Фенеръ — Черквата Св. Св. Кир. и Методий въ Ресенъ — Освещаване същата черква (1894 г.) — Ламбо Автовъ участникъ въ охридското движение -1881 г. — Студенчища - въ Охридъ — Охр. езеро въ лунна нощь — Антонъ Д. Узуновъ — Параскева Д. Лозанчева.

Кн. 3 - 4 (73 - 74). Сцени изъ драмата „Македонска кървава сватба“ — Бюрото на IV ред. конгресъ на илинд. организ. — Делегатите на конгреса — Екзархията въ Орта-Кьой — Младенъ Й. Костовь, отъ с. Лесково - Мъгленско — Празднуване св. св. Кир. и Мет. въ с. Саракиново — Черквата въ гр. Паланка — Горна Джумая — Войданъ Чернодрински — Край Велесъ — Г-жа М. В. Чернодринска — Мъгленки — Анастасъ Лозанчевъ съ семейството си — Историч. черква „Св. Неделя“ край Битоля — Островското езеро — Полковникъ А. Янковъ — Костуръ — Банско.

Кн. 5 (75). Ръководи. тело на Илинд. организ. — Гоце Делчевъ — Христо Делчевъ — Никола Хр. Делчевъ — Пренасяне костите на Гоце Делчевъ — Костите на Гоце Делчевъ въ илинд. организ.  —Велесъ - пазарень день — Ташко Й. Арсовъ отъ Охридъ — Битоля - житни пазаръ — с. Буфъ - Леринско - хоро — Черква „Св. Димитъръ“ въ Скопие.

Кн. 6 (76). Пере Тошевъ — Смилево — Борисъ Дранговъ — Д-ръ Александъръ П. Радевъ — Марко Ивановъ и Никола Андреевъ — Прилепските войводи.

Кн. 7 (77). Митрополитъ Генадий — Същия на смъртно легло — Проф. Д-ръ Ив. Д. Георговъ — Христо Пасковъ отъ с. Пътеле — Алексо Стефановъ - Демиръ Хисарски войвода — Клише съ шифърь — Генералния щабъ на Илинд. възстание — Македонски женски носии — Хоръ „Родни звуци".

Кн. 8 (78). Методий Кусевъ — Прилепъ — Черкв. Св. Благовещение въ Прилепъ — Струга — Коста Василевъ отъ с. Българска Блаца — Василь Калуца отъ с. Загоричени.

Кн. 9 (79). Войводи и монаси — Свещ. Тома Николовъ — Даме Груевъ — Анастасъ Лозанчевъ — Георги Пешковъ — Ив. X. Николовъ — Пиринъ — Изъ Пирина — Пандилъ Шишковъ — Овчари въ Пиринъ — Мориховско хоро — Дебранки.

Кн. 10 (80). Царевна Миладинова Алексиева — Велесъ — Овчеполски носии — Кичевска носия — Тресонче - Галичко, Булка за вода — Сушене Тютюнъ — Македонска манифестация.

Статии:

Кн. 1 (71). Братство — Нашата борба — Основаването па В. М. О. Р. О. — Епизодь изъ вьоръжените борби презъ 1880/1 г. — Петре Мукевъ Шенделъ — Предтечи на револ. орг. въ Охридско — Христо Трайковъ — Драмчевската афера.

Кн. 2 (72). Христо Матовъ — Екзархъ Иосифъ I — Мерки за засилване на рев. организ. — Прасето ни спаси — Четническото движение въ Охридско — Антонъ В. Узуновъ — Параскева А. Лозанчева — Политически прегледъ.

Кн. 3 - 4 (73 - 74). Дебъръ — IX. редовенъ конгресъ на Илинденската организ. — Екзархъ Иосифъ I (продължение) — 35 годишниятъ юбилей на Войданъ Чернодрински — Нашате борба — гр. Битоля — За нашите солунски Книжарници — Мехди бей и охридската болница — Четнишкото движение въ Охридско (продължение) — Политически събития презъ I тримесечие на 1936 г.  — Отчетъ на Ръководното тело на Илинд. организация.

Кн. 5 (75). Св. Кирилъ и Методи обединители — Гоце Делчевъ — Запасните подофицери — Екзархъ Йосифъ I (продължение) — Становището на Централния комитетъ спрямо Върховния Макед. к-тетъ въ България — Четническото движение въ Охридско (продължение) — Телата гаснатъ, спомените и духътъ живятъ — Съръ Едуардъ Боилъ — Майските тържества — Изъ вестниците и печата — Съобщение отъ ръков. тело на Илинд. организация.

Кн. 6 (76). Илинденското възстание — Пере Тошевъ — Турското робство въ Макодония и апостолите на свободата й' — Борисъ Дранговъ — Д-ръ Алексаидьръ П Радевъ — Основаване на четнишкия институтъ — Екзархъ Иосифъ 1 (продължение) — Презъ месеца — Изъ вестниците и печата.

Кн. 7 (77). Отецъ Паисий — Велешкиятъ Митрополитъ Генадий — Професоръ Д-ръ Ив. А. Георговъ — Екзархъ Йосифъ I (продължение) — Христо Пасховъ — Алексо Стефановъ — Пощенската служба при В. М. О. Р. О. преди Илинденъ — Прослава на Илинденъ.

Кн. 8 (78). Книга посветена на Методи Кусевъ, Митрополитъ Старо-Загорски — Димитъръ Миновъ Станишевъ — Сражението надъ с. Щърково — Коста Василевъ — Изъ живота на четите — Пощенската служба при В. М. О. Р. О. (продължение)

Кн. 9 (79). Екзархъ Йосифъ I (продължение) — Какъ се дойде до Илинд. възстание — Изъ записките на Ив. х. Николовъ — Освещаване паметника на падналите разложки граждани — Борбата за гробищата въ Битоля — Пандилъ Шишковъ — Близките и по-далечни събития презъ последните два месеца — Ниязи ефенди — Велибеговата пещера (легенда).

Кн. 10 (80). Даме Груевъ — Царевна Миладинова Алексиева — На Царевна Миладинова Алексиева — Отчетъ на Ръковдн. тело на Илинд. организация отъ 1. IV. 1936 до 31. XII. 1936 г. — Екз. Йосифъ I (продължение) — Свктославъ Мерджановъ и Бедросъ Серемджиянъ — Алексо Турунджовъ — Политическото положение въ Европа — Защо св. Клименть е патронъ на нашия университетъ — Молитвенъ химнъ къмъ св. Климента отъ неговите ученици.

Година IX

Клишета:

Кн. 1 (81). Димитъръ и Константинъ Миладинови — къщата на бр. Миладинови — Селянки отъ Стружко — Струга - даляните — Стружки носии — Струга - изгледъ — Стружанки наливатъ вода отъ бунара — Струга - паркътъ край езерото.

Кн. 2 (82). Хр. Матовъ — Василъ Левски — Макед. девойки — Ламбо Илиевъ Мурговъ — Изгледъ отъ Гевгелийско — Семейството на Хр. Матовъ — Мостъ - водопроводи при с. Екши-су — Дойранъ — Благой Ив. Тодевъ.

Кн. 3 (83). Делегатите на X конгресъ — Камилски керванъ край Одринь — Райко Жинзифовъ — Майка съ дъщеря и синъ — Велесъ — Гробътъ на Р. Жинзифовъ — Селска стая — с. Субашъ- Кьой — Пчеловъдъ — Туристи въ Пиринъ — Тодоръ Стеф. Якововъ (Русимъ) — Трайко Благоевъ — Стефанъ Апост. Ивановъ — Солунъ.

Кн. 4 (84). Мише Развигоровъ — Тома Давидовъ — с. Мирковци - Скопско - селяни — Антонъ Янакиевъ — Ангелъ Дончевъ — Бежанци отъ с. Драглище - Разложко — Коста Ципушевъ въ София — Бъжанци отъ с. Годлево - Разложко — Проф. Анастасъ Иширковъ.

Кн. 5 (85). Гоце Делчевъ — Пере Тошевъ — Лазаръ Димитровъ — Монаст. Св. Панталеймонъ — Братството на Монастира — Стефанъ Илиевъ Кондаковъ — Коста Д. Божиновъ — Гого Ив. Кехайовъ.

Кн. 6 (86). X. Профес — Д-ръ Л. Милетичъ — Христо Николовъ Усталъковъ.

Кн. 7 (87). Крушово — Макед. българи въ Тирана — Макед.- бълг. колония въ Тирана — с. Влашка Клисура — Охридъ - есенно време — Черкв. ,, Св. София“ въ Охридъ — Наумъ Чакъровъ — Стаменъ Петровъ отъ с. Лагино - Леринско.

Кн. 8 (88). Трайко Китанчевъ — Даме Груевъ — П. К. Яворовъ — Кореща — Крушово - изгледъ — Тана Вас. Кировска. Героиня отъ с. Осничани - Костурско — Донка Ставрева - Комитката.

Кн. 9 (89). Ив. Гарвановъ — Мъгленъ - карта — Василъ Чекаларовъ — Солунъ - изгледъ — Черкв. „Св. Спасъ“ - Скопие — Апостолъ и Сребра Угренови отъ с. Лера (Битолско).

Кн. 10 (90) Воденъ — Четата на подпоручикъ Хр. Танушевъ — Кольо Рашайковъ - Вишенски — Марко Лазаровъ — Тодоръ Шикалевъ.

Статии:

Кн. 1 (81). Книга посветена на Братя Миладинови — Политическа Европа презъ януарий 1937 г. — Изъ вест. и печата.

Кн. 2 (82). Христо Матовъ — Апостолътъ на свободата — Презъ втората половина на възст. въ Охридско — Изъ записките на Ив. х. Николовъ — Въ Леринъ — Учебното дело въ Дойранско — Предъ прага на една бележита стогодишнина — Благой Ив. Тодевъ — Събитията презъ февруарий — Изъ вестниците и печата.

Кн. 3 (83). Нашиятъ X. редовенъ конгресъ — Одринъ — Райко Жинзифовъ — Раняването на Даме Груевъ въ с. Слатино — Защо бехъ за възстанието — Учебното дело въ Кратовско — Тодоръ Стефановъ — Събитията въ Европа — Изъ вестниците и печата — Мориховска рударска область — Хаилидическа рударска областъ.

Кн. 4 (84). Мише Развигоровъ — Капитанъ Тома Давидовъ — Нашиятъ X ред. Конгресъ — Изъ Дневника на Ник. Петровъ — Професоръ Ан. Иширковъ — Изъ в-ците и списанията — Явна благодарностъ — Съобщение.

Кн. 5 (85). Гоце Делчевъ — Една 25 годишнина — Участието на Дебърско въ Илинденското възстание — Неканени гости — Мегленъ и с. Лесково — Монастиръ „Св. Пантелеймонъ" — Учебното дело въ Леринско — Стефанъ Илиевъ Кондаковъ — Къде е истината — Коста Д. Божиновъ — Гого Ив. Кехейовъ — Изъ в-ците и печата — Разпятието въ Долни Порой.

Кн. 6 (86). Книга посветена на Професоръ Д-ръ Любомиръ Милетичъ — Витязи на бълг. народъ — Прослава на Гоце Делчевъ — Химнъ на Костурчани — Революционно Костурско (спомени) — Учебното дело въ Тетовско — Христо Ник. Усталъковъ — Утро за Г. Делчевъ въ Варна — Хрисанта Патерова - щедра дарителка — Политич. отделъ — Изъ вестн. и печата — Окръжно.

Кн. 7 (87). Илиндень — Също — Също — Също — Също — На Македонската героиня (стихове) — Отпразднуване Илиндень — Оригинални протоколи отъ смилевския конгресъ — Единъ отзвукъ оттатъкъ океана — Охридскиятъ войвода Деянъ Димитровъ — Учебното дело въ Кочанско.

Кн. 8 (88). Трайко Китанчевъ — Последния часъ на Даме Груевъ — Съ Яворовъ отъ Пиринъ до Рилския монастиръ — Едно пояснение — Изпращане доброволци отъ Кукушъ — Учебното дело въ Охридско — Изъ живота на четите — Тима Икономова — Донка Ставрева — И каурките станали комити — Последните събития въ света — Тъга за родината.

Кн. 9 (89). Иванъ Гарвановъ — Една печална 30 годишнина — Василъ Чекаларовъ „гръцки андартинъ“ — Дуко Тасевъ — Учебното дело въ Скопско — И каурките станали комити (продължение) — Положението — Нашиятъ календаръ.

Кн. 10 (90). Сонетенъ венецъ „Изъ акордите иа вечностьта“ — Ревизия на договорите и малцинствения въпросъ — Камбаната въ Кронцелево — Гевгелийско въ освободителното движение — Въ служба на отечеството — Гърците за освободит. борба на македонските българи — Битолското сиропиталище — Кольо Рашайковъ - Вишенски — Войвода Марко Лазаровъ — Тодоръ Шикалевъ — Българска история въ нашите и чуждите училища — Положението.

Година X

Клишета:

Кн. 1 (91). Попъ Христо - Крушово — Гумендже — Анте Колевъ Драгалевски.

Кн. 2 (92). Скопский Митрополитъ Неофитъ — Клише - разписка отъ Ц. М. Р. К. — Също отъ Атинското революционно др-ство — Клишета сметкоразписки — Македонски културенъ домъ.

Кн. 3 (93). Райко Жинзифовъ — Банско — с. Могила - Битолско — Захария Шумлянска — Юлиянъ Шумлянски — Димитъръ Андоновъ — Сотиръ Бойновъ Теневъ — Георги Хр. Стайковъ — Първенци оть с. Лесково - Мегленско.

Кн. 4 (94). с. Айтосъ - Леринско — Прилепъ.

Кн. 5 (95). Гоце Делчевъ — Венко Марковски — Лазаръ Маджаровъ — Петъръ Васковъ — Кръстю Българията — Строителенъ комит. на Мокедонския домъ въ Варна — Любителска театр. група при дома — Наст-ство на д-во Илинденъ - Варна — Макед. домъ въ Варна — Ездра Исакъ Флоренитинъ — Клише - разписка.

Кн. 6 (96). Бойко Чавдаровъ, Георги Гешаковъ и Конст. Ненчовъ — Бежанци отъ с. Бутимъ - Драмско — Попъ Янко Георгиевъ отъ Гумендже — Баба Кера Пазвантова отъ с. Монастиръ - Гюмюрджинско — Пор. Софр. Стояновъ — Тодоръ Дим. Миневъ — Подпор. Борисъ Сугаревъ.

Кн. 7 (97). Илннденци въ София — Илиндень въ Варна — Също Илинденъ въ Тирана — 15 год. на Илинд. възст. въ Скопие — Христо, Наумъ, Григоръ, Иванъ и Стефанъ Спространови — Бежанци отъ с. Бутимъ, Драмско — Изгнаници отъ Енидже - вардарските села — Свещ. Хр. Ивановъ.

Кн 8 (98). Учителите въ Битолската бълг. класич. гимназия (1902/3 г.) — Михаилъ Чаковъ — Бежанци отъ Разлога — Също — Също — Беж. отъ с. Драглище — Тодоръ Станковъ — Бежанци въ Свиленградъ - гарата — Също — Българи първенци отъ източ. Макед.

Ки. 9 (99). Ничо Каранджуловъ — Изселници на гара Свиленградъ — Майки съ децата си на същата гара — Изселници отъ с. Лесково и Черешово.

Кн. 10 (100). Ахилъ Минджовъ — Пътя къмъ гара Воденъ за грьда — Чети подъ общата команда на полковникъ Янковъ — Охридския хилядогодишенъ чинаръ — гр. Гостиваръ — Страшимиръ Радивоевъ.

Статии:

Кн. 1 (91). Изгора (стихове) — Изъ Поемата „Вардаръ“ — Отчетъ на ръководното тело на Илинденската организ. — Попъ Христо отъ Крушово — Учебното дело въ Енидже-Вардарско — Анто Колевъ Драгалевски — Иностранните училища у насъ — Положението.

Кн. 2 (92). Неофитъ, митрополитъ Скопски — Паричните средства и счетоводните операции на В. М. О. Р. О. преди Илинденъ — Македоно-Одринското опълчение — Учебното дело вь Воденско — Положението — Бълг. училища въ Добруджа закрити.

Кн. 3 (93). Райко Жинзифовъ — Отецъ Паисий — Революц. движение въ Одринския виляетъ — Маршъ — Приветствие къмъ Г-жа Шумлянска — Захария Юл. Шумлянска — Дим. Андоновъ — Ник. Вълчевъ, Несторъ Байновъ Таневъ и Георги Хр. Стайновъ — Етнографски прегледъ върху една часть макед. българи — Положението.

Кн. 4 (94). Изъ хайдушката лирика - Меракотъ (стихове) — Първите дни на възстан. въ Костурско — Револ. движение въ Одринския виляетъ (продължение) — Съ Пере Тошевъ отъ Битоля до София — Учебното дело въ Серско.

Кн. 5 (95). Човекътъ и революционеръ Гоце Делчевъ — Нова струя въ бълг. поезия — Великденски даръ отъ родината — Великд. разказъ Окървавенъ Гергьовдень — Списъкъ на осъдените и изпратените на заточение учители, свещеници, граждани и селяни въ началото на 1901 год. — Револ. движение въ Одринско (продължение) — Съ Пере Тошевъ (продължение) — Освещаване македонския домъ вь Варна — Тържеството на прилепското братство — Ездра Исакъ Флорентинъ — Положението.

Кн. 6 (96). Стоянъ войвода (стихове) — Св Кирилъ и Методи - животъ и дела — Костенарийски рев. районъ — Съ Пере Тошевъ (продължение) — Габровскиятъ бой — Учебното дело въ Кайлярско — Положението — Идеята за отечество.

Кн. 7 (97). Илинденъ — Отпразднунане Илиндень въ София, Варна, Тирана — Копнежа на бежанчето — Задъ Пирина (стихове) — Българския духъ въ Македония следъ Илинд. възстание — Наумъ Хр. Спространовъ — Предъ каймакамина (песенъ) — Съ Пере Тошевъ (продължение) — Положението.

Кн. 8 (98). Айдушко либе — Чорбаджи Спиро и жетварите (стихотворения) — Битоля и възраждането й — Бълг. училища въ Одринъ — Какъ превзехме черквата „Св. Илия“ въ Дойранъ — Михаилъ Чаковъ и участието му въ Илинд. възстание — Тодоръ Станковъ — Дейность на Никола Петковъ въ битолско поле и Мориховско — Бележки върху спомените на Алексо Стефановъ — Положението.

Кн. 9 (99). Книжнината и възраждането — Братоубиецъ — На родниотъ работникъ - на Стрика Алекса — Патриотъ - на Зафира и на Спира (стихотворение) — Емборски спомени — Как загубихме Ничо Каранджуловъ и Найдо Пещалевецъ — Дейностъ на Ник. Петровъ (продължение) — Хр. И. Сираковъ — Учебното дело въ Демиръ-Хисарско — Положението.

Кн. 10 (100). 10 години илюстр. „Илинденъ“ — На меана, Леярите, Амалотъ - стихотворения — Ахилъ Минджовъ — Емборски спомени отъ 1895 год. — Какь изгубихме Ничо Каранджуловъ и Найдо Пещалевецъ — Моята дейностъ въ Битолското поле и въ Морихово — La qunestion de Macedoine et la Deplomatie Europeanne — Изъ живота на четите — Положението.  

Съдържание на списание „Илюстрация Илинден“, година I - V (1927 - 1932 г.)  

Posted by IllustrationBeloMore in , , ,Пълното течение на списание „Илюстрация Илинден“ между 1928-1943 г. е достъпно на сайта на Скопската национална и университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ (натисни тук). За улеснение при търсенето в текста може да се ползва клавишната комбинация CTRL + F, която отваря поле за търсене в браузъра. Текстът е осъвременен като буквите Ѫ (юс) и Ѣ (ят) са заменени съответно с е/я и ъ, незначителни промени са нанесени при корекции на правописни или фактологически грешки.
Година I.

Клишета:

Кн. 1. Д. Груевъ — Г. Делчевъ — Пере Тошевъ — Хр. Матовъ — с. Зогоричани — Т. Александровъ — гр. Солунъ — Четите на Мише Развигоровъ и Еф. Чучковъ — Изгледъ на гр. Охридъ — Манолъ Розовъ съ другарите си Марко Ивановъ и Петръ Марковъ — Изгледи отъ Пиринъ — Войводско съвещание — Хр. Узуновъ — Генер. Ив. Цончевъ съ четата си и чуж­дите кореспонденти — Воденския водопадъ — Четата на Никола Андреевъ и Ман. Розовъ — Георги Сугаревъ — Четата на Ал. Кашка — Баба Дона предъ къщи.

Кн. 2. Т. Лазаровъ — Лаз. п. Трайковъ — Ив. Гарвановъ — Борисъ Сарафовъ — Съединените серски чети — проф. Н. Милевъ — Четническо хоро — Изгледъ на гр. Крушово — Кукушката чета на Станишъ Наковъ пренася бойни материали — Кочанската чета на Сим. Г. Клинчарски — Ап. Петковъ съ четата си — Ап. Петковъ, Енидже-Вардареки воевода — р. Вардаръ край гр. Скопие — П. Юруковъ, Крушовско-Тиквешки воевода — Изгледъ на гр. Скопие — Струмишкия воевода Ат. Нивички съ другарите си — Велешката чета на войводата поруч. Панчо Константиновъ — четата на Дим. Думбалаковъ.

Кн. 3. Петръ Васковъ — Лаз. Маджаровъ — Стаматъ Икономовъ — Георги Кондоловъ — Съединените чети на Ефр. Чучковъ, М. Развигоровъ, Ат. Ба­бата, П. Константиновъ, Ник. Лефтеровъ и Мих. Попето — гр. Прилепъ — Тале Христовъ — Костурските чети на Ат. Кършаковъ и Митре Влаха, Пандо Клъшевъ, Митре Влаха — Дебърския монастиръ „Св. Ив. предтеча - „Бигоръ“ — Ив. Наумовъ - Алябака — Изгледъ отъ Пиринъ — Прилепената чета на Коне Павловъ презъ 1886 г. — Йорданъ Пиперката съ 3-ма свои другари — Четата на Малешевския войвода Хр. Димитровъ - Кутруля. Христо Димитровъ - Кутруля.

Кн. 4. Д. Груевъ — Б. Сарафовъ — с. Смилево — гр. Битоля — Делегатите на IV ред. конгресъ на Илинденската организация презъ 1928 г. — Мичманъ Т. Саевъ. Подпор. Борисъ Сугаревъ. Подп. Дим. Милевъ — Четите на В. Чакаларовъ, Ив. Поповъ, П. Кляшевъ, Н. Андреевъ и Манолъ Розовъ въ завла­дения гр. Клисура — Кичевския мон. „Св. Богорородица - Пречиста“ — Ресенския войвода Слав. Арсовъ съ другарите си — Крушевския войвода Н. Каревъ — Хр. Узуновъ като свещеникъ — Кап. Хр. Саракиновъ — Крушенския войвода Гюрчинъ Наумовъ — гр. Костуръ — Илинденско тържество въ Битоля презъ 1916 г. — Също друга снимка — Конст. Кировъ и Илия Тръчковъ - Солунски атентатори — Велешкия войвода Н. Дечевъ — Дримколска чета — Г. Папанчевъ — Ив. Карасулията.

Кн. 5. Д. Груевъ смъртникъ — На Ножотъ — Саркофага на Г. Делчевъ — Войводите Д. Груевъ, М. Развигоровъ, Ефр. Чучковъ и Ат. Бабата — Тетовка съ конь край Тетово — Кратовския мон. Св. Гаврилъ Лесновски — Въ Охридското езеро — Илинденско тържество въ Битоля - изгледъ. Дим. Филдишевъ — Четата на Кр. Българията — В. Чакаларовъ и П. Кляшевъ съ другари — Пешо Самарджиевъ съ дру­гари — Леринските чети на Дзоле Гергевъ и Тане Грозния — Антонъ Кьосето съ двама другари: Андр. Д. Докурчевъ и Марко Хр. Марковъ.

Кн. 6. В. Чакаларовъ — Марко Лерински (Г. Ивановъ) — Парашкевъ Цветковъ - Битолски вой­вода — Лука Ивановъ - Воденски войвода — Битолския войвода Г. Сугаревъ съ четата си — Хр. Чемковъ. Йорданъ Гавазовъ — мон. Трескавецъ — Четата на Б. Сарафовъ — Четата на Охридския войвода Деянъ Димитровъ — гр. Охридъ — Преспанската чета на дяконъ Евстатий — гр. Струга — Велешката чета на Н. Дечевъ — Бано Кушевъ — Нощенъ изгледъ на Охродското езеро — Тиквешката чета на Дончо Лаза­ровъ. гр. Струмица — Воденската чета на Лука Ивановъ — Преспанския войвода Петъръ Христовъ-Германчето — Студенчища край Охридското езеро.

Кн. 7. Хр. Чернопеевъ. Кр. Асеновъ. Сава Михайловъ — Сандо Китановъ — Паметна плоча на Илинденци — Дедо Мише Гавриловъ и синъ му Хр. Михайловъ отъ Щипъ — Завоя на р. Черна — Гевгелийската чета на Аргиръ Манасиевъ — гр. Велесъ — Владо Сланковъ отъ Ново село — Каме Дворишки отъ Велешко — Ицо Бондикевъ отъ Велесъ — Ильо Касевъ отъ с. Чичево — Бор. Йордановъ отъ с. Ораовицъ и Георги Табаковъ отъ Радомирско — Съеди­нените чети на Хр. Чернопеевъ, Пешо Самард­жиевъ, Делчо Косевъ, кап. Треневъ, Ник. Жековъ и Панайотъ Байчевъ — Четите на мичманъ Т. Саевъ и Ник. Лефтеровъ — Кайлярската чета на Ник. Андреевъ - Алайбегъ — Преспанското езеро — Четата на Щерьо Юнана — Боянъ Панайотовъ — Стоянъ Мълчанковъ отъ Неврокопъ.

Кн. 8. Мара Бунева — с. Белица — Бор. Дранговъ — К. Самарджиевъ (Джемото) — Хр. Чернопеевъ поу­чава — Леринската долина — Велешката чета на Стеф. Димитровъ — гр. Клисура - разрушенъ — Четнически сборъ. Войводите Мих. Ганчевъ, Ат. Шииковъ, Сотиръ Атанасовъ, Боби Стойчевъ и Атанасъ Бабата на съветъ — Прилепския войвода Мирче Ацевъ съ другари — Крушевския войвода Блаже Кръстевъ - Биринчето — с. Лазарополе — р. Дринъ при Струга — Гьошо Илиевъ — Славчо Абазовъ.

Кн. 9. Г. Делчевъ — градъ Кукушъ — Мара Бунева на конь — р. Галикъ — Г. Делчевъ, Еф. Чуч­ковъ и Кл. Шапкаревъ — Тиквешката чета на Пешо Самарджиевъ — Лечо Удровски — Македония въ Релевъ — Мон. „Св, Наумъ“ — Четнишко хоро — Прилепската чета на Гоно Ацевъ — с. Галичникъ — Крушевската чета на Марко Христовъ — Кратовския мостъ.

Кн. 10. Илия Кушевъ — Люб. Весовъ — Т. Александровъ — П. Станчевъ — Илия Дигаловъ — с. Смърдешъ — Полковникъ Ан. Янковъ — Дим. Ат. Думба­лаковъ — Кореспондентите А, Г. Хейлсъ (на в. Дейли Нюсъ) и Бор. Тагеевъ (на в. Руския Ведомости) се срещатъ въ Пиринъ съ генер. Ив. Цончевъ и подполк. Стеф. Николовъ — Г. Делчевъ съ познати на Гуляй — Крушовската чета на П. Юруковъ — с. Церъ — VI. ред. конгресъ на мак. пол. организа­ции въ с. А. С. Щати — Костуреките войводи Атан. Кършаков и Стерьо Стерьовски — Бойни обучения на четници — Агнето и мулето на Г. Въндевъ — Крушовската чета на Пито Гули презъ 1903 г. — Каймакъ-Чаланъ — Четническа сбирка — Димо Могилчето. Трайко Кральотъ.

Статии:

Кн. 1. Клането въ с. Загоричани — гр. Солунъ — Манолъ Розовъ - очеркъ — Дамянъ Груевъ — Пиринъ — Помирение — Въ гнездото на ренегатите — Създаване на четническия институтъ.

Кн. 2. Въ Прищенския затворъ — Преживени спомени въ Крушово — Какъ разсипахме лозето на попъ Йована — Петъръ Юруковъ — гр. Скопие — Сражението при мон. св. Иванъ Ветренски презъ 1906 г. — Къмъ задружна работа.

Кн. 3. Св. Климентъ бди — Едно скъпо чедо на Прилепъ - Тале Христовъ — По дирите на андартите — Ив. Наумовъ - Алябака — Последните дни на Гоце Делчевъ — Срещата ни съ Йорд. Пиперката — Сънъ прокоба.

Кн. 4. Окръжното за Илинденското възстание — Изъ бойните спомени — Славе Мерджановъ. Пещерата при с. Нежилово - велешка — Светостьта на клетвата — Гоце Делчевъ за въстанието — Никола Дечевъ — Героите на Дримъколъ.

Кн. 5. Епопеята на Ножотъ — Илинденското тържество въ Битоля (1916 г.) — Андраникъ. — Споменъ (Битолско) — Изъ живота на четите — Предателството на П. Котевъ Лигуша. Две библейски души.

Кн. 6. Йорд. Гавазовъ и Хр. Чемковъ — Сражението въ Вълкодере — Вие сте добри хора (четниячески епизодъ) — Присъдата надъ попъ Стефанъ — Последна среща и последно писмо на Даме — Преспанския войвода П. Христовъ-Германчето.

Кн. 7. Щипската могила — Спомени отъ миналото (Битолско) — Скачанската афера (избиването на велешката чета) — Боянъ Панайотовъ — Стоянъ Мълчанковъ — Кр. Асеновъ.

Кн. 8. с. Белица — К. Самарджиевъ Джемото — Картини изъ планината въ робската земя — Първата турска тревога — Въстанието въ кичевския районъ — Сражението при Кайнако.

Кн. 9. Г. Делчевъ - миндизътъ — Редко се изпитва подобно шастие — Лечо Церовски — Гога Ацевъ — По следите на ренегатите.

Кн. 10. Изгарянето на с. Смърдешъ — Единъ важенъ документъ - апелътъ на македонците въ Атина — Костурско следъ Илинденското възстание — Г. Делчевъ всредъ Разлошко — Керванътъ — Четири големи фигури въ македонските освободителни борби - ген. Ив. Цончевъ, Бор. Тагеевъ, А. Г. Хейлсъ.

Година II.

Клишета:

Кн. 1 (11). Чешмата паметникъ край гр. Петричъ
— Бойното Ръководно тело на Дебърско-Кичевския революц. районъ — Петъръ Соколовъ и Светославъ Мерджановъ — Дебърско-Кичевската чета на Наке Яневъ — р. Черна — Войводата Георги Мучитано — Войводата Щерю Юнана — Безкръстиа братска могила въ с. Апоскепъ-Костурско — Маркови кули — Кичевската чета на войводата Смиле — Хр. Чернопеевъ съ другари — Мон. „Калище“ на охридското езеро — Кукушката чета на войводата Трайко Гьотовъ — с. Церъ.

Кн. 2 (12). Бойното знаме на с. Загоричани
— Еди- Куле — Т. Александровъ — Г. Мончевъ — Рупелско дефиле — Четата на Т. Николовъ — Група четници: Ал. Старото отъ София, Коце Марковъ отъ Банско, П. Китановъ отъ Лешко (Разлошко) и Алек. Андреевъ - Чапата отъ София — Ат. Тешовалията — Четническа клетва въ Пиринъ съ чужди кореспонденти — Мон. св. Наумъ — Четата на Пандо Сидовъ — Боянъ Милчиновъ — Дим. Стояновъ-Житошанецъ — Пейзажъ отъ Пиринъ — Ик. Ник. Ангеловъ — Манушъ Георгиевъ — Василъ Поповъ — Кузо Т. Стефовъ.

Кн. 3 (13). Миланъ Дамяновъ
— Вл. Кусевъ — Панчо Тошевъ — Делегатите на конгреса — Вас. Стояновъ. Аджаларски съ четата си — Гьоре Ивановъ - Ленищанецъ, прилепски войвода — р. Струма — Наумъ Буфчето — Изгледъ отъ Пиринъ — Четата на кап. Мих. Ганчевъ — Пандилъ Шишковъ съ другари — Ат. Мурджевъ съ четата — Мон. св. Архангелъ Михаилъ въ скопска Черна-гора при с. Кучевище — Гумендже — Крушовската чета на подп. Тод. Христовъ — Изгледъ изъ Пиринъ — Солунската м. гимназия — Четата на Пешо Радевъ, Битолски войвода — гр. Банско — Вършидба въ Морихавско.

Кн. 4 (14). Екзархъ Иосифъ
— гр. Воденъ — Скопската чета на Боби Стойчевъ — Скопския мон. св. Марко — Кукушкия войвода Станишъ Наковъ — Партизански отрядъ на Ив. Караджовъ — Партизански отрядъ съ Т. Александровъ — Арджанското езеро — Партизанския отрядъ на Кольо Лефтеровъ — Кара-Ташо и Григоръ Цоцевъ — Изгледъ изъ Мориовско — Попъ Германъ — Кузо попъ Диновъ — Кратовската чета на Йорд. Спасовъ — Велешката чета на Панчо Константиновъ — Камбанарията въ гр. Банско — Революционери кукушани: Г. Думчевъ, Дино Люляновъ и Трайко Шекерлийски.

Кн. 5 (15). Алексо Турунджовъ, обесенъ на 18. VIII. 1905 год.
— Т. Александровъ край гр. Димотика — Войводата Алексо Турунджовъ — Лагадинското езеро — Леринската чета на Марко Шишковъ отъ с. Върбени — На пазарь въ гр. Тетово — Бл. Димитровъ — Ученици отъ солунската м. гимназия — гр. Костуръ — Прилепско-велешката чета на Т. Николовъ — Велешката чета на Мих. Чаковъ — с. Требошници въ Пирина — Ресенската чета на Слав. Арсовъ — Кътъ изъ Пирина.

Кн. 6 (16). Тържество на Св. Кирилъ и Методий въ солунската гимназия
— Учители и ученици отъ солунската м. гимназия — Прилепената чета на Кръстьо Германовъ (Шакира) — Изворите на р. Места — Петко Келя и Мито Карабелята - Дедеагачко — Отрезаната глава на Лазаръ п. Трзйковъ — Пионерно отделение отъ четата на Н. Дечевъ — Войвода кап. Хр. Саракиновъ съ четата си — р. Струма — гр. Мехомия — Павелъ Наумовъ — Кочанската чета па Атанасъ Мурджевъ.

Кн. 7 (17). Четата на Лука Джеровъ
— с. Горничево (Леринско) — Четата на Илия Карабиберовъ — р. Треска — Алекс. Василевъ-Икономовъ — Мон. св. Ив. Рилски — Юнкеръ Тренд. Ат. Думбалаковъ — Четата на крушовския войвода Методи Стойчевъ — Кап. Софр. Стояновъ — гр. Банско — Ник. Андреевъ-Алайбегъ — Скопската чета на Василъ Стояновъ-Аджаларски — Пейзажи изъ Родопите — Попово езеро на Пирина — Учителския персоналъ въ гр. Банско презъ 1892- 1893 година.

Кн. 8 (18). Делегатите на V. редовенъ конгресъ
— Вътрешностьта на черквата въ гр. Банско — Йосифъ Кировъ-Танаровъ (Йосето) — Демиръ Капия на р. Вардаръ — Чета — Четнически скривалища — Велешката чета на Мих. Чаковъ — Кайларския войвода Джоджо Христовъ Баничановъ — Изгледъ изъ в. Солунска глава — Българското училище въ с. Върбени — Войводата Максимъ Неновъ — Мон. св. Иванъ Предтеча - Бигоръ — Манолъ Кирковъ четникъ — Кочанската чета на Мицо Кирлиевъ — Кътъ отъ гр. Тетово — Гоно Яневъ (гевгелийско).

Кн. 9 (19). Т. Александровъ
— гр. Щипъ — Лобното место на Т. Александровъ — Гробътъ на Т. Александровъ — Четата на Атанасъ Бабата — гр. Св. Врачъ — Велешкия войвода Секула Христовъ Ораовдолски — Четата на Ник. Гърковъ — Мичманъ Т. Саевъ — Кътъ отъ Азотъ — гр. Кавала — Петъръ Кирпичевъ и Дим. Миховъ — Четнически скривалища въ леринско — Спиро Джеровъ Македонски.

Кн. 10 (20). П. К. Яворовъ
— Гробътъ иа П. К. Яворовъ — Бедросъ — Орфански заливъ — Четите на Дзоле Гергевъ и Стойчо Ивановъ отъ Леринско — гр. Неврокопъ — Т. Николовъ — Мирчо Найденовъ и Геро Спировъ Ленищанецъ — Олимпъ — Скопската чета на Даме Мартиновъ — Кольо Левтеровъ съ знаме — Тарулъ Зармарянъ — Кътъ изъ Пиринъ — Велешката чета на Тод. Оровчановъ — Хоро въ с. Папрадища — Черквата въ с. Крушево, Серско.

Статии:

Кн. 1 (11). Спомени изъ Реканско и Дебърско
— Сражението въ с. Паралово - мориовско (убийството на Г. Сугаревъ) — Изъ спомените ми презъ 1903 год. (Пирина).

Кн. 2 (12). Спомени отъ 1906 год. (прилепско)
— Четническа клетва — Едно сражение — Спомени отъ въстанието въ Костурско — Последните минути иа единъ революционеръ. Димитъръ Стояновъ-Житошанецъ — Икономъ Никола Ангеловъ — Мануилъ Георгиевъ — Василъ Поповъ — Кузо Т. Стефовъ.

Кн. 3 (13). Изповедьта на Ив. Наумовъ-Алябака
— Бой около с. Пиринъ — Страници изъ миналото (изъ дневника на К. Кондовъ) — гр. Гумендже — Единъ окръженъ конгресъ на В.М.Р.О. презъ 1906 год.

Кн. 4 (14). Изъ дневника на К. Кондовъ
— Македонските партизански отряди презъ световната война — Войводата Каро-Ташо — Страници отъ миналото.

Кн. 5(15). Битолското клане
— Единъ именитъ синъ на Македония — Ножотъ (поема) — Нивата. Окървавениятъ Великдень.

Кн. 6 (16). Спомени изъ Бигла (1905)
— Предъ отрязаната глава на Лаз. п. Трайковъ — Локвата и Виняри (писма) — Спомени на К, Кондовъ.

Кн. 7 (17). Въстанието въ Дебърско
— Трендаф. Ат. Думбалановъ — Изъ революционните борби презъ 1903 год. въ Серския санджакъ — Майката — Никола Андреевъ — Радонъ Георгиевъ Тодевъ — Жална ми бабо, послушай (стих.) — Солунската мъжка гимназия.

Кн. 8 (18). 5-ия ред. конгресъ на Илинденската организация
— Йосифъ Кировъ-Танаровъ — На Петрова нива — Изъ недрата на Бабуна и Караджица планини — Дебърскиятъ войвода Максимъ Неновъ — Честьта — Гоно Яневъ.

Кн. 9 (19). Т. Александровъ
— Македоно-одринската емиграция въ Илинденското въстание — Секула Христовъ Ораовлолски (велешки войвода) — Какъ и къде бе убитъ Мичманъ Т. Саевъ — Чаво — Спиро Джеровъ-Македонски.

Кн. 10 (20). П. К. Яворовъ
— Бедросъ - Сиремджиянъ — Въстанието въ серския революционенъ окръгь презъ 1903 год. — Гьоре Спирковъ - Ленищанецъ — При зори — Азотъ (историко-географски прегледъ) — Страници отъ моя дневникъ за 1901 год. (Н. Петровъ).

Година III.

Клишета:
 
Кн. 1 (21). Бюрото на VIII. конгресъ
— Делегатите на VIII. конгресъ — Пандилъ Шишковъ — Кътъ изъ Пирина — Четници отъ Леринската чета на Марко Шишковъ — Ангелко Авр. Чупаровъ отъ с. Папрадища (Велешко) — Г. Пешковъ отъ Прилепъ — Четата на Кичевския войвода Наки.

Кн. 2 (22). Учителския персоналъ на Солунската М. Гимназия презъ 1888-89 год.
— Кочанската чета на Кръстю Българията — Кътъ изъ Пирина — Пею Радевъ Гарваловъ — Тиквешката чета на Ник. Пеневъ — Еди-Куле въ Солунъ — Тетовска улица — Съединените Кратовски чети на Йорд. Спасовъ и П. Юруковъ — Леринския войвода Диме Абдурахмановъ отъ с. Пътеле — Четата на Бончо Василевъ — Йорданъ Пиперката — Годишенъ актъ въ с. Церь — Димо Стояновъ - Берберчето — Езерото при Бъндерица — Четата на Кръстю Кебапчията.

Кн. 3 (23). 25 год. юбилей на Екзархъ Йосифъ I
— Партизанския отрядъ на П. К. Яворовъ — Аведисъ Ахаронянъ - Харилъ — Охридския Мак.-Одрински отрядъ — Елъ-Тепе — Йорданъ Варлалиевъ — Петричкия войвода Аце Ивановъ съ четата си (1906 год.) — гр. Велесъ — Четници отъ Леринската чета (Дим. Толевъ и Тасе Сребренеки) — Битолския войвода Илия Йосифовъ — Крушовка — Четата иа ген. Ив. Цончевъ на позиция презъ 1903 г.

Кн. 4 (24). Тържество на Св. Кирилъ и Методий въ Серъ
— Четата на Ал. Андреевъ - Чапата и Стеф. Кондаковъ — Стойо войвода — Коситба — Четата на Атанасъ Тешоволията — Леринските четници Диме Неделковъ и Трайко Яневъ — гр. Битоля — Кратовската чета на Йорд. Спасовъ — Гевгелийската чета на Аргиръ Манасиевъ — Черквата въ с. Велмевци (Демиръ-хисарско) — Четата на Весилъ Пачеджиковъ — с. Пътеле — Четници отъ ген. Ив. Цончевъ презъ 1903 г. — Коста Ивановъ - Лерински четникъ — Войводата кап. Йорд. Стояновъ съ другари.
Кн. 5 (25). Четата на Гьорче Петровъ — Мон. Св. Петка, Охридско — Група четници - Кукушани — Баба Мария, майка на Ал. Кипровъ — Часть огъ гр. Скопие — Велешката чета на Ник. Дечевъ — Свещ. Ив. Филиповъ — Пиринско езеро — Съединените чети на Т. Николовъ, Мирчо Найденовъ и Георги Спировъ - Ленищанецъ — Духовия оркестъръ на Арг. Манасиевъ — Кукушката чета на войводата Гоце Несторовъ - младия Павелъ — Гаврилъ (Гоце) Зафировъ отъ Щипско — Изгледъ изъ Пиринъ пл. — Четата на войводата Коста Мориовски — Войводата кап. Йорд. Стояновъ — Група четници: Яне Лисичинъ, Лазаръ Галовъ и Хр. Дели-пала.

Кн. 6 (26). Даме Груевъ. Гр. Попевъ и Ал. Пановъ, като агитатори
— Часть отъ четата на Георги Петровъ — Сборни чети — Кътъ изъ Пирина — Йоне Димовъ - Пашата, битолски войводи — Ник. Трояченчето — Тържество въ гр. Драма (1918 г.) — Велешката чета на Н. Дечевъ — Група четници: Трайко Аджиларски, Мино Токловъ и Дине Постоларски (Кукушко) — Мориовско хоро — Войводски съветъ съ Д-ръ Вл. Руменовъ — Рибарски лагеръ край Охридското — Партизанския отрядъ на войводата Борисъ Илиевъ - Берковчанина презъ Балк. война — Серския войвода Георги Латровалията — Въ надвечерието на Илинденското въстание.

Кн. 7 (27). Освещаването черквата въ Ресенъ презъ 1894 г.
— Съединените чети начело съ Хр. Чернопеевъ — Скопския градски часовникъ — Велешката черква Св. Пантелеймонъ — Ив. Наумовъ - Алябака — Ичко Димитровъ-Гюпчевъ, Гевгелиски войвода — Четата на Ичко Димитровъ-Гюпчевъ — Охридската черква Св. София и кътъ отъ гр. Охридъ — Фелдшеръ Гаврилъ Ивановъ — Леонидъ Янковъ отъ Гевгелийско — Пазаренъ день въ гр. Скопие — Димко Сарвановъ-Могилчето — Пазаренъ день въ гр. Кочани — Съединените Костурски чети на дедо Стефо и Гевгелийската на Ив. Карасулията и Лазо Дельовъ — Малешевската чета на Ат. Белчевъ — Двама Леринсни революционери. Леко Джорлевъ и Цонката.

Кн. 8 (28). Семейството на Георги Павловъ Чурановъ отъ Смилево
— Войводата Атан. Бабата реквизира храна за четата си — Пиринско езеро при Бъндарица — Четнически гуляй — Куцовлашка невеста отъ с. Ливада — Ичко Димитровъ-Гюпчевъ и Ап. Петковъ, легални — Труповете на убитите войводи: Ап. Петковъ, Георги Мучитано-Касапчето и Василъ Пуфката — Старата черква св. Климентъ — Четата на войводата кап. Йорд. Стояновъ — Малешевския войвода Ат. Белчевъ — гр. Банско — Четата на Ичко Димитровъ-Гюпчевъ презъ Балкан. война — Хуриетско тържество въ Прилепъ — Велешкия градски часовникъ — Миланъ п. Михайловъ отъ Кавадарци — Съединените чети на дяконъ Евстати (мъгленско), Г. Мончевъ (солунско). Гоце Междуречки (Кукушко), Г. Джинджифиловъ (Воденско), Стаменъ Ореховски (Радовишко) и Хр. Цветковъ (Костурско).

Кн. 9 (29). Жертви на македонското освободително движение
— Черквата Св. Кирилъ и Методий въ Солунъ — Четникътъ Григоръ Ракиджиевъ отъ Прилепъ — Прилепения градски часовникъ — Конници отъ Струмишката чета на войводите Кочо х. Мановъ и Ал. Галевъ-Миндата — Селяни на Скопския пазаръ — Юлий Розенталъ — Железния мость въ гр. Скопие — Часть отъ Охридското езаро — Несторъ Дамяновъ-Дебрански — Четата на войводата Грозданъ Башчаушъ — Мон. Св. Арахангелъ въ с. Варошъ, Прилепско — гр. Кичево — Кратовската чета на войводата Йорд. Спасовъ.

Кн. 10 (30). Антонъ Кецкаровъ
— Край Охридъ — Старата черква „Св. Германъ“ въ с. Германъ (Д. Преспа) — Тиквешката чета на Пешо Самарджиевъ — Край р. Бистрица — Партизанския отрядъ на войводата Б. Илиевъ — Носия отъ Скопската Черна-гора — Кътъ отъ градъ Гумендже — Чечата на войводата Шерьо Юнана — Старата черква Св. Успение Богородица въ Гумендже — Пею Радевъ-Гарваловъ — с. Нивици край Преспанското езаро — Въ недрата на Пиринъ пл. - ген. Цончевъ съ другарите си.

Статии:

Кн. 1 (21). VIII. конгресъ на братствените организации
— Мара Бунова (стих.) — Азотъ (прод.) — Страници изъ дневника ми (Н. Петровъ) — Единъ подвигъ на Дебър. войвода М. Неновъ — Ал. Соколовъ — Бежанци — Протойерей Ив. Антоновъ.

Кн. 2 (22). Единъ споменъ отъ Солунската м. гимназия
— Баба Крита — Гоце Делчевъ въ Костурско — Пердсмъртния подвигъ на Йорданъ Пиперката. Диме Стояновъ - Берберчето — Чакревци.

Кн. 3 (23). 35 годишния юбилей на екзархъ Иосифъ I
— Аредисъ Ахарянъ - Хоритъ — Малкиятъ Куриеръ — Чакревци (прод.) — Походъ — Солунския Центр. комитетъ.

Кн. 4 (24). Праздникъкъ Св. Кирилъ и Методий въ Серъ
— Азотъ (прод.) — Сигналътъ на революцията — Изъ ревлюционната епоха въ Костурско — Васильов-день — Поява и развой на революционното движение въ Македония.

Кн. 5(25). Пере Тошевъ
— Моята майка — Бащинъ зовъ (стих.) — Азотъ (прод.) — Страници отъ моя дневникъ (прод.) — Поява и развой на революционното движение въ Македония (прод.).

Кн. 6 (26). Бошнакъ ханъ
— Спомени отъ Хуриета — Йонъ Димовъ — Дамянъ на война отива (стих.) — На Въскресение — Изненада — Поява и развой на революционното движение въ Македония (прод.).

Кн. 7 (27). Некога и сега (съборътъ въ гр. Ресенъ презъ 1894 г.)
— Азотъ (прод.) — Ичко Димитровъ — Ученически кръжоци — Димко Могилчето — Поява и развой на революционното движение въ Македония — Спомени отъ Хуриета (пред.).

Кн. 8 (28). Смилевскиятъ ръководитель Г. Павловъ Чурановъ
— „Нововъ“ — Ичко Димитровъ - Гюпчевъ (продължение) — Изъ живота на четите въ Пиринъ (спомени) — Спомени отъ Хуриета (продължение) — Азотъ (прод).

Кн. 9 (29). Скъпъ паметникъ отъ епохата на възраждането ни въ Солунъ
— Изъ дневника ми (сформиране на Воденската чета) — Юлий Розенталъ — До Солунъ, Битоля и Охридъ презъ 1904 година — Несторъ Гавриловъ - Дебрански — Ичко Димитровъ - Гюпчевъ (прод.) — Една мъчителна нощь — Какъ бе унищожена първата чета въ Битолско — Азотъ (прод.).

Кн. 10 (30). Изъ спомените ми по революционното движение въ Охридско
Кървавото поле (стих.) Изъ дневника ми (сформиране на Воденската чета) (продължение) Ичко Димитровъ-Гюпчевъ (прод.) Пею Радевъ Гарваловъ Ненадейни части До Солунъ, Битоля и Охридъ презъ 1904 год. (прод.).

Година IV.

Клишета:

Кн. 1 (31). Антонъ Кецкаровъ
с. Подгорци на Охридското езеро Останки отъ Самуиловата крепость въ Охридъ Хр. Петровъ отъ Ен. Вардарско Гоно Азъровъ отъ Ен. Вардарско Добри Станчовски Четите на Тачо х. Стоенчевъ и Коста Митевъ Селско хоро въ Охридско Прилепската чета на Петре Костурчето (1907 г.) Жертва на младотур. режимъ (Прилепско) Посрещане на Дебърската чета при хуриета Хр. Мановъ отъ Чирпанъ гр. Гостиваръ Кичевската чета на войв. Трифунъ Скопския войвода В. Ст. Аджиларски съ 4-ма другари Улица отъ гр. Тетово.

Кн. 2 (32). Йорданъ Гюрковъ
Делегатите на братствения конгресъ (1931 г.) Бюрото на конгреса Отделение отъ Кратовската чета презъ 1903 г. Георги Петровъ-Ербапо Борисъ Илиевъ - Берковчанина Стари македонски хайдути Пране при изворите край с. Пела (Постолъ) Тетовецъ Дим. Запряновъ Тод. С. Береберовъ и Тачо х. Стоенчевъ Българки отъ Солунските села Георги Корубиновъ Аргиръ Мариновъ Останки отъ Самуилова черква въ гр. Бератъ.

Кн. 3 (33). гр. Кавала. Четата на Лука Джеровъ — Битолско. Миланъ Делчевъ. Водачите на Одринското въстание. Мирковския монастиръ въ Скопска Черна-гора. Коста Нунковъ. Плть по Бабуна. Учителския персоналъ въ Прилепъ презъ 1892—93 г. (Тукъ са Дамянъ Груевъ и Пере Тошевъ). Лямбе Блажевъ въ вериги. Българи заточеници въ о. Критъ. Стойо Лазаровъ. Богоявление въ гр. Леринъ (1906 г.), Велешка чета на Симеонъ.

Кн. 4(34). Учителите и учениците отъ някогашното неделно училище въ гр. Крушово
Чунове въ охридското езеро Димитъръ Лазаровъ-четникъ Демиръ-Хисарската чета на Алексо Стефановъ Четата на Георги Мучитино и Ал. Кошка Турска охрана на пътищата въ Македония Василъ Какалевъ отъ с. Дъмбени Чета на почивка Воденски водопадъ Свещ. Ив. Аврамовъ Чупаровъ Разлошки революционери: Кочо Молеровъ, Лазаръ Томовъ и Петъръ Георгиевъ Щипско Ново-село Проекта за пресушаване преспанското езеро Ап. Петковъ За вода на чешмата Одринските чети отъ 1903 год.

Кн. 5(35). Делегатите на прокудените духовници
Делегатите на VI. конгресъ на Илинденската организация Никола Юрдановъ, Дойрански войвода Вангелъ Д. Кацарски - четникъ Четата на Дончо Златковъ Куцовласи отъ Паякъ пл. с. Невеска Крушовски мияци Крушовски бърсяци Г. Мариновъ Мелнишката чета на Стаматъ Неделчевъ с. Върбени (Екшису) Черквата въ с. Горгопикъ (Гумендженеко) Войводата Ангелъ Секуловъ съ 3-ма другари Мелнишката чета на Георги Размовъ.

Кн. 6 (36). Делегатите на младешкия съюзъ
Ефтимъ Ташовъ-Полски Георги Станчевски Братска мргила въ с. Варашъ (Прилепско) Горно-Джумайската чета на Павле Давковъ съ кореспондента на в. Таймсъ и комитката Йордана Пуковичарова Вл. Кипровъ Мон. „св. Богородица“ въ Гол. Преспа с. Смърдешъ Край с. Баймица Кочо Настевъ съ другари.

Кн. 7 (37). Дедо Методи Кусевъ
гр. Леринъ Дедо Кузо Маняцки отъ костурското с. Манякъ Баба Кипра Томова съ снахите си Четиикътъ Стоянъ Димитровъ Ал. Кипровъ Жетва въ разлошко Братя Количъ и Лецо Ивановски Баба Велика отъ с. Смилево Йорданъ Димитровъ, неврокопски благодетель Празднуване св. Кирилъ и Методи въ Серъ презъ 1908 год. гр. Гумендже Четникъ Ламбо Илиевъ Мурловъ отъ с. Велгощи.

Кн. 8 (38). Делегатите на X. братсвенъ конгресъ
Бюрото на X. конгресъ Бежанци Солунската гимназия Група революционери (Илия Дигаловъ, Али Ибраимовъ, Стоянъ Георгиевъ и Кр. Велешанчето) Демиръ-хисарското знаме Лука п. Теофиловъ - Мелийчинъ вр. „Св. Илия“ надъ с. Белица Мише Развигоровъ Михаилъ Даиевъ, драмски войвода с. Гявото Петрушъ Йовчевъ Войвода подпор. Конст. Настевъ Хоро въ едно освободено македонско село.

Кн. 9 (39). Конст. и Дим. Миладинови
На гроба на Мише Развигоровъ Кръщаването на щипските улици Сборни чети преди Илинденското въстание Веене бобъ въ Македония Група четници - щипяни и кукушани Свадбено тържество въ с. Галичникь Стоянъ Везенковъ отъ Крушово съ двама другари Откриване гроба на Мих. Даиевъ въ с. Либяхово (неврокопско) Паметника на Мих. Даиевъ въ с. Либяхово Кукушки четници Гевгелийската чета на Коста Полето Четници отъ четата на Коста Попето.

Кн. 10(40). Гр. Струга
Даме Груевъ нелегаленъ съ близките си боеви другари с. Негованъ (Леринско) Генко Хр. Мархолевъ четникъ съ Бор. Сарафовъ и Ап. Петковъ Бож. Райновъ Следъ полска работа къмъ къщи Четата на Иванчо Поройлията, взела участие въ превзимането на Мелникъ презъ 1895 год. Селско хоро въ Македония Пано Константиновъ Революционерите Хр. Панайотовъ, поруч. П. Георгиевъ и Борисъ Върбановъ Таки Николовъ Динча Четата на полков. Ан. Янковъ Група революционери съ Георги Мучитано - Касапчето Жетва.

Статии:

Кн. 1 (31). Изъ спомените ми за Охридско
Ичко Димитровъ (прод.) Спомени и преживелици презъ 1903 год. Чети и атентати въ прилепско следъ хуриета Хр. Мановъ До Солунъ, Битоля и Охридъ (прод.).

Кн. 2 (32). Йорд. Гюрковъ
Деветия конгресъ на мак. братства Георги Петровъ-Ербапо Спомени и преживелици отъ 1903 г. (прод.) Първиятъ ми день въ Цариградъ Дим. Запряновъ Георги Корубиновъ До Солунъ, Битоля и Охридъ (прод.).

Кн. 3 (33), Първи рев. прояви въ Охридъ
Първата афера въ Дедеагачко Конст. Нунковъ Учебното дело въ Прилепъ Лямбе Блажевъ Срещи и познанства въ Цариградъ До Солунъ, Битоля и Охридъ Стойо Лазаровъ Изъ революционните борби въ Паякъ пл.

Кн. 4 (34). Първи революц. прояви въ Охридъ (прод.)
Убийството на Йово Йовановичъ Създаването и създателите на ВМРО въ Солунъ Цариградските Българи Свещ. Ив. Аврамовъ Чупаровъ Преспанското езеро Изъ рев. борби въ Паякъ пл. (прод.).

Кн. 5 (35). Акцията на прокудените духовници
VI р. конгресъ на Илинденската организация Какъ стана убийството на Лука Ивановъ Тревога Георги Мариновъ Шпионите Изъ революц. борби въ Паякъ планина (прод,) Срещата По козите пътеки.

Кн. 6 (36). VII. конгресъ на мак. младежи
Що става въ Югославия Разпределителниятъ пунктъ Две писма на Гоце Делчевъ По козите пътеки (прод.) Изъ живота на четите.

Кн. 7 (37), Животъ и дейность на дедо Методи Кусевъ
Изъ живота на четите Каналътъ подъ Отоманската банка въ Цариградъ Количъ (Ник.) Ивановски Йордже Дичевъ Изъ рев. борби въ Паякъ планина (прод.).

Кн. 8 (38). X. конгресъ на братствата
Животъ и дейность на Мет. Кусевъ (прод.) Въстаническото знаме на Битолския Демиръ-хисаръ Лука п. Теофиловъ (Мелийчинъ) Изпитъ. Изъ рев. борби въ Драмско Петрушъ Йовчевъ Конст. Настевъ Изъ рев. борби въ Ениджевардарското блато.

Кн. 9 (39). Братия Миладинови
10 годишнината отъ смъртьта на Мише Развигоровъ Животъ и дейность на дедо Методи Кусевъ (прод.) Обиски въ жилището на Гоце Делчевъ Първите бунтарски наченки въ гр. Крушово Изъ револ. борби въ Драмско (прод.) Изъ живота на четите въ Пирина Изъ революц. борби въ Паякъ пл. (прод.).

Кн. 10 (40). Братя Миладинови (прод.)
Мише Развигоровъ Животъ и дейность на дедо Мет. Кусевъ (прод.) Изъ живота на четите въ Пирина Пано Константиновъ Таке Николовъ-Динча Изъ кореспонденцията - донесения на Т. Саевъ - писма Изъ революц. борби въ Ениджевардарското блато (прод.).

Година V.

Клишета:
 
Кн. 1 (41). Дим. Михайловъ
— гр. Клисура — Частъ отъ с. Бобища — Стара македонска къща — Хр. Н. Пасковъ отъ с. Пътеле — Семейството на дедо Киро Банчеловъ отъ с. Палеоръ-Кайлярско — Четниците Ламбо Комитовъ отъ с. Аладинъ, (Варненско) и Коста Гъсковъ-Звездата отъ с. Баница (леринско) — Г. Ив. Белевъ отъ Охридъ — Кътъ отъ Преспанското езеро — Кичевски милиционери — Четата на войводата кан. Йорд. Стояновъ презъ 1903 г. — Чаршията въ гр. Воденъ — Атан. Ивановъ отъ с. Гол. Коняре (Пловдивско) и Илия Русевъ отъ с. Бела-река (Борисовградско) четници при Ив. Н. Алябана презъ 1907 г.

Кн. 2 (42). Т. Лазаровъ
— Ръководното тело на революц. организация въ Щипъ. Т. Лазаровъ и д-ръ П. Кушевъ — Затворническата килия въ Тарабулусъ-шамъ — Изгледъ на Тарабулусъ-шамъ — Луиза Д. М. Станишева — Дим. М. Станишевъ — На полска работа — Делегатите на VII. ред. конгресъ на Илинденската организация — Бюрото на конгреса — Аргиръ Н. Манасиевъ — Гевгелийската чета на Аргиръ Манасиевъ — Селянки македонки — Кумановския войвода Кр. Лазаровъ съ другари — На пазара въ гр. Велесъ — Делегатите въ Г. Джумая — Илинденско тържество въ гр. Варна.

Кн. 3 (43). Б. Сарафовъ и Ив. Гарвановъ
— Местностьта „Куличе“ до гр, Крушово — Войводата Максимъ Неновъ и помощника му Дим. Стефановъ — Свадбено шествие въ Крушовско — Назиръ Кахрамановъ — Илия Настевъ отъ с. Вепърчани (Мориовско) - старъ хайдутинъ — Воденската чета на Лука Ивановъ — Кост. Нунковъ съ сестра си — с. Черешница (Костурско) — Ганчо Суичмезовъ отъ Кюстендилъ, четникъ въ Кочанската чета презъ 1902 - до 1903 г. — Пито Гули съ двама другари — „Бегова ливада“ край Крушово, сборенъ пунктъ на четите презъ въстанието.

Кн. 4 (44). Сим. Ефтимовъ
— Съоборяните на пътъ за Г. Джумая — Водосвета преди събора — Съборяните на площада — Предс. на Нац. комитетъ Г. Кондовъ говори на множеството — Д-ръ Ас. Татарчевъ поздравява събора — г-жа Марта А. Татарчева поздравява събора — Представителя на хърватите г. М. Дошенъ поздравява събора — Делегатите и гостите на площада — Г. п. Богдановъ отъ Крушово — Сватба въ с. Церъ — Македонско село — Старинна Крушовска къща.

Кн. 5 (45). Г. Делчевъ
— Мих. Чаковъ — Боязъ-куле въ Солунъ — Старинна крушовска къща — Сборната чета на Стойо войвода (1895 гол.) — Щабътъ на сборната чета на Стойо войвода — Четата на Фил. Чакъровъ презъ 1895 год. — Леринския войвода Дзоле Стойчевъ на конь — Хр. Македонски съ Ф. Чакъровъ и Анго Н. Петрички — Фил. Чакъровъ и Ташко Цветковъ.

Кн. 6 (46). Крушовския войвода Велко Марковъ
— Тома К. Марковъ — Упражнение въ хвърляне бомби — Кътъ край с. Черешница — Четите на Т. Николовъ и Т. Марковъ — Празднуване св. Кирилъ и Методий въ гр. Кочани 1906 год. — В. „Черни връхъ“ на Вичъ пл. — Упражнения на хвърляне на бомби — Също — Трупътъ на крушовския войвода Блаже Кръстевъ — Кост. Николовъ-Динката отъ с. Куманочево (костурско).

Кн. 7-8 (47-48). Македония
— Д. Груевъ — Ив. X. Николовъ — Д-ръ Хр. Тагарчевъ — Анд. Димитровъ — П. п. Арсовъ — Тр. Китанчевъ — Г. Делчевъ — Ив. Гарвановъ — Солунската гимназия — С. Смилево — Д. Груевъ — Б. Сарафовъ — Ан. Лозанчевъ — Н. Каревъ — Икон. Тома Николовъ — Хр. Матовъ — Пере Тошевъ — Т. Лазаровъ — Ил. Биолчевъ — В. Чакаларовъ — П. Кляшевъ съ другари — Лаз. п. Трайковъ — Биляна Трифонова — Митре Влаха — Ант. Кецкаровъ — Четнически упражнения — Парашкевъ Цветковъ — Н. Ан. Цветановъ — Лука Групкевъ — Гевгелийската чета на Арг. Манасиевъ — Дим. Г. Диневъ — Ениджевардарската чета на Ап. Петковъ Терзиевъ — Г. Пешковъ — П. Юруковъ — Изгледи отъ Пиринъ — Сборната чета на ген. Ив. Цончевъ — Комитката Ек. Арнаудова — Иванъ Савовъ отъ с. Калугеръ (белоградчишко).

Кн. 9-10 (49
-50). Паметникътъ на Македонския незнаенъ четникъ — Делегатите и гостите предъ паметника — Скъсването червено-черната лента на паметника — Паметникътъ съ венците — Моментъ отъ Соф. Илинденско дружество — Също — Тома Давидовъ — Хр. Настевъ, като четникъ — Хр. Батанджиевъ отъ Гумендже — Трима другари на Г. Делчевъ (Н. П. Русински, Ив. Биковски и Ф. Григоровъ) — Д. Г. Веляновъ — Хр. Андоновъ — Иером. Паисий Рилски — Училището въ с. Белица, Разложко — Край с. Добринища, Разложко — Филипъ Григоровъ, като четникъ — Дедо Ник. Пехливановъ — Якимъ Христовъ — Група Илинденци при паметника на незнайния четникъ — Д-ръ Хр. Татарчевъ въ работния си кабинетъ — Д-ръ П. Кушевъ като заточеникъ въ Тарабулусъ - Шамъ — Хърватския представители Марко Дошенъ въ гр. Неврокопъ — Мисъ Ел. Стонъ — Изгледъ край р. Места — Илинденско тържество въ Неврокопъ — Н. Пасковъ — Антонъ Панайотовъ.

Статии:

Кн. 1 (41). Дим. Михайловъ
— Илиндень — Носталгия (стих.) — Животъ и дейности на дедо Методий Кусевъ (прод.) — Убийството на андартския войвода Фуфасъ — Изъ живота на четите — Изъ революцион. борба въ Ениджевардарското блато (край) — Пано Константиновъ (прод).

Кн. 2 (42). Т. Лазаровъ
— Ново време иде (стих.) — Единъ големъ дарител — VII. ред. конгресъ на Илинденската организация — Аргиръ Н. Манасиевъ — Животъ и дейности на дедо Методий Кусевъ (прод.) — Изъ живота на четите — VIII. конгресъ на Македонските младежи.

Кн. 3 (43). Б. Сарафовъ и Ив. Гарвановъ
— На пъти за родината (боять при „Чафките“) — Писма на мичманъ Т. Саевъ и подпор. К. Настевъ — Пано Константиновъ (прод.) — Демиръ Трайко — Изъ революц. борби въ Паякъ пл. (прод.).

Кн. 4 (44). Сим. Евтимовъ
— Великиятъ макед. съборъ въ Г. Джумая — Достоенъ синъ на недостоенъ баща — Първиятъ Скопски окръженъ рев. конгресъ презъ 1905 г. — Животъ и дейности на дедо Мет. Кусевъ (прод.) — Боятъ при „Куклите“ въ Пирина — Изъ революц. борба въ Паякъ пл. (прод.).

Кн. 5 (45). Г. Делчевъ
— Последните часове на Г. Делчевъ — Солунското съзаклетие и съзаклетници. - Споменъ отъ 1905 г. — Единъ срещу тридесетъ — Писма на мичманъ Т. Саевъ и подпор. Кон. Настевъ.

Кн. 6 (46). Войводата Велко Марковъ
— На гости у Сандански — Прибиране костите на Г. Делчевъ — Другарски споменъ за Мих. Попето — Патилата на група четници въ Сърбия — Начало и развоя на учебното дело въ Солунъ — Изъ рев. борба въ Паякъ пл. (прод.).

Кн. 7-8 (47-48). Илинденн. (стих.)
— Подвигъ за подражание. 20. юлий 1903 г. - Илинденъ. — Солунскиятъ конгресъ презъ 1903 г. — Смилевскиятъ конгресъ презъ 17 - 24. IV. 1903 г. — Денъ първи въ Крушово — Въстанието въ Костурско — Въстанието въ Охридско — Изъ спомените ми за 1903 г. ви Гевгелийско — Революционните действия въ Разложко презъ 1903 г. — Пиринската четничка — Иванъ Славовъ — Въстаническа болница въ Охридско.

Кн. 9-10 (42-50). Илинденските тържества въ Г. Джумая
— Илинденското праздненство въ София — Смъртъта на Т. Давидовъ — Дедо Методий Кусевъ за Световната война — Въ Македония съ Г. Делчевъ — Дим. Г. Веляновъ — Хр. Андоновъ — О. Паисий Рилски — Изъ живота на четите — Нападението на с. Доспатъ — Дедо Ник. Пехливановъ — Якимъ Христовъ — Г. Делчевъ въ с. Загоричини, Костурско — Основаването на революц. комитетъ въ гр. Тетово — Пленяването на Мисъ Ел. Стонъ и Катерина Ст. Цилка — Изъ дневника на И. Пасховъ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...